دوره و شماره: دوره 13، شماره 30، فروردین 1400، صفحه 1-124 
طراحی چارچوب مطالعه فساد شبکه‌ای در فرایند سیاست‌گذاری مدیریت کلان‌شهری

صفحه 99-115

10.30480/aup.2021.2876.1594

غلامرضا کاظمیان؛ سیدمهدی الوانی؛ وجه الله قربانی زاده؛ سید مصطفی جلیلی