داوران

ردیف نام و نام خانوادگی سمت عضویت در پایگاه‌های علمی و شناسه ORCID
۱ مجتبی رفیعیان استاد گروه برنامه‌ریزی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

https://publons.com/researcher/1867014/mojtaba-rafieian/

ORCID- 0000-0001-7371-7617

۲ میترا حبیبی دانشیار گروه طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

https://publons.com/researcher/1491202/mitra-habibi/

ORCID- 0000-0002-7366-2510

۳ ناصر براتی دانشیار گروه برنامه‌ریزی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین، قزوین، ایران

https://publons.com/researcher/1628189/nasser-barati/

ORCID- 0000-0001-7195-5726

 

۴ مینو قره‌بگلو استاد گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران

https://publons.com/researcher/4247701/minou-gharehbaglou/

ORCID- 000003-2600-39-2906

۵ مظفر صرافی استاد گروه برنامه‌ریزی و طراحی شهری و منطقه‌ای، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

https://publons.com/researcher/4991476/mozaffar-sarrafi/

ORCID- 0000-0001-5662-7898

۶ ایرج اسدی استادیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

https://publons.com/researcher/3969564/iradj-asadie/

ORCID- 0000-0003-2149-1091

۷ آزاده لک استادیار گروه برنامه‌ریزی و طراحی شهری و منطقه‌ای، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

https://publons.com/researcher/3070455/azadeh-lak

ORCID- 0000-0001-8475-1781

۸ فاطمه مهدیزاده سراج استاد دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

https://publons.com/researcher/1850022/fatemeh-mehdizadeh-saradj/

ORCID- 0000-0001-6103-5504

۹ ریما فیاض دانشیار گروه آموزشی معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

https://publons.com/researcher/4829986/rima-fayaz/

ORCID- 0000-0002-0758-4171

۱۰ وحیده ابراهیم‌نیا استادیار گروه برنامه‌ریزی و طراحی شهری و منطقه‌ای، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

https://publons.com/researcher/4960069/vahide-ebrahimnia

ORCID- 0000-0002-6391-1130

۱۱ مرجان شرفی استادیار گروه طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

https://publons.com/researcher/4591741/marjan-sharafi/

ORCID- 0000-0003-1915-2525

۱۲ پرویز اجلالی استادیار گروه علوم اجتماعی، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، تهران، ایران

https://publons.com/researcher/4594007/parviz-ejlali/

ORCID- 0000-0001-7007-4097

۱۳ فریال احمدی استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

https://publons.com/researcher/3638266/ferial-ahmadi/

ORCID- 0000-0001-5901-6072

۱۴ محمود ارژمند استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

https://publons.com/researcher/4595159/mahmood-arzhmand/

ORCID- 0000-0002-5117-5391

۱۵ کیومرث ایراندوست دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

https://publons.com/researcher/1890240/kayoumars-irandoost/

ORCID- 0000-0001-5812-8574

۱۶ ملیحه باباخانی  استادیار گروه مهندسی شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی،دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین، قزوین، ایران

https://publons.com/researcher/4572499/maliheh-babakhani/

ORCID- 0000-0002-0585-7447

۱۷ سپیده برزگر استادیار گروه معماری، موسسه آموزش عالی هنر شیراز، شیراز، ایران

https://publons.com/researcher/4955278/sepideh-barzegar/

ORCID- 0000-0002-2703-4003

۱۸ بهنود برمایه‌ور استادیار گروه مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران https://publons.com/researcher/2258649/behnod-barmayehvar/
۱۹ میثم بصیرت استادیار دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران، تهران، ایران

https://publons.com/researcher/3807750/maysam-basirat/

ORCID- 0000-0001-9184-6500

۲۰ محمدتقی پیربابائی دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران

https://publons.com/researcher/2888609/mohammad-taghi-pirbabaei/

ORCID- 0000-0002-6305-9611

۲۱ محمد تحصیلدوست دانشیار گروه ساختمان، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

https://publons.com/researcher/4819719/mohammad-tahsildoost/

ORCID- 0000-0002-9016-9429

۲۲ سید حسن تقوائی دانشیار گروه معماری منظر، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

https://publons.com/researcher/4559901/seyed-hassan-taghvaei/

ORCID- 0000-0001-7172-3917

۲۳ نوین تولایی دانشیار گروه مهندسی شهرسازی، دانشکده هنر و معماری،‌ دانشگاه مازندارن، بابلسر، ایران

https://publons.com/researcher/3603123/novin-tavallaei/

ORCID- 0000-0001-7867-3588

۲۴ شهریار حبیبی استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران https://publons.com/researcher/1276012/shahryar-habibi/
۲۵ فرزین حق‌پرست دانشیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران

