ارزیابی بصری مناظر روستایی بر مبنای شاخص‌های کیفی بررسی موردی: روستاهای منطقه الموت قزوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر دکتری معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

ارزشهای زیباییشناسانه و جنبههای بصری مناظر بهعنوان یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین عوامل تعیینکننده بر حضور و تداوم سکونت در مناطق روستایی است و میتواند بهعنوان مبنایی برای برنامهریزی و طراحی این مناطق مطرح گردد. ازاینرو، چیستی شاخصهای مؤثر بر آن و چگونگی ارزیابی آنها در راستای کاهش مداخلات مقطعی در این حوزه بسیار اهمیت پیدا میکند. هدف کلی پژوهش حاضر شناسایی شاخصهای کیفی مؤثر بر ارزیابی مناظر روستایی است. در این راستا با روش تحلیل محتوای کیفی- استقرایی و نیز مبتنی بر استدلال منطقی، شاخصها از ادبیات پژوهش استخراج شدند و بر روی 10 روستا در منطقه الموت قزوین مورد آزمون تجربی قرار گرفتند. پژوهش با تکنیک ارزیابی بصری تصاویر در چند مرحله با پرسشنامه، تصاویر منتخب مناظر روستایی را مورد ارزیابی قرار داده و در تحلیل نتایج حاصل از آزمونهای T-Test و تحلیل رگرسیونی استفاده شده است. یافتههای پژوهش علاوه بر ارائه شاخصهای کیفی مؤثر بر ارزیابی بصری مناظر روستایی، شاخصهای «محدوده بصری»، «زمین در منظر»، «نبود اخلال و آشفتگی بصری»، «وجود عناصر تماشایی، منحصربهفرد و نمادین»، «توزیع ویژگیهای منظر» را دارای بالاترین میزان تأثیرگذاری تبیین میکند. نتایج نشان میدهد هرکدام از شاخصهای ارائهشده با درجات متفاوتی در ارزیابی تصاویر مناظر روستایی مؤثر هستند. لذا شناسایی شاخصها بر مبنای میزان اثربخشی میتواند راهنمای عمل برنامهریزان و طراحان مناظر روستایی قرار گرفته و راهگشایی هرچه مؤثرتر در اقدامات پیشرو باشد.

کلیدواژه‌ها


-  احمدی میرقائد، فضلالله، و محمدزاده، مرجان (1396). بررسی و شناسایی عناصر مهم و مؤثر در ارزیابی کیفیت زیباییشناختی انواع سیمای سرزمین. انسان و محیطزیست، 15(3)، 59- 72.
-  تقوایی، سید حسن (1392). منظر روستایی و جلوههای پرداخت محیط طبیعی، مسکن و محیط روستا، 143، 15- 38.
-  حیدری، ابوالفضل، معماریان، غلامحسـین، محمد مرادی، اصغر، و حسینعلیپور، سید مصطفی (1393). بررســی امکانپذیری شیوههای بـومی اسـتفاده از بـاد در جهـت بهبـود هویت در معماری مسکن روستایی امروز سیستان. همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار، مشهد.
-  عنابستانی، علیاکبر، و جهانتیغ، حسنعلی (1397). بررسی عوامل مؤثر بر تجلی حس زیباشناختی سکونتگاههای روستایی منطقه سیستان. مسکن و محیط روستا، 37(۱۶۳)،  75-90.
-  کوکبی، لیلا (1398). واکاوی ویژگیهای بنیادین منظر روستایی در راستای پایداری محیطی از طریق کاربست نظریه زمینهای، موردپژوهی: روستای تاریخی فورگ. محیطشناسی، 45(4)، 661-675.
-  مهدینژاد، جمالالدین، شرقی، علی، و اسدپور، فائزه (۱۳۹۸). مروری بر اندیشه نظریهپردازان جهت واکاوی مفهوم زیباییشناسی بصری مؤثر بر کیفیت ادراک مردم از مناظر روستایی. اولین همایش بینالمللی و پنجمین همایش معماری و شهرسازی پایدار، تهران.
