واکاوی گونه- ریخت‌شناسیک سیر دگردیسی بُن‌پارهای بافت تاریخی شهرقدیم لار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد طراحی شهری، گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 دانشیار طراحی شهری، گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

3 استادیار طراحی شهری، گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

4 استادیار برنامه‌ریزی شهری، گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

شهرها، در رهگذر زمان روند تدریجی دگردیسی را تجربه می‌کنند. زمان-مبنا بودن فرایند دگردیسی، با تغییراتی در ترکیب‌بندی بافت شهر نمود می‌یابد. اگر تعریف بنیادین بافت، معیاری بر احصای عناصر برسازندۀ شهر تلقی شود، ورای مباحث مرتبط با سبک معماری و پیشینۀ تاریخی، نحوۀ چینش و شیوۀ ترکیب بُن‌پارها (بلوک)، اصلی‌ترین تأثیر را در تکوین بافت شهری دارد. آنچه در بازخوانی شیوۀ تکوین و دگردیسی بافت‌های تاریخی از اهمیت برخوردار است، علاوه‌بر ویژگی‌های شکلی، تنوع در ترکیب بُن‌پارها است. برای تأکید بر رابطۀ میان عناصر و چگونگی ارتباط آن‌ها در طول زمان، ‌می‌توان آن‌ها را در یک چارچوب گونه-‌ریخت‌شناسیک مورد بررسی قرار داد. هدف این پژوهش ارائۀ مدلی ریخت شناسیک از بُن‌پارهای شهری به عنوان یکی از عناصر اصلی تکوین بافت تاریخی شهر قدیم لار است. در این راستا پس از استخراج گونه‌ها با استفاده از الگوریتم پایۀ تحلیل گروه‌بندی مبتنی‌بر روش خوشه‌بندی k-میانگین، ویژگی‌های هر گونه شناسایی و سیر تغییرات هر یک، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که بافت تاریخی شهر لار در اصیل‌ترین تصویر مستند خود از سه گونه بُن‌پار تشکیل شده است. بررسی ویژگی‌ها و بارزه‌های هر گونه به انضمام فرایند گونه‌شناسیک آن‌ها می‌تواند ضمن بازخوانی روند تاریخی-عارضی دگردیسی بُن‌پارها از منظر تلفیقی فرایند گونه-ریخت‌شناسیک در بافت تاریخی شهر لار، الگویی برای توسعه و تداوم ریخت‌شناسی بافت‌های تاریخی را نیز فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


