دوره و شماره: دوره 11، شماره 23، تابستان 1398، صفحه 1-130