-   Ahas, R., Aasa, A., Silm, S., & Roosaare, J. (2005). Seasonal indicators and seasons of Estonian landscapes. Landscape Research, 30, 173 – 191.
-   Appleton, J. (1975). The Experience of Landscapes .Chichester: Wiley.
-   Arriaza, M., Canas-Ortega, J. F., Canas-Madueno, J. A., & Ruiz-Aviles, P. (2004). Assessing the visual quality of rural landscapes. Landscape and Urban Planning, 69, 115 – 125.
-   Asur, F. (2019). An Evaluation of Visual Landscape Quality of Coastal Settltments: A Case Study of Coastal Areas in the Van Lake Basin, Ecology and Environmental Research, 17(2), 1849-1864. DOI: 10.15666/aeer/1702_18491864.
-   Aşur, F., Deniz, S., & Yazici, K. (2020). Visual Preferences Assessment of Landscape Character Types Using Data Mining Methods (Apriori Algorithm): The Case of Altınsaç and Inkoy. Journal of Agricultural Science and Technology,22, 247-260.
-   Bell, S. (1999). Landscape: Pattern, Perception and Process. London: Spon.
-   Clay, G. R., & Daniel, T. C. (2000). Scenic landscape assessment: the effects of land management jurisdiction on public perception of scenic beauty. Landscape and Urban Planning, 49(1-2), 1–13.
-   Darlington, J. (2002). Mapping Lancashire’s historic landscape: the Lancashire Historic Landscape Characterisation programme. In G. Fairclough & S. Rippon (Eds.), Europe’s Cultural Landscape: Archaeologists and the Management of Change (97 – 105). Brussels and London: Europae Archaeologiae Consilium and English Heritage.
-   De la Fuente de Val, G.,  Atauri, J. A., & de Lucio, J. V. (2006). Relationship between landscape visual attributes and spatial pattern indices: a test study in Mediterranean-climate landscapes. Landscape and Urban Planning, 77, 393 – 407.
-   Dole, J. C. (2018). Cascade Head Scenery and Change: Cascade Head Law and Our Evolving Understanding of Scenery and Landscape. In Gobster, Paul H.; Smardon, Richard C., (Eds). Visual resource stewardship conference proceedings: landscape and seascape management in a time of change. Gen. Tech. Rep. NRS-P-183 (176-185)Newtown Square, PA: US Department of Agriculture, Forest Service, Northern Research Station. 
-   Dramstad, W. E., Fjellheim, W. J., Skar, B., Helliksen, W., Sollund, M. L. B., Tveit, M. S., Geelmuyden, A. K. & Framstad, E. (2001) Integrating landscape-based values—Norwegian monitoring of agricultural landscapes. Landscape and Urban Planning, 57, 257 – 268.
-   Fairclough, G., Lambrick, G., & Hopkins, D. (2002). Historic landscape characterisation in England and a Hampshire case study. In G. Fairclough & S. Rippon (Eds.), Europe’s Cultural Landscape: Archaeologists and the Management of Change (69 – 83). Europae Archaeologiae Consilium.
-   Fairclough, G., Lambrick, G., & McNab, A. (1999).Yesterday’s World, Tomorrow Landscape: The English Heritage Historic Landscape Project 1992 – 94. London: English Heritage.
-   Fines, K.D. (1968). Landscape evaluation: A research project in East Sussex. Regional Studies, 2, 41-55.
-   Fitry Rosley. M.S., Lamit, H., & Abdul Rahman, S.R. (2013). Perceiving the Aesthetic Value of the Rural Landscape through Valid Indicators. Social and Behavioral Sciences, 85, 318 – 331.
