ارتقاء و تداوم تجربه کودکی در محیط‌های آموزشی کودکان (تأملی بر فضای خانه و مدرسه در میان کودکان دبستانی شهر کرمان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه معماری، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری معماری، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران _ عضو هیات علمی مجتمع آموزش عالی زرند، کرمان، ایران

چکیده

از آنجا که کودک بخش قابلتوجهی از زندگی خود را در محیط مدرسه سپری میکند، از مهمترین مسائل طراحی اینگونه محیطها فراهم آوردن زمینههای رشد مناسب و تجارب مطلوب کودک در این فضاها است. هدف از پژوهش حاضر، جست-وجوی چارچوبی نظری برای تشخیص متغیرهای اصلی و تبیین چگونگی رابطه بین ویژگیهای کالبدی محیط با تجربه کودکی است. از این رو، پرسش اساسی این است که 1- چه مؤلفههای محیطی و 2- چگونه بر تجربه کودکی مؤثرند؟ بر این اساس، جهت دستیابی به الگوی نظری، با رویکردی رشدی-اکولوژیکی۱، 30 کودک که در سالهای میانی کودکی و در خانواده مشارکتی در شهر کرمان زندگی میکنند، موردمطالعه قرار گرفتند. روش پژوهش کیفی با رویکرد مردمنگارانه است و از تکنیکهای مصاحبه، تور مصاحبه (مصاحبه هنگام قدم زدن)، مشاهده و روش کیو در مرحله جمعآوری و روش تحلیل محتوا در مرحله تحلیل دادهها استفاده شده است. نتایج نشان میدهد تجربه کودکی تحت تأثیر چگونگی پاسخدهی به نیازهای روانی کودک در زمینه اکولوژیکی است که کودک در آن زندگی میکند و در این زمینه ویژگیها و قابلیتهای محیطی همراه با ویژگیهای روانی-اجتماعی محیط دارای اهمیت هستند و همچنین تجارب کودک در یک محیط بر تجارب او در محیط دیگر تأثیر دارند.  