پورمحمدی، محمدرضا، صدر موسوی، میرستار، و جمالی، سیروس (1390). واکاوی مکتب‌های مورفولوژی شهری. مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، 5 ، 1-16.
دانش‌پور، عبدالهادی، و مرادی، سلمان (1391). تبیین روش ریخت-گونه‌بندی و کاربرد آن در طراحی شهری. نامۀ معماری و شهرسازی، 9، 86-65.
علی‌اکبری، اسماعیل، پوراحمد، احمد، و اکبرنژاد بایی، رمضان (1391). باززنده سازی عملکردی بافت قدیم شهر بابل با رویکرد هم‌پیوندی با بافت جدید. فصل‌نامۀ آمایش محیط، 21، 1-18.
علی‌پور کوهی، پانته‌آ، سعیده زرآبادی، زهرا سادات، و ماجدی، حمید (1400). تأملی بر روش‌های کمی و کیفی مطالعات فرم-ریخت‌شناسانۀ شهری (رویکردها و تکنیک‌ها)، مورد مطالعاتی: بافت تاریخی خرم آباد. نشریه معماری و شهرسازی آرمان‌شهر، 14(35)، 223-238.
مرکز آمار ایران (1395). سرشماری عمومی نفوس و مسکن، نتایج شهرستان لار. تهران: مرکز آمار ایران.
میرمقتدایی، مهتا (1385). پیشنهاد روشی برای تحلیل شخصیت شهر. محیط‌شناسی، 39، 129-140.
Ahmadi, V., Farkisch, H., Irfan, A., Surat, M., & M. Fauzi M. Zain (2009). A Theoretical Base for urban  morphology: Practical way to achive the city character, e-Bangi. Journal of Social Sciences and Humanities, 4(1), 30-39.
Abaee, M. (2016). Proposing a typo-morphological urban planning and design methodology for modification of agglomerated urban Fabric. ISUF 2016 XXIII International Conference.
Abaee, M. & Olivira, V. (2021), Extending the Scope of Morpho Analysis: an Iranian Exploration. Journal of Urban Research and Development, 2(1), 30-46.
Anderson, S. (1982). Types and Conventions in Time: Toward a History for the Duration and Change of Artifacts. Perspecta, 18, 109-118.
Argan, G. C. (1996). On the Typology of Architecture. Reprint of 1963 edition. In K. Nesbitt (Eds.),  Theorizing a New Agenda for Architecture: an Anthology of Architectural Theory, 1965-1995, (240-246). New York: Princeton Architectural Press.
Bandarin, F & R, van Oers (2015). Reconnecting the City : The Historic Urban Landscape Approach & the Future of Urban Heritage. Chichester: Wiley Blackwell.
Broadbent, G. (1995). Emerging Concepts in Urban Space Design. London: E&FN Spon.
Bullock, A., Stallybrass, O. & Trombley, S. (1988).The Fontana Dictionary of Modern Thought )2nd ed.(. London: Fontana Press.
Carmona, M. (2006). Public Place-Urban Space. Oxford: Architectural press.
Chen, F. &  Thwaites K. (2013). Chinese Urban Design: A Typomorphological Approach. New York and London: Routledge.
Colaninno, N., Roca, J. & Pfeffer, K. (2017). An automatic classification of urban texture: form and compactness of morphological homogeneous structures in Barcelona. 51st Congress of the European Regional Science Association.
Conzen M.R.G. (1960). Alnwick Northumberland: A Study in Town-plan Analysis. Institute of British Geographers Publication 27, London: George Philip.
Forty, A. (2000). Words and Buildings: A Vocabulary of Modern Architecture. London: Thames & Hudson Ltd.
Grant, J. (2006). Planning the Good Community: New Urbanism in Theory and Practice. London: Routledge.
Gil, J, N. Beirão, N. Montenegro & J. P. Duarte (2012) On the Discovery of urban Typologies: Data Mining the Many Dimensions of Urban Form. Urban Morphology, 16(1), 27-40.
Hall, A. C. (2008). Bridging the Gap: Applying urban Morphology to Successful Planning Practice. Urban Morphology, 12, 54-7.
Katz, P. (ed.) (1994). The New Urbanism: Toward an Architecture of Community. New York: McGraw-Hill, Inc.
Kostof, S. (1991). The City Shaped: Urban Patterns and Meanings through History. Boston:Little,Brown.
Kropf, K. S. (2009). Aspects of Urban Form. Urban Morphology, 13(2), 105-120.
Kropf, K. (2017). The Handbook of Urban Morphology. UK: John Wiley & Sons, Ltd. Chichester.
Krier, L. (1998). Architecture: Choice or Fate. Berks: Andreas papadakis Publisher.
Larkham P.J. (2005). Understanding Urban Form. Urban Des, 93, 22–24.
Leccese, M. & McCormick, K. (ed.) (2000). Charter of the New Urbanism. New York: McGraw Hill.
Lo, C. P. (2007). The Application of Geospatial Technology to Urban Morphological Research. Urban Morphology, 11, 81-90.
Lozano, E. (1990). Community Design and Culture of Cities. Cambridge: Cambridge University Press.
Marshall, S., & Çalişkan, O. (2011). A Joint Framework for Urban Morphology and Design. Built Environment, 37(4), 409–426.
Mead, C. (ed.) (1989). The Architecture of Robert Venturi. Albuquerque: University of New Mexico Press.
Moudon, A. V.(1994). Getting to Know the Built Landscape: Typomorphology. In Franck, A. (Ed.) Ordering space: types in architecture and design (289-314). New York: Van Nostrand Reinhold.
Moudon A. V. (1997). Urban Morphology as an Emerging Interdisciplinary Field. Urban Morphology, 1, 3-10.
Norberg-Schulz .C.(1979). Khan Heidegger and the Language of Architecture, Opposition,18 fall. Cambridge: The MIT Press.
Oliveira, V. (2016). Urban Morphology: An Introduction to the Study of the Urban Form of Cities. Springer Nature eBook.
Osmond, P. (2010). The Urban Structural Unit: Towards a Descriptive Framework to Support Urban Analysis and Planning. Urban Morphology‌, 14, 5-20.
Panerai, P., Castex, J., Depaule, J. C. & Samuels, O. V. (2004). Urban Forms: The Death and Life of the Urban Block. Oxford: Architectural Press.
Pavlides, E. (2007). Four Aapproaches to Regionalism in Architecture. In V.B. Canizaro (Eds.), Architectural Regionliam: Collected Writings on Place, Identity, Modernity and Tradition, (156-169). New York: Princeton Architectural Press.
Pevsner, N. (1976). A History of Building Types. London: Thames and Hudson.
Quatremѐre de Quincy, A. C. (1998). Type. Reprint of the 1825 edition. In K. M. Hays (Eds.), Oppositions Reader: Selected Readings from A Journal for Ideas and Criticism in Architecture 1973-1984, (616-620). New York: Princeton Architectural Press.
Rossi, A. (1983). Aldo Rossi: Selected Writings and Projects. London and Dublin: Architectural Design & Gandon Editions.
Rossi, A. (1984). The Architecture of the City. Cambridge: MIT Press.
Rossi, A. (1994). Aldo Rossi Architect. London: Academy Editions.
Rossi, A. (2007). An Analogical Architecture. In K. Nesbitt (Eds.), Theorizing a New Agenda for Architecture: an Anthology of Architectural Theory, 1965-1995, (345-352). New York: Princeton Architectural Press.
Scheer, B.C. (2002). The Radial Street as a Time  Line, A Study of the Transformation of Elastic, tissues”.In Stanilov,k and Scheer,B.C. (Eds.), Suburban Form: An International Perspective, (102-123). New York and London: Routledge.
Talen, E. (2005). New Urbanism and American Planning: The Conflict of Cultures. New York: Routeldge.
Witten, I. H. & Frank, E. (2005). Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques. San Francisco: Morgan Kaufmann,.
Elbow Method for optimal value of k in KMeans—GeeksforGeeks. (2022). Retrieved 10 June, 2022 from https://www.geeksforgeeks.org/elbow-method-for-optimal-value-of-k-in-kmeans.