-   Fry. G., Tveit. M.S., Ode. A., & Velarde, M.D. (2009). The ecology of visual landscapes: Exploring the conceptual common ground of visual and ecological landscape indicators. Ecological Indicators, 9, 933-947.
-   Gulinck, G., Mu´ gica, M., de Lucio, J. V., & Atauri, J. A. (2001). A framework for comparative landscape analysis and evaluation based on land cover data, with an application in the Madrid region (Spain). Landscape and Urban Plannign,55, 257 – 270.
-   Häfner, K., Zasada, I., Van Zanten, B., Ungaro, F., Koetse, M., & Piorr, A. (2017). Assessing landscape preferences: a visual choice experiment in the agricultural region of Märkische Schweiz, Germany. Landscape Research, 43(6), 846-861.
-   Hagerhall, C. M., Purcell, T., & Taylor, R. (2004). Fractal dimension of landscape silhouette outlines as a predictor of landscape preference. Journal of Environmental Psychology, 24, 247 – 255.
-   Hammitt, W. E., Patterson, M. E., & Noe, F. P. (1994). Identifying and predicting visual preference of Southern Appalachian forest recreation vistas. Landscape and Urban Planning, 29, 171 – 183.
-   Hauser, L., Van der Sluis, T., & Giezen, M. (2016).The Role of Farm Management Characteristics in Understanding the Spatial Distribution of Landscape Elements: A Case Study in the Netherlands. Rural Landscapes: Society, Environment, History, 3(1), 1-15.
-   Holm, I. (2006). Ideas and beliefs in architecture and industrial design. Oslo: Oslo School of Architecture and Design.
-   Jessel, B. (2006). Elements, characteristics and character: information functions of landscapes in terms of indicators. Ecological Indicators, 6, 153 – 167.
-   Kaplan, S., & Kaplan, R. (1982). Cognition and Environment: Functioning in an Uncertain World. New York: Praeger.
-   Kaplan, R., & Kaplan, S. (1989). The Experience of Nature. Cambridge: Cambridge University Press.
-   Kellert, S. R., & Wilson, E. O. (1993). The Biophilia Hypothesis. Washington, DC: Island Press/Shearwater Books.
-   Kuiper, J. (2000). A checklist approach to evaluate the contribution of organic farms to landscape quality. Agriculture, Ecosystems & Environment, 77, 143 – 156.
-   Litton, R. B. (1972). Aesthetic dimensions of the landscape, In J.V. Krutilla (Ed.), Natural Environments: Studies in Theoretical and Applied Analysis (262 – 291). Resources for the Future, John Hopkins Press.
-   Lowenthal, D. (1979). Age and artefact, in D. W. Meining (Ed.), the Interpretation of Ordinary Landscapes, Geographical Essays (103 – 128). Oxford University Press.
-   Lowenthal, D. (1985). The Past is a Foreign Country. Cambridge: Cambridge University Press.
-   Lynch, K. (1960). The Image of the City . Cambridge, MA: MIT Press & Harvard University Press.
-   Markova, M. (2013). Latgale upland church everyday landscape in development and growth of region and society. Proceedings of the Latvia University of Agriculture Landscape Architecture and Art, 3(3), 83-89.
-   Misthos, L.M., Nakos, B., Krassanakis, V., & Menegaki, M.  (2019).The effect of topography and elevation on viewsheds in mountain landscapes using geovisualization. International Journal of Cartography, 5(1), 44-66.
-   Morgan, R. (1999). Some factors affecting coastal landscape aesthetic quality assessment. Landscape Research, 24, 167 – 184.
-   Nassauer, J. I. (1995). Messy ecosystems, orderly frames. Landscape Journal, 14, 161 – 170.
-   Ode, A., Tveit, M.S., & Fry, G. (2008). Capturing Landscape Visual Character Using Indicators: Touching Base with Landscape Aesthetic Theory. Landscape Research, 33(1), 89-117.