کلیدواژه‌ها


-   Altman, I., & Wohlwil, J. (1978). Children and the Environment. New York: Plenum.
-   Armstrong, D., Henson, K., & Savage, T. (1983). Education: An Introduction. New York: Macmillan Coll Div.
-   Armstrong, L. (2011). Family Child Care Homes: Creative Spaces for Children to Learn. New York: Redleaf Press.
-   Barker, R. G. (1968). Ecological Psychology: Concepts and Methods for Studying the Environment of Human Behavior. Stanford, California: Stanford University Press.
-   Barker, R. G., & Gump, P. V. (1964). Big School, Small School. Stanford. California: Stanford University Press.
-   Bettelheim, B. (1955). Truants From Life. Glencoe. Illinois: The Free Press.
-   Bowlby, J. (1951). Maternal care and mental health: a report prepared on behalf of the World Health Organization as a contribution to the United Nations programme for the welfare of homeless children/ John Bowlby, 2nd ed. World Health Organization. https://apps.who.int/iris/handle/10665/40724.
-   Bronfenbrenner, U. (2005). Making Human being human: Bioecological perspectives on human development. New York: Sage Publications Ltd.
-   Bryant, V. C., Shdaimah, C., Sander, R., & Cornelius, L. (2013). School as haven: Transforming school environments into welcoming communities. Children and Youth Service Review, 35(5), 845-855.
-   Canter, D. (1977). The psychology of place. Linden: The Architecture press LTD. 
-   Castells, M. (1998). End of Millennium, The Information Age: Economy, Society and Culture. Vol. III. Cambridge, MA: Blackwell Publishing Inc.
-   Chawla, L. (1992). Childhood place attachments. In I. Altman, & S. M. Low (Eds.), Place attachment (63-86). New York: PLENUM Press.
-   Cooper Marcus, C. (1978). Remembrance of Landscapes Past. Landscape, 22(3), 34-43.
-   Cooper-Marcus, C. (1992). Environmental Memories. In I. Altman, & S. M. Low (Eds.), Place attachment (87–112). New York: Plenum Press.
-   Day, C., & Midbje, A. (2007). Environment and Children. Oxford: Architectural Press.
-   Deutsch, N. (2004). Hidden Curriculum. Second Conference of the International Society for Scholarship of Teaching and Learning (Vancouver B.C., 14-16, October, 2005).
-   Dewey, J. (1963). Experience and Education. New York: Collier.
-   Douglas, M. (1991). The Idea of a Home: A Kind of Space. Social Research, 58(1), 287–307.
-   Dudek, M. (2005). Children’s Spaces. Oxford: Architectural Press.
-   Evans, G. (2006). Child Development and the Physical Environment. Annual Review of Psychology, 57, 423–451.
-   Golan, M. B. (1978). Privacy, Interaction and Self-esteem. Unpublished Doctoral Dissertation in Environmental Psychology, City University of New York.
-   Gallagher, A. (2013). At home in preschool care? Childcare policy and the negotiated spaces of educational care. Children’s Geographies, 11(2), 202-214.
-   Graue, E. (2006). The Answer is Readiness-Now What is the Question? Early Education and Development, 17 (1), 43-56.
-   Harms, T., Cryer, D., & Clifford, R. (2007). Family Child Care Environment Rating Scale Revised Edition. New York: Teachers College Press.
-   Hartley, R. E., Frank, L. K., & Goldenson, R. M. (1952). Understanding Children's Play. New York: Columbia.
-   Heft, H., & Wohlwill, J. F. (1987). The Physical Environment and the Development of the Child. In I. Altman (Ed.), Handbook of Environmental Psychology (281-328). New York: PLENUM Press.
-   Hester, R. (1978). Favorite Spaces. Childhood City Newsletter, 14, 15-17.
-   Holloway, S., & Valentine, G. (2000). Children’s Geographies. Abingdon, UK: Routledge.
-   Horwitz, J., & Klein, S. (1978). An exercise in the use of environmental autobiography for programming and design of a day care center. Childhood City Newsletter, 14, 18-19.
-   Hursh, D. (2007). Assessing No Child Left Behind and the Rise of Neoliberal Education Policies. American Educational Research Journal, 44(3),  493–518.
-   Iltus, S., & Hart, R. (1994). Participatory planning and design of recreational spaces with children. Architecture et Comportement, 10, 361-370.
-   Kinsman, C. A., & Berk, L. E. (1979). Joining the block and housekeeping areas: changes in play and social behavior. Young Children, 35(1), 66–75.
-   Lang, J. T. (1987). Creating architectural theory: The role of the behavioral sciences in environmental design. New York: Van Nostrand Reinhold Co.
-   Maxwell, L. E., & Chmielewski, E. J. (2008). Environmental personalization and elementary school children’s self-esteem Lorraine. Journal of environmental psychology, 28, 143-153.
-   McDonald, M. (2008). Securitization and the Construction of Security. European Journal of International Relations, 14(4), 563–587.
-   Moore, G. T. Lane, C. G., Hill, A. B., Cohen, Y., & McGinty, T. ( 1979). Recommendations for Child Care Centers.Milwaukee, Wisconsin: Center for Architecture and Urban Planning.
-   NAEYC. (2008). A Guide to the NAEYC Early Childhood Program Standard and Related Accreditation Criteria.Washington: NAEYC. 
-   Olds, R. (1979). Designing developmentally optimal classrooms for children with special needs. In S. J Meisels (Eds.), Special education and development: perspectives on young children with special needs. Baltimore, Maryland: University Park Press.
-   Ornestein, A., & Miller, H. (1980). Looking into Teaching. Chicago: Rand McNally College Publishing.
-   Prescott, E. (1978). Is Day Care as Good as a Good Home?  Young Children, 33(2), 13-19.
-   Proshansky, H. M., & Fabian, A. K. (1987). The development of place identity in the child. In C. S. Weinstein, & T. G. Thomas (Eds.), Spaces for children: The built environment and child development (21-40). New York: Plenum Press.
-   Rainwater, L. (1966). Fear and the house-as-haven in the lower class. Journal of the American Institute of Planners, 32, 23-31.
-   Rivlin, L.,Weinstein, C. (1984). Educational  Issues, School Settings, and Environmental Psychology. Journal of Environmental Psychology, 4, 347-364.
-   Rothenberg, S. (1977). The Social and Spatial Organization of Boys and Girls in Open Classrooms. Unpublished Doctoral Dissertation in Environmental Psychology, City University of New York.
-   Saegret, S. (1982). Environment and Children Mental Health: Residential Density and Low-Income Children. In A. Baum, & J. E. Singer, Handbook of Psychology and Health (247-71). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
-   Siegler, Eisenberg, N., Deloache, J., & Saffran, J. (2003). How Children Develope. New York: Worth Publishers.
-   Silvern, B. (1988). Continuity/Discontinuity between Home and Early Childhood Education Environments. The Elementary School Journal, 89(2), 147–159.
-   Spencer, C., & Blades, M. (2006). Children and Their Environments: Learning, Using and Designing Spaces. Cambridge: Cambridge University Press.
-   Wachs, T. D. (2003). Expanding Our View of Context: The Bio-Ecological Environment And Development. In R. V. Kail (Eds.), Advances in child development and behavior, Vol. 31 (363–409). Academic Press.
-   Weinstein, C. S. (1982). Privacy-seeking behavior in an elementary classroom. Journal of Environmental Psychology,2, 33-35.
-   Weinstein, C. S., & David, T. G. (2013). The Built Environment and Children Development in Spaces for Children.New York: Springer US.
-   Wilner, D. M., Walkley, R., Pinkerton, T., & Taybeck, M. (1962). The Housing Environment and Family Life.Baltimore, MD: Johns Hopkins Press.
-   Zeisel, J. (1976). Stopping School Property Damage: Design and Administrative Guidelines to Reduce School Vandalism. Arlington, Virginia: Association of School Administrators, and New York: Educational Facilities Laboratories.