ارزیابی شاخصه‌های خیرگی در ساختمان‌های آموزشی اقلیم گرم و خشک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، استان تهران، شهر تهران

2 دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، استان تهران، شهر تهران

چکیده

خیرگی ناراحتکننده یک مسئله بسیار مهم در ساختمانهای استفاده کننده از نور روز است؛ با این حال، توافق بر روی شاخصههای خیرگی و معیارهای آنها دشوار است، از آن جایی که هر مقدار اندازهگیری شده باید همبستگی مشخصی را با درک ساکنین فضا داشته باشد. قابلیت اجرای معیارها برای هر شاخص خیرگی باید با توجه به ویژگیهای جمعیت شناختی و تفاوتهای فرهنگی و ترجیحات تعیین شود. هدف این پژوهش تعیین شاخصههای مناسب برای ارزیابی خیرگی ناراحتکننده در اقلیم گرم و خشک ایران با استفاده از تکنیک تصاویر با محدوده دینامیکی بالا HDRو ارزیابی پس از سکونت است. ارزیابی در کلاسهای آموزشی دانشگاه پیام نور مهریز با 50 شرکتکننده انجام شد. نتایج نشان داد، DGp قابل اعتمادترین شاخص برای صحنههای خیرگی غیرقابل درک، آزاردهنده و غیرقابل تحمل بود. UGRدر بین شاخصههای دیگر، بالاترین ضریب همبستگی را برای صحنههای خیرگی قابل درک (0.34) داشت. DGIدر صحنههای خیرگی غیرقابل درک و غیرقابل تحمل دارای ضریب همبستگی قابل قبول بود و CGIبیشترین ضریب همبستگی را در صحنههای خیرگی آزاردهنده (0.31) داشت. VCp به دلیل ضریب واریاسیون بالا از محاسبات حذف شد. آنچه از نتایج به دست میآید، این است که DGp قابل اعتمادترین نتایج را در سطوح متفاوت خیرگی بر اساس ارزیابی ذهنی افراد در بین 5 شاخصه دیگر به دست میدهد.

کلیدواژه‌ها


-   Bian, Y., & Luo, T. (2017). Investigation of visual comfort metrics from subjective responses in China: A study in offices with daylight. Building and Environment,123, 661–671. https://doi.org/10.1016/j.buildenv. 2017.07.035
-   Bian, Y., & Ma, Y. (2018). Subjective survey & simulation analysis of time-based visual comfort in daylit spaces. Building and Environment,131, 63–73. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2018.01.007
-   Cantin, F., & Dubois, M.-C. (2011). Daylighting metrics based on illuminance, distribution, glare and directivity.Lighting Research and Technology,43(3), 291–307. https://doi.org/10.1177/1477153510393319
-   Carlucci, S., Causone, F., De Rosa, F., & Pagliano, L. (2015). A review of indices for assessing visual comfort with a view to their use in optimization processes to support building integrated design. Renewable and Sustainable Energy Reviews,47, 1016–1033. https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.03.062
-   Chaiwiwatworakul P., Chirarattananon S, R. P. (2009). Application of automated blind for daylighting in tropical region.Energy Convers Manag, 50, 2927–2943.
-   Einhorn H. D. (1979). Discomfort glare: a formula to bridge differences.Light Res Techno, 11, 90–94.
-   Guth, S. K. (1963). A method for the evaluation of discomfort glare. Illuminating Engineering, 58(5), 351–46.
-   Harrold, R., D. Mennie, A. I. (2003).ESNA lighting ready reference: a compendium of materials from the IESNA lighting handbook.New York : Illuminating Engineering Society of North America.
-   Heschong, L., Wright, R. L., & Okura, S. (2002). Daylighting Impacts on human Performance in school.Journal of the Illuminating Engineering Society,31(2), 21–25. https://doi.org/10.1080/00994480.2002.10748389
-   Hirning, M. B., Isoardi, G. L., & Cowling, I. (2014). Discomfort glare in open plan green buildings. Energy and Buildings,70(February), 427–440. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2013.11.053
-   Hirning, M. B., Isoardi, G. L., Coyne, S., Garcia Hansen, V. R., & Cowling, I. (2013). Post occupancy evaluations relating to discomfort glare: A study of green buildings in Brisbane. Building and Environment,59, 349–357. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2012.08.032
-   Hirning, M. B., Isoardi, G. L., & Garcia-Hansen, V. R. (2016). Prediction of discomfort glare from windows under tropical skies. Building and Environment, 113, 107-120. https://doi.org/10.1016/j.buildenv. 2016.08.005 
-   Hirning, M., Coyne, S., & Cowling, I. (2010). The Use of Luminance Mapping in Developing Discomfort Glare Research. Journal of Light & Visual Environment,34(2), 101–104. https://doi.org/10.2150/jlve.34.101
-   Hopkinson, R. G. (1972). Glare from daytighting in Buildings. Applied Ergonomics,3.4(December), 206–215. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/0003-6870(72)90102-0
-   IES. (1966). Outline of a standard procedure for computing visual comfort ratings for interior lighting. J Illum Eng Soc,61(10), 643–666.
-   Inanici, M. (2006). Evaluation of high dynamic range photography as a luminance data acquisition system. Lighting Research and Technology,38(2), 123–136. https://doi.org/10.1191/1365782806li164oa
-   Inanici, M., & Galvin, J. (2004). Evaluation of High Dynamic Range Photography As a Luminance Mapping Technique,(November), 1–28. Retrieved from papers3://publication/uuid/111F2247-52C4-4E2E-9ADB-67A00972257D
-   Jakubiec, J., & Reinhart, C. (2012). The “adaptive zone” - A concept for assessing discomfort glare throughout daylit spaces.Lighting Research and Technology, 44(2), 149–170. https://doi.org/10.1177/1477153511420097
-   Mangkuto, R. A., Kurnia, K. A., Azizah, D. N., Atmodipoero, R. T., & Soelami, F. X. N. (2017). Determination of discomfort glare criteria for daylit space in Indonesia. Solar Energy, 149, 151–163. https://doi.org/10.1016/j.solener.2017.04.010
-   Nazzal, A. A. (2005). A new evaluation method for daylight discomfort glare. International Journal of Industrial Ergonomics,35(4), 295–306. https://doi.org/10.1016/j.ergon.2004.08.010
-   Pierson, C., Wienold, J., & Bodart, M. (2017). Discomfort glare perception in daylighting: Influencing factors. Energy Procedia,122, 331–336. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2017.07.332
-   Reinhard, E., Ward, G., Pattanaik, S., Debevec, P., Heidrich, W., Myszkowski, K. (2010). High Dynamic Range Imaging: Acquisition, Display, and Image-Based Lighting.Pennsylvania: Morgan Kaufmann publications. 
-   Sapia, C. (2013). Daylighting in buildings: Developments of sunlight addressing by optical fiber. Solar Energy,89, 113–121. https://doi.org/10.1016/j.solener.2012.12.003
-   Suk, J., & Schiler, M. (2013). Investigation of Evalglare software, daylight glare probability and high dynamic range imaging for daylight glare analysis.Lighting Research and Technology,45(4), 450–463. https://doi.org/10.1177/1477153512458671
-   Suk, J. Y., Schiler, M., & Kensek, K. (2016). Investigation of existing discomfort glare indices using human subject study data.Building and Environment,113, 121–130. https://doi.org/10.1016/j.buildenv .2016.09.018