کیفیت طرح مفاهیم، روش‌های ارزیابی و مدل مفهومی کیفیت طرح‌های توسعه و عمران (جامع) در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، استان تهران، شهر تهران

2 دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، استان تهران، شهر تهران

چکیده

جایگاه و اهمیت طرحها در برنامهریزی و ارزیابی آنها در جهات مختلف، موضوعی مورد توجه و قلمرویی چالشبرانگیز در محافل علمی و حرفهای است. یکی از رویکردهای مورد توجه ارزیابی طرحها،بررسی اکیفیت طرحهاب برای پاسخ گفتن به سؤالاتی درباره مطلوبیت آنها در ابعاد مختلف، کاربرد روشها و نظریههای برنامهریزی و عوامل مؤثر بر قوت و ضعف آنها نسبت به وضعیت آرمانی است. با این حال در ایران جنبههای نظری و کاربردی موضوع به جامعه حرفهای معرفی و تحقیق کاملی در زمینه کیفیت طرحهای توسعه شهری انجام نشده است. لذا این مطالعه با هدف (1) معرفی مفاهیم و روشهای ارزیابی کیفیت طرحهای توسعه شهری، و (2) طراحی و ارائه مدل مفهومی ارزیابی کیفیت طرحهای توسعه و عمران شهری (جامع) در ایران به انجام رسید. جهت دستیابی به اهداف فوق با بهرهگیری از رویکردهای پژوهشی مروری و تحلیلی، مبانی نظری، روشها و مطالعات مختلف در خصوص موضوع، بررسی و امدل و روشب مناسب جهت ارزیابی کیفیت طرحهای توسعه و عمران (جامع) طراحی شد. براساس این مطالعه مدل مفهومی کیفیت طرحهای جامع در ایران میتواند شامل مؤلفههای (1) مبنای واقعی، (2) تحلیل و استنتاج، (3) طرحها و برنامهها، (4) اجرا، (5) هماهنگی سازمانی، (6) مشارکت، (7) سازماندهی و ارائه، (8) نظارت و ارزیابی، (9) روش برنامهریزی و (10) توسعه پایدار باشد.

کلیدواژه‌ها


-   بازرگان هرندی، عباس (1391).ارزشیابی آموزشی، تهران: سمت.
-   بحرینی، سیدحسین، و پرتوی، پروین (1380). ارزیابی بازسازی سه شهر زلزله زده ایران با تکیه بر تحلیل آسیبپذیری آن در برابر زلزله (گلبافت). تهران: پژوهشکده سوانح طبیعی.
-   پوراحمد، احمد، حاتمینژاد، حسین، و حسینی، سیدهادی (1385). آسیبشناسی طرحهای توسعه شهری در کشور. پژوهشهای جغرافیایی،58، 167-180.
-   حبیبی، کیومرث، بهزادفر، مصطفی، مشکینی، ابوالفضل، هوشمند، علیزاده، و محکی، وحید (1390). ارزیابی اثرات طرحهای توسعه شهری بر ساختارشکنی و ارتقای کیفی فضای شهر کهن ایرانی.فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی، 14، 15-28.
-   حسینی دهاقانی، مهدی، و بصیرت، میثم (1396). ارزیابی کیفیت طرحهای جامع شهری با رویکرد تلفیقی ISM و ANP، مورد مطالعه: طرح بازنگری در طرح جامع پولادشهر (مصوب 1390). آمایش سرزمین،9(2)، 245-274.
-   حقیقت نائینی، غلامرضا و قاجار خسروی، محمد مهدی (زیر چاپ).چالشهای روششناسی در ارزیابی طرحهای توسعه شهری در ایران. تهران: آرمانشهر.
-   دانشور، مریم، و بندرآباد، علیرضا (1392). بررسی انطباق طرحهای توسعه و عمران جدید کشور با ویژگیهای طرح ساختاری راهبردی (مطالعه موردی: طرح توسعه و عمران مشهد).هویت شهر، 14، 83-92.
-   دلیر، کریم حسینزاده، پورمحمدی، محمدرضا، و سلطانی، علیرضا (1389). بررسی عوامل مؤثر درناکارآمدی طرحهای جامع شهری ایران (مطالعه موردی، طرح جامع تبریز).نشریه جغرافیا و برنامهریزی (دانشگاه تبریز)،31، 131-151.
-   رفیعی، راضیه، و برکپور، ناصر (1393). رویکردهای انطباق محور و کارکرد محور ارزیابی اجرا در برنامه ریزی کاربری زمین، موردپژوهی: ارزیابی انطباق محور در شهر لواسان. نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی،۱۹(4)، 65-76.
