دوره و شماره: دوره 15، شماره 37، دی 1401، صفحه 1-154 
تبیین شکاف‌ها و عدم تعادل‌های فهرست میراث جهانی ایران

صفحه 121-145

10.30480/aup.2022.3988.1874

محمدرضا محمودی قوژدی؛ محمد حسن طالبیان؛ رسول وطن دوست