https://publons.com/researcher/4863203/farzin-haghparast/

ORCID- 0000-0002-5419-2285

۲۶ وحید حیدرنتاج استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

https://publons.com/researcher/3639446/vahid-heidarnattaj/

ORCID- 0000-0002-9324-7170

۲۷ روح‌الله رحیمی استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

https://publons.com/researcher/3506876/rouhollah-rahimi/

ORCID- 0000-0003-0597-6160

۲۸ بهادر زمانی دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

https://publons.com/researcher/4023459/bahador-zamani/

ORCID- 0000-0001-5913-0481

۲۹ علی زمانی‌فرد استادیار گروه مرمت و احیاء بناها و بافت‌های تاریخی، دانشکده حفاظت و مرمت، دانشگاه هنر، تهران، ایران

https://publons.com/researcher/4917939/ali-zamanifard/

ORCID- 0000-0002-8374-0252

۳۰ مهسا شعله استادیار طراحی شهری، بخش شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

https://publons.com/researcher/1820607/mahsa-sholeh/

ORCID- 0000-0001-7559-4614

۳۱ یاسر شهبازی دانشیار دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران

https://publons.com/researcher/1130672/yaser-shahbazi/

ORCID- 0000-0001-9454-1729

۳۲ اسماعیل صالحی دانشیار گروه برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران https://publons.com/researcher/1847597/esmail-salehi/
۳۳ منصوره طاهباز دانشیار گروه ساختمان، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

https://publons.com/researcher/2990004/mansoureh-tahbaz/

ORCID- 0000-0003-3765-8407

۳۴ مهران علی‌الحسابی دانشیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

https://publons.com/researcher/1852500/mehran-alalhesabi/

ORCID- 0000-0002-6145-1601

۳۵ لیلا علیپور استادیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

https://publons.com/researcher/3811705/leyla-alipour/

ORCID- 0000-0001-5931-1944

۳۶ محمود قلعه نویی دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران https://publons.com/researcher/4016689/mahmoud-ghalehnoee/
۳۷ مصطفی قلی پور گشنیانی استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

https://publons.com/researcher/3672102/mostafa-gholipour-gashninai/

ORCID- 0000-0003-0556-2611

۳۸ غلامرضا کاظمیان دانشیار، مدیریت شهری، گروه مدیریت دولتی و شهری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

https://publons.com/researcher/4966335/gholamreza-kazemian/

ORCID- 0000-0003-1708-5736

۳۹ خلیل کلانتری استاد گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

https://publons.com/researcher/4767959/khalil-kalantari/

ORCID- 0000-0001-6870-0941

۴۰ لیلا کوکبی استادیار گروه طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

https://publons.com/researcher/1708743/leila-kowkabi/

ORCID- 0000-0003-3682-1911

۴۱ مصطفی کیانی دانشیار گروه معماری داخلی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

https://publons.com/researcher/4960437/mostafa-kiani/

ORCID- 0000-0002-4492-9482

۴۲ سهند لطفی استادیار طراحی شهری، بخش شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

https://publons.com/researcher/3781844/sahand-lotfi/

ORCID- 0000-0001-9673-5658

۴۳ صدیقه لطفی استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، ایران

https://publons.com/researcher/1351245/sedigheh-lotfi/

ORCID- 0000-0001-6467-0642

۴۴ ئه‌سرین محمودپور استادیار گروه برنامه‌ریزی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

https://publons.com/researcher/4585655/asrin-mahmoudpour/

ORCID- 0000-0002-4208-4412

۴۵ علیرضا مستغنی دانشیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

https://publons.com/researcher/5008977/alireza-mostaghni/

ORCID- 0000-0002-4990-9755

۴۶ آرزو منشی‌زاده استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران https://publons.com/researcher/4919977/arezou-monshizade/
۴۷ مهتا میرمقدایی استادیار معماری و شهرسازی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی،‌ تهران، ایران

https://publons.com/researcher/4897965/mahta-mirmoghtadaee/

ORCID- 0000-0002-6782-996X

۴۸ شهریار ناسخیان  استادیار  گروه مرمت و احیاء بناها و بافت‌های تاریخی، دانشکده حفاظت و مرمت، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

https://publons.com/researcher/4829302/shahriar-nasekhian/

ORCID- 0000-0002-4779-1650

۴۹ مرجان نعمتی‌مهر دانشیار گروه برنامه‌ریزی و طراحی شهری و منطقه‌ای، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

https://publons.com/researcher/4950928/marjan-nemati-mehr/

ORCID- 0000-0002-9105-4981

۵۰ سعید نوروزیان ملکی استادیار گروه معماری منظر، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

