دوره و شماره: دوره 9، شماره 17، پاییز 1395، صفحه 1-182 
2. بازخوانی اسلامی از مدل محیط-رفتار راپاپورت در سازمان فضایی خانه و تحقق سنجی آن در طرح

صفحه 21-40

10.30480/aup.2016.319

راضیه لبیب زاده؛ مهدی حمزه نژاد؛ عبدالحمید نقره کار؛ محمدعلی خان محمدی