-   رفیعیان، مجتبی، برکپور، ناصر، و رکنیپور، مهرداد (1387). ارزیابی استراتژیهای توسعه مناطق کلانشهری از دیدگاه توسعه پایدار (برمبنای مدل SEA) نمونه موردی: طرح مجموعه شهری تهران. فصلنامه مدیریت شهری، 19، 7-18.
-   رفیعیان، مجتبی، و موسوی، سیدعلی (1383). ارزیابی میزان تحققپذیری طرحهای جامع و تفصیلی شهرهای استان آذربایجان شرقی. مجله جغرافیا و برنامهریزی،17، 177 - 202.
-   سازمان برنامه و بودجه (1363). قرارداد تهیه طرحهای توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفضیلی شهرها. قرارداد تیپ شماره 12.
-   سعید نیا، احمد (1374). اندیشههای خام شهرسازی.هنرهای زیبا،31-36.
-   سعیدنیا، احمد (1383). طراحی شهری در ایران، کتاب سبز راهنمای شهرداریها (جلد 5).سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور.
-   شکوهی بیدهندی، محمدصالح، محملی ابیانه، حمیدرضا، غفاری، نازنین، و ناصرمستوفی، انوشیروان (1391). شاخصها و معیارهای ارزیابی طرح جامع تهران. دانش شهر،112، مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران. 
-   صرافی، مظفر، توکلینیا، جمیله، و چمنی مقدم، مهدی (1393). جایگاه برنامهریز در فرآیند برنامهریزی شهری ایران. مطالعات شهری،12، 19-32.
-   عزیزی، محمدمهدی، و آراسته، مجتبی (1390). ارزیابی تحققپذیری پیشبینیهای کاربری اراضی و پیشنهادهای جهات توسعه در طرح جامع شهر لار. مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقهای، 11، 1-22.
-   علیاکبری، اسماعیل، رهنمایی، محمدتقی، و ابراهیمی بوزانی، مهدی (1392). بررسی روششناسی طرحهای توسعه شهری در ایران. جغرافیا،11(37)، 97-114.
-   قربانی، رسول، جام کسری، محمد، و میرزا بکی، ملیحه (1393). ارزیابی میزان انطباق مکانی در فرآیند اجرای طرحهای جامع شهری.نشریه علمی و پژوهشی جغرافیا و برنامهریزی،49، 191 ذ 216.
-   مشهودی، سهراب (1380). مبانی طرحهای سیال شهری.تهران: نشر شرکت پردازش و برنامهریزی شهری.
-   مهندسین مشاور شارمند (1378). شیوههای تحقق طرحهای توسعۀ شهری، جلد دوّم: بررسی تجارب تهیه و اجرایی طرحهای توسعۀ شهری در ایران.تهران: سازمان شهرداریهای کشور.
-   وزارت راه و شهرسازی (1397).گزارش آماری اطلاعات وارد شده توسط ادارات کل استانی، سامانه جامع مدیریت تهیه و تصویب طرحهای توسعه و عمران. http://mis-shahrsazi.mrud.ir/stat.aspx.
-   وزارت راه و شهرسازی (1395). مجموعه ضوابط، مقررات و مصوبات موردی شورای عالی شهرسازی و معماری. تهران: دانشگاه تهران.
-   وزارت حمل و نقل، محیط زیست و مناطق شهری انگلستان (1387). طرحهای توسعه: کتاب راهنمای عمل صحیح (مترجمها: ناصر برک پور، ایرج اسدی و رعنا تقدسی). تهران: دانشگاه هنر.
 
-  Alexander, E. R., & Faludi, A. (1989). Planning and plan implementation: Notes on evaluation criteria. Environment and Planning B: Planning & Design,16(1), 127-40.
-  Baer, W. C. (1997). General Plan Evaluation Criteria. An Approach to Making Better Plans. Journal of the American Planning Association,63(3), 329-44.
-   Berke, P. R. (1994). Evaluating Environmental Plan Quality:The Case of Planning for Sustainable Development in NewZealand.Journal of Environmental Planning and Management, 37(2), 15570.
-  Berke, P. R. (2002). Does Sustainable Development Offer a New Direction for Planning? Challenges for the Twenty First Century. Journal of Planning Literature,17(1), 22-36.
-  Berke, P. R., & Godschalk, D. R. (2009). Searching for the Good Plan: A Meta-Analysis of Plan Quality Studies. Journal of Planning Literature, 23(3), 227-240.
-  Berke, P. R., & Manta-Conroy, M. (2000). Are We Planning for Sustainable Development? An Evaluation of 30 Comprehensive Plans.Journal of the American Planning Association,66(1), 2133.
-  Berke, P. R., & Steven P. F. (1994). The Influence of State Planning Mandates on Local Plan Quality. Journal of Planning Education and Research,13(4), 23750.
-  Berke, P. R., Crawford, J., Dixon, J., & Ericksen, N. (1999). Do cooperative environmental planning mandates produce good plans? Empirical results from the New Zealand experience.Environment and Planning B: Planning and Design,26, 643-64.
-  Berke, P. R., Dale R., Roenigk, J., Kaiser, E. J., & Burby, R. (1996). Enhancing Plan Quality: Evaluating the Roleof State Planning Mandates for Natural Hazard Mitigation.Journal of Environmental Planning & Management,39(1), 7996.
-  Berke, P. R., Dixon, J., & Ericksen, N. (1997). Coerciveand Cooperative Intergovernmental Mandates: A Comparative Analysis of Florida and New Zealand Environmental Plans. Environment and Planning B: Planning and Design,24(3), 45168.
-  Berke, P. R., Gavin, S., & Ward, L. (2012). Planning for Resiliency: Evaluation of State Hazard Mitigation Plans under the Disaster Mitigation Act. Natural Hazards Review, 13(2), 13949.
-  Berke, P. R., Godschalk, D. R., Kaiser, E. J., & Rodriguez, D. A. (2006).Urban land use planning(5th Ed.). Urbana: University of Illinois Press.
-  Berke, P. R., Spurlock, D., Hess, G., & Band, L. (2013). Local Comprehensive Plan Quality and Regional Ecosystem Protection: The Case of the Jordan Lake Watershed,North Carolina, USA.Land Use Policy, 31, 45059.
-  Brody, S. (2003). Are we learning to make better plans? A longitudinal analysis of plan quality associated with natural hazards. Journal of Planning Education and Research,23(2), 191-201.
-  Brody, S. D., & Highfield, W. E. (2005). Does planning work? Testing the implementation of local environmental planning in Florida. Journal of the American Planning Association,71(2), 159-75.
-  Brody, S. D., Godschalk, D. R., & Burby, R. J. (2003). Mandating citizen participation in planmaking: Six strategic planning choices.Journal of the American Planning Association, 69(3), 245-264.
-  Brody, S. D., Highfield, W., & Carrasco, V. (2004). Measuring the Collective Planning Capabilities of Local Jurisdictions to Manage Ecological Systems in Southern Florida.Landscape and Urban Planning,69(1), 3350.
-  Bunnell, G., & Jepson, E. J. (2011). The Effect of Mandated Planning on Plan Quality A Fresh Look at What Makes “AGoodPlan”. Journal of the American Planning Association, 77(4), 33853.
-  Burby, R. J. (2003). Making Plans that Matter: Citizen Involvement and Government Action.Journal of the American Planning Association,69(1), 3349.
-  Burby, R. J., & May, P. (1998). Intergovernmental environmental planning: Addressing the commitment conundrum. Journal of Environmental Planning and Management, 41(1), 95-110.
-  Burby, R. J., May, P. J., Berke, P. R., Dalton, L. C., French, S. P., & Kaiser, E. J. (1997). Making Governments Plan: State Experiments in ManagingLand Use. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
-  Connell, D. J., & Daoust-Filiatrault, L. A. (2017). Better Than Good: Three Dimensions of Plan Quality. Journal of Planning Education and Research, 38(3), 265-272. 
-  Dalton, L. C., & Burby, R. J. (1994). Mandates, Plans, and Planners: Building Local Commitment to Development Management. Journal of the American Planning Association, 60(4), 44461.
-  Deyle, R. E., & Smith, R. A. (1998). Local GovernmentCompliance with State Plan Mandates: The Effects of StateImplementation in Florida.Journal of the American PlanningAssociation, 64(4), 45769.
-  Evenson, K. R., Satinsky, S. B., Rodriguez, D. A., & Aytur, S. (2012). Exploring a Public Health Perspective onPedestrian Planning. Health Promotion Practice,13(2), 20413.
-  Godschalk, D. R., Beatley, T., Berke, P., Brower, D. J., & Kaiser, E. J. (1999). Natural HazardMitigation: Recasting Disaster Policy and Planning.Washington, DC: Island Press.
-  Godschalk, D. R., Brody, S., & Burby, R. (2003). Public Participation in Natural Hazard Mitigation Policy Formation: Challenges for Comprehensive Planning. Journal of Environmental Planning and Management,46(5), 733754.
-  Guyadeen, D., & Seasons, M. (2016). Evaluation Theory and Practice: Comparing Program Evaluation and Evaluation in Planning.Journal of Planning Education and Research, 38(1), 98-110.
-  Hayes, A. F., & Krippendorff, K. (2007). Answering the Call for a Standard Reliability Measure for Coding Data. Communication Methods and Measures, 1(1), 7789.
-  Hoch, C. (2002). Evaluating plans pragmatically.Planning Theory, 1(1), 53-75.
-  Hoch, C. (2007). How plan mandates work: Affordable housing in Illinois. Journal of the American planning Association,73(1), 86-99.