https://publons.com/researcher/1883415/saeid-norouzian-maleki/

ORCID- 0000-0003-4963-7814

۵۱ مائده هدایتی‌فرد استادیار گروه برنامه ریزی اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

https://publons.com/researcher/2337752/maedeh-hedayatifard/

ORCID- 0000-0002-5478-2541

۵۲ نیما ولی‌بیگ استادیار گروه مرمت بنا و احیاء بافت های تاریخی، دانشکده حفاظت و مرمت، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

https://publons.com/researcher/4968836/nima-valibeig/

ORCID- 0000-0002-7562-0701

۵۳ مرضیه اعتمادی پور دکتری معماری از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی. مدرس حق التدریس دانشگاه ORCID- 0000-0002-6906-6257
۵۴ محمدسعید ایزدی استادیار گروه طراحی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران ORCID- 0000-0003-3672-2702
۵۵ هادی پندار استادیار گروه برنامه‌ریزی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران ORCID- 0000-0002-2864-3900
۵۶ کاوه حاجی علی‌ اکبری مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران، تهران، ایران ORCID- 0000-0002-5099-8679
۵۷ پانته آ حکیمیان استادیار گروه برنامه‌ریزی و طراحی شهری و منطقه‌ای، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران ORCID- 0000-0003-0322-6577
۵۸ افسانه زرکش استادیار گروه معماری، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران ORCID- 0000-0001-7998-9998
۵۹ امیر شکیبامنش دانشیا ر گروه  طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران ORCID- 0000-0001-6036-8913
۶۰ سیدعلی صفوی استادیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران ORCID- 0000-0001-6631-5708
۶۱ نوشین ضیاءشهابی مربی گروه معماری داخلی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران ORCID- 0000-0001-8418-2136
۶۲ محمدمهدی عزیزی استاد گروه برنامه‌ریزی شهری، دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران ORCID- 0000-0002-5480-2717
۶۳ مریم فراش خیابانی دانش‌آموخته دکتری شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران ORCID- 0000-0001-5465-7620
۶۴ محمد فرخ‌زاد استادیار گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی گرگان، دانشگاه گرگان، گرگان، ایران ORCID- 0000-0002-4503-9078
۶۵ مجتبی مهدوی نیا استادیار گروه  علم و فناوری معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران ORCID- 0000-0003-4366-3747
۶۶ مرتضی میرغلامی دانشیار گروه شهرسازی ،دانشکده معماری و شهرسازی ، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران ORCID- 0000-0001-7824-7255
۶۷ ذات‌الله نیک‌زاد استادیار گروه بافت‌های تاریخی، پژوهشکده ابنیه و بافت‌ها، پژوهشگاه میراث فرهنگی، ایران ORCID- 0000-0001-7034-4448
۶۸ سید محمدحسین آیت‌اللهی دانشیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه یزد، یزد، ایران ORCID- 0000-0003-3510-6203
۶۹ مهناز اشرفی استادیار پژوهشکده ابنیه و بافت‌های فرهنگی تاریخی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران ORCID- 0000-0002-8193-3755 
۷۰ نادیه ایمانی دانشیار گروه معماری داخلی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران  
۷۱ غلامرضا حقیقت نائینی دانشیار گروه برنامه‌ریزی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران  
۷۲ حسین خسروی استادیار گروه طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران  
۷۳ مصطفی دهقانی دانش آموخته دکتری شهرسازی، دانشگاه هنر تهران  
۷۴ علیرضا رازقی دانشیار گروه مرمت و احیاء بناها و بافت‌های تاریخی، دانشکده حفاظت و مرمت، دانشگاه هنر، تهران، ایران  
۷۵ محمدرضا رحیم‌زاده استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران  
۷۶ امید رهایی استادیار گروه فناوری، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران  
۷۷ امیر سمیاری استادیار گروه معماری منظر، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران  
۷۸ پیونیک سیمونی استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران  
۷۹ رضا شکوری استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران  
۸۰ افرا غریب‌پور استادیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران  
۸۱ مریم فرهادی استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران  
۸۲ مهرداد قیومی بیدهندی دانشیار مرکز مستندنگاری و مطالعات معماری و مرمت​​​​​​​، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران

https://publons.com/researcher/2057968/mehrdad-qayyoomi-bidhendi/

ORCID- 0000-0001-9365-0739

۸۳ محمدرضا متینی استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران  
۸۴ مریم محمدی دانشیار گروه طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران ORCID-  0000-0002-0727-6363
۸۵ منوچهر معظمی استادیار گروه معماری داخلی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران  
۸۶ هانیه هودسنی استادیار گروه برنامه‌ریزی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران