اعضای هیات تحریریه

سردبیر

ناصر برک پور

شهرسازی استاد گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران ایران

faculty.art.ac.ir/barakpoor/fa
barakpooart.ac.ir
0000-0002-2941-9812

مدیر مسئول

ناصر برک پور

شهرسازی استاد گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

faculty.art.ac.ir/barakpoor/fa
barakpooart.ac.ir
0000-0002-2941-9812

اعضای هیات تحریریه

ناصر برک‌پور

شهرسازی استاد گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران ایران

faculty.art.ac.ir/barakpoor/fa
barakpooart.ac.ir
0000-0002-2941-9812

پروین پرتوی

شهرسازی استاد گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

faculty.art.ac.ir/partovi/fa
p.partoviart.ac.ir
0000-0003-4287-9335

سید حسن تقوایی

معماری منظر دانشیار گروه معماری منظر، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

h-taghvaeisbu.ac.ir
0000-0001-7172-3917

پیروز حناچی

معماری استاد دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

arch.ut.ac.ir/~pirouzhanachi
hanacheeut.ac.ir

مجتبی رفیعیان

شهرسازی استاد گروه برنامه ریزی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/rafiei_m
rafiei_mmodares.ac.ir
0000-0001-7371-7617

اسفندیار زبردست

ِشهرسازی استاد دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/~zebardst
zebardstut.ac.ir
0000-0003-4572-9025

علیرضا عینی فر

معماری استاد دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

arch.ut.ac.ir/~aeinifar
aeinifarut.ac.ir

ریما فیاض

معماری استاد گروه آموزشی معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

faculty.art.ac.ir/fayaz/fa
fayazart.ac.ir
0000-0002-0758-4171

مینو قره‌بگلو

معماری استاد گروه معماری ، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران

architecture.tabriziau.ac.ir/?pageid=2&ID=14&BasesID=7
m.gharehbagloutabriziau.ac.ir
0000-0003-2639-2906

مصطفی کیانی

معماری داخلی دانشیار گروه آموزشی معماری داخلی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

faculty.art.ac.ir/kiani/fa
kianiart.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

رامین کیوانی

برنامه‌ریزی توسعه استاد گروه محیط ساخته شده، دانشکده تکنولوژی، طراحی و محیط، دانشگاه آکسفورد بروکس، آکسفورد، انگلستان

www.brookes.ac.uk/templates/pages/staff.aspx?uid=p0074006
rkeivanibrookes.ac.uk
0000-0002-7140-0218

اعضای هیات تحریریه

کورش گلکار

شهرسازی استاد گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

k.golkarsbu.ac.ir
0000-0002-6415-0046

اعضای هیات تحریریه بین المللی

 علی مدنی‌پور

طراحی شهری استاد طراحی شهری، گروه معماری، برنامه‌ریزی و منظر، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه نیوکاسل ، انگلستان

www.ncl.ac.uk/apl/staff/profile/alimadani.html#background
ali.madanincl.ac.uk
0000-0002-9083-146X

اعضای هیات تحریریه

فاطمه مهدیزاده سراج

معماری - مرمت و نگهداری استاد دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

www.iust.ac.ir/content/9188/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
mehdizadehiust.ac.ir
0000-0001-6103-5504

حمید ندیمی

معماری استاد گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

scimet.sbu.ac.ir/Hamid_Nadimi
ha.nadimigmail.com
0000-0001-7053-4022

مدیر داخلی

مرجان شرفی

برنامه ریزی شهری استادیار گروه طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

faculty.art.ac.ir/sharafi/fa
m.sharafiart.ac.ir
0000-0003-1915-2525

کارشناس نشریه

سارا نیکمرد نمین

برنامه‌ریزی شهری دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

s.nikmardgmail.com

ویراستار ادبی نشریه

فرهاد فیضی

برنامه‌ریزی شهری کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

fafeizi92gmail.com

ویراستار انگلیسی

سمن ساده

کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران ایران

saman.sadehoutlook.com

گرافیست

نریمان زرین‌پناه

کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

n.z.panahgmail.com