نتیجه ارزیابی ISC

طبق آخرین ارزیابی نشریات علمیپژوهشی در پایگاه استنادی ISC نشریه نامه معماری و شهرسازی با ضریب تاثیر ۰.۳۶۱ جزو نشریات Q1 رتبه‌بندی شده است. این ارزیابی مربوط به سال ۱۳۹۶ است و نتایج آن حدود یک ماه پیش در سامانه ISC  قرار گرفت.

لینک ارزیابی

https://jcr.isc.gov.ir/main.aspx