داوران

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
سید محمدحسین آیت‌اللهی دانشیار / دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد
وحیده ابراهیم نیا استادیار گروه برنامه‌ریزی و طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
پرویز اجلالی استادیار گروه علوم اجتماعی، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، تهران، ایران
فریال احمدی استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
محمود ارژمند استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران
ایرج اسدی استادیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
مهناز اشرفی
زهرا اهری دانشیار گروه مستندنگاری و مطالعات معماری ایران، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران
محمدسعید ایزدی معماری استادیار گروه طراحی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران
نادیه ایمانی دانشیار گروه معماری داخلی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران
محمدصابر باقریان استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران
ناصر براتی دانشیار گروه برنامه‌ریزی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین، قزوین، ایران
سپیده برزگر دانش آموخته دوره دکتری، دانشگاه هنر تهران
ناصر برک پور استاد گروه برنامه‌ریزی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران
بهنود برمایه‌ور استادیار گروه مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران
میثم بصیرت استادیار دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران، تهران، ایران
آرمین بهرامیان استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران
هادی پندار استادیار گروه برنامه‌ریزی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران
محمدتقی پیربابائی شهرسازی عضو هیات علمی گروه شهرسازی
محمد تحصیلدوست دانشیار گروه ساختمان، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
سید حسن تقوائی دانشیار گروه معماری منظر، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
محمودرضا ثقفی دانشیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران
مهیار جاویدورزی
پویا جودی دکتری شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
کاوه حاجی علی‌ اکبری مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران، تهران، ایران
شهریار حبیبی استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران
میترا حبیبی دانشیار گروه طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران
فرزین حق‌پرست دانشیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران
غلامرضا حقیقت نایینی دانشیار گروه برنامه‌ریزی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران
پانته آ حکیمیان استادیار گروه برنامه‌ریزی و طراحی شهری و منطقه‌ای، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
سعید خاقانی دانشگاه تهران
مژگان خاکپور استادیار، گروه معماری، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
حسین خسروی استادیار گروه طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران
مصطفی دهقانی دانش آموخته دکتری شهرسازی، دانشگاه هنر تهران
کیانوش ذاکر حقیقی دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران
علیرضا رازقی دانشیار گروه مرمت و احیاء بناها و بافت‌های تاریخی، دانشکده حفاظت و مرمت، دانشگاه هنر، تهران، ایران
محمدرضا رحیم زاده استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران
مجتبی رفیعیان برنامه ریزی شهری استاد گروه شهرسازی، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
امید رهایی استادیار گروه فناوری، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
بهادر زمانی گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران
علی زمانی فرد استادیار گروه مرمت و احیاء بناها و بافت‌های تاریخی، دانشکده حفاظت و مرمت، دانشگاه هنر، تهران، ایران
امیر سمیاری استادیار گروه معماری منظر، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
پیونیک سیمونی استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران
مرجان شرفی استادیار گروه طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران
مهسا شعله استادیار طراحی شهری، بخش شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
رضا شکوری استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران
محمد شهبا دانشیار گروه سینما، دانشکده سینما و تئاتر، دانشگاه هنر، تهران، ایران
یاسر شهبازی دانشیار دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران
مظفر صرافی شهرسازی استادیار گروه برنامه‌ریزی و طراحی شهری و منطقه‌ای، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
سیدعلی صفوی هیات علمی گروه شهرسازی- دانشگاه اربیت مدرس
نوشین ضیاءشهابی مربی گروه معماری داخلی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران
منصوره طاهباز معماری دانشیار گروه ساختمان، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
محمد مهدی عزیزی استاد، دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
حمید عسکری رابری استادیار گروه آموزشی موسیقی‌شناسی، دانشکده موسیقی، دانشگاه هنر، تهران، ایران
مهران علی الحسابی نارمک - دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده معماری و شهرسازی
لیلا علیپور استادیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
علی عمرانی پور استادیار گروه مهندسی معماری، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان، کاشان،‌ ایران
افرا غریب‌پور استادیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
مریم فراش خیابانی شهرسازی دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران
مریم فراهانی استادیار گروه طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران
نریمان فرحزا استادیار معماری/ دانشکده هنر و معماری، دانشگاه یزد
محمد فرخ‌زاد معماری و انرژی گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی گرگان، دانشگاه گرگان، گرگان، ایران
مریم فرهادی
علیرضا فلاحی استاد گروه سوانح و بازسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
رضا فلسفی مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران
ریما فیاض دانشیار گروه معماری و انرژی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران
مینو قره بگلو دانشیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران
محمود قلعه نویی دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران
مصطفی قلی پور گشنیانی معماری استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
غلامرضا کاظمیان دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
محمدباقر کبیرصابر هیات علمی، دانشکدۀ معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
خلیل کلانتری برنامه ریزی منطقه ای دانشگاه تهران
لیلا کوکبی استادیار گروه طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران
مصطفی کیانی دانشیار گروه معماری داخلی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران
مصطفی کیانی دانشیار گروه معماری داخلی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران
سهند لطفی استادیار طراحی شهری، بخش شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
صدیقه لطفی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، ایران
آزاده لک استادیار گروه برنامه‌ریزی و طراحی شهری و منطقه‌ای، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
محمدرضا متینی استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران
صابر محمدپور استادیار گروه مهندسی شهرسازی، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
علیرضا محمدی دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
مریم محمدی دانشیار گروه طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران
ئه‌سرین محمودپور استادیار گروه برنامه‌ریزی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران
محمدحسین محمودی ساری استادیار گروه علم و فناوری معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران
محمدرضا مریدی استادیار دانشکده علوم نظری و مطالعات عالی هنر، دانشگاه هنر، تهران، ایران
علیرضا مستغنی دانشیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران
منوچهر معظمی استادیار گروه معماری داخلی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران
سیدحسین معینی استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
بهزاد ملک پور استادیار گروه برنامه ریزی و طراحی شهری و منطقه‌ای، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران
مرتضی ملکی معماری استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
مهدی منتظرالحجه استادیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه یزد، یزد، ایران
آرزو منشی‌زاده استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران
فاطمه مهدیزاده سراج دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی
مرتضی میرغلامی دانشکده معماری و شهرسازی ، دانشگاه هنر اسلامی تبریز
مهتا میرمقتدایی شهرسازی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی،‌ تهران، ایران
شهریار ناسخیان دانشکده حفاظت و مرمت، دانشگاه هنر اصفهان
احد نظری
حسن نظیف معماری استادیار گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی گرگان، گرگان، ایران
مرجان نعمتی مهر دانشیار گروه برنامه‌ریزی و طراحی شهری و منطقه‌ای، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
عبدالمجید نورتقانی استادیار گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه گلستان،‌ گرگان، ایران
حسین نورمحمدزاد استادیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه یزد، یزد، ایران
سعید نوروزیان ملکی استادیار گروه معماری منظر، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
ذات الله نیک زاد استادیار گروه بافت‌های تاریخی، پژوهشکده ابنیه و بافت‌ها، پژوهشگاه میراث فرهنگی، ایران
نیلوفر نیک‌قدم استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران
پریسا هاشم پور دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنراسلامی تبریز، تبریز، ایران
مایده هدایتی فرد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
هانیه هودسنی استادیار گروه برنامه‌ریزی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران
ناصر یارمحمدیان استادیار گروه اقتصاد و کارآفرینی، دانشکده پژوهش‌های عالی هنر و کارآفرینی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران