بررسی میزان پاسخگویی فضاهای شهری به نیازهای گروه سنی نوجوان بررسی موردی: خیابان آزادی کرج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر تهران

2 کارشناس ارشد طراحی شهری، دانشگاه هنر تهران

چکیده

توجه به نوجوانان در میان سایر استفادهکنندگان از فضای شهری، اهمیتی مضاعف دارد زیرا آنها در این سن علاقهمندی بسیاری به روابط دوستی و سپری کردن زمان در فضاهای محله دارند. اما متأسفانه در سالهای اخیر با توسعه تکنولوژی و تحول الگوی گذران اوقات فراغت نوجوانان، زمان کلی حضور در فضاهای شهری و تجربه فضاها و روابط عینی برای آنها محدودتر شده است. لذا در پژوهش حاضر، با هدف بررسی میزان پاسخگویی خیابان آزادی بهعنوان یک فضای شهری مهم به نیازهای نوجوانان، پس از تدوین چارچوب نظری پژوهش، با تکمیل 250 نمونه پرسشنامه به بررسی نظرات نوجوانان محله رجاییشهر نسبت به عملکرد خیابان آزادی پرداخته شد و دادهها بهصورت توصیفی و تحلیلی (تحلیل عاملی اکتشافی) آنالیز گردید. نتایج این بررسی نشان میدهد که بیشترین رضایت نوجوانان از نزدیکی خیابان آزادی به مدارس آنها، وجود مراکز خرید و کاربریهای تجاری خردهفروشی در آن و مناسب بودن نورپردازی شبانه خیابان است. کمترین رضایت نیز از وجود امکانات ورزشی، آّب و آبنماها، مسیرهای دوچرخه و امکان مشارکت در فعالیتها یا نگهداری خیابان است. علاوه بر این، طبق نتایج تحلیل عاملی، هشت عامل در عملکرد و پاسخدهی فضا موثر شناخته شد که از میان، «جذابیت و پویایی»، «آرامش و آسایش» و «صمیمیت و خودمانی بودن» این خیابان، درصد بیشتری از واریانس مدل را تبیین میکنند.

کلیدواژه‌ها


-  پاکزاد، جهانشاه (1386) راهنمای طراحی فضاهای شهری در ایران، انتشارات شهیدی، تهران.
-  جی‌آن، کیم و مولر، چارلز (1381) مقدمه‌ای بر تحلیل عاملی و شیوه به‌کارگیری آن، انتشارات دانشگاه اصفهان، اصفهان.
-  حناچی، پیروز و آزادارمکی، مرضیه (1391) «ادراک بصری محل چیذر توسط نوجوانان چیذری»، نشریه مطالعات شهر ایرانی-اسلامی، شماره هفتم، بهار 1391، صص. 97-87.
-  خدائی، زهرا و رفیعیان، مجتبی (1390) «عوامل مرتبط با رضایت نوجوانان از محیط‌های عمومی شهری»، نشریه رفاه اجتماعی، سال دوازدهم، شماره 44، صص. 68-43.
-  دریکسل، دیوید (1387) ایجاد شهرهای بهتر با کودکان و نوجوانان، ترجمه مهرنوش توکلی و نوید سعیدی‌رضوانی، نشر دیباچه، تهران.
-  مرکز آمار ایران (1390) گزارش سرشماری سال 1390.
 
-  Al‌ Arasi, H.A. (2013) “A Study on Children's Perception of Their Local Living Environment”, MSc Thesis, Faculty of Geo-Information and Earth Observation, University of Twente, Enschede.
-  Appleyard, D. (1981) Livable Streets, University of California Press, Berkeley.
-  Beunderman, J.; Hannon, C. & Bradwell, P. (2007) Sean and Heard: Reclaiming the public realm with children and young people, Play England, London.
-  Byrne, T.; Nixon, E.; Mayock, P. & Whyte, J. (2006). “Free-time and Leisure Needs of Young People Living in Disadvantaged Communities”, Combat Poverty Agency Working Paper Series 06/02.
-  Carr, S, Francis, M., Rivlin, L.G., Stone, A.M. (1992) Public Space, Cambridge University Press, Cambridge.
-  Chawla, L. (2002) “Toward Better Cities for Children and Youth”, In: L. Chawla (Ed.), Growing up in an Urbanizing World, Earthscan Publications Ltd, London.
-  Chawla, L. & Malone, K. (2003) “Neighbourhood quality in children’s eyes”, In P. Christensen & M. O’Brien (Eds.), Children in the City: Home, Neighborhood and Community (pp.118-141), Routledge/Falmer, London.
-  Cohen, D.A.; Ashwood, J.S.; Scott, M.M.; Overton, A.; Evenson, K.R.; Staten, L.K., et al. (2006) “Public Parks and Physical Activity among Adolescent Girls”, Pediatrics, 118(5): 1381-1389.
-  Commissioner for Children and Young People (2011) “Building Spaces and Places For Children and Young People”, Subiaco. Available at http://www.ccyp.wa.gov.au/files/ (Accessed 03/10/2014)
-  Council of Europe (2010) Child and youth participation in Finland. Council of Europe policy, Finland.
-  Curtis, A.C. (2015) “Defining Adolescence”, Journal of Adolescent and Family Health, 7(2): 1-39.
-  Ding, D.; Sallis, J.F.; Kerr, J.; Lee, S. & Rosenberg, D.E. (2011) “Neighborhood Environment and Physical Activity among Youth”, American Journal of Preventive Medicine, 41(4): 442-455.
-  Duzenli, T.; Bayramoglu, E. & Ozbilen, A. (2010) “Needs and Preferences of Adolescents in Open Urban Spaces”, Journal of Scientific Research and Essays, 5(2): 201-216.
-  Ellin, N. (1996) Postmodern Urbanism, Blackwells, Oxford.
-  Francis, M. & Lorenzo, R. (2002) “Seven Realms of Children’s Participation”, Journal of Environmental Psychology, 22, 157-169.
-  Friedman, H.L. (1989) “The Health of Adolescents: Beliefs and Behaviour”, Journal of Social Science and Medicine, 29(3): 309-315.
-  Gardsjord, H.S.; Tveit, M.S.; & Nordh, H. (2014) “Promoting Youth’s Physical Activity through Park Design: Linking Theory and Practice in a Public Health”, Landscape Research, 39(1): 70–81.
-  Hart, R. (1979) Children's experience of place, Irvington, New York.
-  Hatzopoulos, P. & Clancey, G. (2007) Meeting Places, Where People & Places Meet: Approaches to Public Space Management, Youth Action & Policy Association NSW, Sydney.
-  Hume, C.; Timperio, A.; Ball, K.; Salmon, J.; Andrianopoulos, N. & Crawford, D. (2004) Public open spaces: what features encourage children to be active, Deakin University, Australia.
-  Humpel, N.; Owen, N. & Leslie, E. (2002) “Environmental Factors Associated With Adults’ Participation in Physical Activity: A Review”, American Journal of Preventive Medicine, 22, 188–199.
-  Ladd, F.C. (1978) “City Kids in the Absence of Legitimate Adventure”, In S. Kaplan & R. Kaplan (Eds.), Humanscape: Environments for People (pp.443-447), Duxbury Press, North Scituate.
-  Lynch, K. (Ed.) (1977) Growing up in Cities: Studies of the Spacial Environment of Adolescence in Cracow, Melbourne, Mexioco City, Salta, Toluca and Warszawa, MIT Press, London.
-  Marshall, S. (2005) Streets and Patterns, Spon Press, London.
-  O’Brien, M.; Jones, D.; Sloan, D. & Rustin, M. (2000) “Children’s Independent Spatial Mobility in the Urban Public Realm”, Journal of Childhood, 7(3): 257–277.
-  Owens, P.E. (2002) “No teens allowed: the exclusion of adolescents from public spaces”, Landscape Journal, 21(1): 156-163.
-  Ramasubramanian, L. & Gonzalez, A. (2007) “Placeworx: A Model to Foster Youth Engagement and Empowerment”, Journal of Children, Youth and Environments, 17(2): 461-471.
-  Sallis, J.F.; Owen, N. & Fisher, E.B. (2008) “Ecological Models of Health Behavior”. In: K. Glanz, B.K. Rimer, & K. Viswanath (Eds.), Health Behavior and Health Education: Theory, research, and practice (4th ed., pp.465-485). Jossey-Bass, San Francisco.
-  Shaftoe, H. (2008) Convivial Urban Spaces: Creating Effective Public Places, Earthscan, Sterling, VA.
-  Travlou, P. (2003) “Teenagers and Public Space; Literature Review”, OPENspace: the research centre for inclusive access to outdoor environments, Edinburgh.
-  Versteeg, E. (2003) “Planning and Design of Open Space to promote Adolescent Development”, MA Thesis, Faculty of Graduate Studies, University of Guelph, Canada.
-  Von Bredow, K.W. (2006) “Gathering Spaces: Designing Places for Adolescents”, Virginia Polytechnic Institute and State University, Department of Landscape Architecture, Virginia.
-  Ward, C. (1977) The Child in the City, Architectural Press, London.
-              World Health Organization (1975) “Pregnancy and Abortion in Adolescents”, Report of a WHO Meeting, Technical Report Series, No.583, Geneva.