اعضای هیات تحریریه

سردبیر

ناصر برک پور

شهرسازی استاد گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران ایران

barakpooart.ac.ir

مدیر مسئول

ناصر برک پور

شهرسازی استاد گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

barakpooart.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

ناصر برک‌پور

شهرسازی استاد گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران ایران

barakpooart.ac.ir

پروین پرتوی

شهرسازی استاد گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

p.partoviart.ac.ir

سید حسن تقوایی

معماری منظر دانشیار گروه معماری منظر، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

h-taghvaeisbu.ac.ir

پیروز حناچی

معماری استاد دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

hanacheeut.ac.ir

داراب دیبا

معماری استاد دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

darabdibagmail.com

محمدتقی رضایی حریری

معماری دانشیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

mtrezaeeyahoo.com

مجتبی رفیعیان

شهرسازی استاد گروه برنامه ریزی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

rafiei_mmodares.ac.ir

اسفندیار زبردست

ِشهرسازی استاد دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

zebardstut.ac.ir

علیرضا عینی فر

معماری استاد دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

aeinifarut.ac.ir

ریما فیاض

معماری دانشیار گروه آموزشی معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

fayazart.ac.ir

رامین کیوانی

برنامه‌ریزی توسعه استاد گروه محیط ساخته شده، دانشکده تکنولوژی، طراحی و محیط، دانشگاه آکسفورد بروکس، آکسفورد، انگلستان

www.brookes.ac.uk/templates/pages/staff.aspx?uid=p0074006
rkeivanibrookes.ac.uk

کورش گلکار

شهرسازی استاد گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

k.golkarsbu.ac.ir

 علی مدنی‌پور

طراحی شهری استاد طراحی شهری، گروه معماری، برنامه‌ریزی و منظر، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه نیوکاسل ، انگلستان

www.ncl.ac.uk/apl/staff/profile/alimadani.html#background
ali.madanincl.ac.uk

حمید ندیمی

معماری استاد گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

ha.nadimigmail.com

مدیر داخلی

مرجان شرفی

برنامه ریزی شهری استادیار گروه طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

m.sharafiart.ac.ir

کارشناس نشریه

سارا نیکمرد نمین

برنامه‌ریزی شهری دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

s.nikmardgmail.com

ویراستار ادبی نشریه

سمن ساده

کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری، دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران ایران

saman.sadehoutlook.com

گرافیست

نریمان زرین‌پناه

کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

n.z.panahgmail.com