-   Ojeda, C.G. (2018). Visual scale and Naturalness of Roadside Vegetation Landscape. An exploratory study at Pargua Highway, Puerto Montt – Chile. LO (Landscape Online), 58, 1-12.
-   Palmer, J. F. (2004). Using spatial metrics to predict scenic perception in a changing landscape: Dennis, Massachusetts. Landscape and Urban Planning, 69, 201 – 218.
-   Pérez, J.G. (2002). Ascertaining landscape perceptions and preferences with pair-wise photographs: planning rural tourism in Extremadura, Spain. Landscape Res, 27, 297-308.
-   Pouta, E., Grammatikopoulou, I., Hurme, T., Soini, K. & Uusitalo, M. (2014). Assessing the Quality of Agricultural Landscape Change with Multiple Dimensions. Land, 3, 598-616.
-   Roth, M. (2006).Validating the use of Internet survey techniques in visual landscape assessment- An empirical study from Germany. Landscape and Urban Planning, 78(3), 179-192.
-   Schmidhuber, J. (2007). Simple algorithmic principles of discovery, subjective beauty, selective attention, curiosity and creativity. Discovery Science, 4755, 26-38.
-   Sheppard, S. R. J. (2001). Beyond Visual Resource Management: Emerging Theories of an Ecological Aesthetic and Visible Stewardship. IUFRO Research Series, 6, 149 – 172
-   Shuttleworth, S. (1980). The evaluation of landscape quality. Landscape Research, 5, 14-20.
-   Taylor, P. D. (2002). Fragmentation and cultural landscapes: tightening the relationship between human beings and the environment. Landscape and Urban Planning, 58, 93 – 99
-   Tuan, Y. (1974). Topophilia. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
-   Tveit, M.S. (2009). Indicators of visual scale as predictors of landscape preference; a comparison between groups. Journal of Environmental Management, 90, 2882–2888.
-   Tveit, M., Ode, Å., & Fry, G. (2006). Key concepts in a framework for analysing visual landscape character.Landscape Research, 31(3), 229–255.
-   Ulrich, R. S. (1979). Visual landscapes and psychological well-being. Landscape Research, 4, 14 – 23.
-   Ulrich, R. S. (1984). View through a window may influence recovery from surgery. Science, 224, 420 – 421.
-   Van Mansvelt, J. D. & Kuiper, J. (1999). Criteria for the humanity realm: psychology and physiognomy and cultural heritage. Checklist for Sustainable Landscape Management, 116 – 134.
-   Vining, J., Daniel, T. C., & Schroeder, H. W. (1984). Predicting scenic values in forested residential landscapes. Journal of Leisure Research, 16, 124 – 135.
-   Vouligny, É., Domon, G., Ruiz, J. (2009). An assessment of ordinary landscapes by an expert and by its residents: Landscape values in areas of intensive agricultural use. Land Use Policy, 26, 890–900.
-   Weinstoerffer, J., & Girardin, P. (2000). Assessment of the contribution of land use pattern and intensity to landscape quality: use of a landscape indicator. Ecological Modelling, 130, 95 – 109.
-   Winchcombe, J., & Revell, G. (2004). Farm forestry and landscape architecture: a feasibility study. Canberra: RIRDC.
-   Xiao, H., Liu, Y., Li, L., Yu, Z., & Zhang, X. (2018). Spatial Variability of Local Rural Landscape Change under Rapid Urbanization in Eastern China. ISPRS Int. J. Geo-Inf, 7, 231, 1-16.
-   Zaleskienė, E., & Grazuleviciute, V.I. (2014). Landscape Aesthetics Theories in Modeling the Image of the Rurban Landscape. Journal of Sustainable Architecture and Civil Engineering, 2(7), 10-21.
-   Zube, E. H., Sell, J. L., & Taylor, J. G. (1982). Landscape perception: Research, application and theory. Landscape Planning, 9, 1-33.