-  Hoch, C. (2009). Planning Craft: How Planners Compose Plans. Planning Theory, 8(4), 219-241.
-  Hopkins, L. D. (2001). Urban development: The logic of making plans.Washington, DC: Island Press.
-  Horney, J. A., Naimi, A. I., Lyles, W., Simon, M., Salvesen, D., & Berke, P. (2012). Assessing the Relationship between Hazard Mitigation Plan Quality and Rural Status in a Cohort of 57 Counties from 3 States in the Southeastern U.S. Challenges,3(2), 18393.
-  Horney, J. A., Nguyen, M., Salvesen, D., Dwyer, C., Cooper, J., & Berke, P. (2016). Assessing the Quality of Rural Hazard Mitigation Plans in the Southeastern United States.Journal of Planning Education and Research,  37(1), 56-65.
-  Kaiser, E. J., & Davies, J. (1999). What a good plan should contain: A proposed model.Carolina Planning,2, 29-41.
-  Kaiser, E. J., Godschalk, D. R., & Chapin Jr., S. (1995). Urban land use planning. Urbana: University of Illinois Press.
-  Kaiser, E. J., & Godschalk, D. R. (1995). Twentieth Century Land Use Planning: A Stalwart Family Tree. Journal of the American Planning Association,61 (3), 36585.
-  Kang, J. E., Peacock, W. G., Husein, R. (2010). An Assessment of Coastal Zone Hazard Mitigation Plans inTexas.Journal of Disaster Research,5 (5), 52028.
-  Khakee, A. (2003). The emerging gap between evaluation research and practice. Evaluation, 9(3), 340-52.
-  Krippendorff, K. (2004). Reliability in Content Analysis: Some Common Misconceptions and Recommendations. Human Communication Research,30(3), 41133.
-  Krippendorff, K. (2013).Content Analysis: An Introduction to Its Methodology(3rd Ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
-  Loh, C. G., & Norton, R. K. (2015). Planning Consultants’ InfluenceonLocalComprehensivePlansJournal of Planning Education and Research, 35(2), 199-208.
-  Lyles, W. & Stevens, M. R. (2014). Plan Quality Evaluation 19942012:GrowthandContributionsLimitationsandNewDirections. Journal of Planning Education and Research, 34(4), 433450.
-  Nelson, A. C., & French, S. P. (2002). Plan Quality and Mitigating Damage from Natural Disasters: A Case Study of the Northridge Earthquake with Planning Policy Considerations.Journal of the American Planning Association,68(2), 194207.
-  Neuman, M. (1998). Does Planning Need the Plan? Journal of the American Planning Association, 64(2), 208-220.
-  Norton, R. K. (2005). Local commitment to state-mandated planning in coastal North Carolina. Journal of Planning Educationand Research, 2, 149-71.
-  Norton, R. K. (2008). Using Content Analysis to EvaluateLocal Master Plans and Zoning Codes. Land Use Policy,25(3), 43254.
-  Olonilua, O. O., and Ibitayo, O. O. (2011). Toward Multihazard Mitigation: An Evaluation of FEMA Approved Hazard Mitigation Plans under the Disaster Mitigation Act of 2000. Journal of Emergency Management,9(1), 3749.
-  Srivastava, R., & Laurian, L. (2006). Natural HazardMitigation in Local Comprehensive Plans: The Case of Flood, Wildfire and Drought Planning in Arizona.Disaster Prevention and Management, 15(3), 46183.
-  Stevens, M. R. (2013). Evaluating the Quality of Official Community Plans in Southern British Columbia. Journal of Planning Education and Research,33(4), 471490.
-  Stevens, M. R., Lyles, W., & Berke, P. R. (2014). Measuring and Reporting Intercoder Reliability in Plan Quality Evaluation Research.Journal of Planning Education and Research,34(1), 77-93.
-  Talen, E. (1996). After the plans: Methods to evaluate the implementation success of plans. Journal of Planning Education and Research, 16(1), 79-91.
-  Tang, Z., & Brody, S. D. (2009). Linking PlanningTheories with Factors Influencing Local Environmental-PlanQuality. Environment and Planning B,36(6), 52237.
-  Tang, Z., Lindell, M. K., Prater, C., Wei, T., & Hussey, C. M. (2011). Examining Local CoastalZone Management Capacity in U.S. Pacific Coastal Counties. Coastal Management,39(2), 10532.
-  Tang, Z., Brody, S. D., Quinn, C., Chang, L., & Wei, T. (2010). Moving from Agenda to Action:Evaluating Local Climate Change Action Plans. Journal of Environmental Planning and Management, 53(1), 4162.
-  Tang, Z. (2008). Evaluating Local Coastal Zone LandUse Planning Capacities in California. Ocean & Coastal Management, 51(7), 54455.