تبیین شکاف‌ها و عدم تعادل‌های فهرست میراث جهانی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مرمت و احیای بناها و بافت‌های تاریخی، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مرمت، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار پژوهشگاه میراث فرهنگی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، تهران، ایران

چکیده

موضوع شکاف‌های فهرست میراث جهانی در ارتباط با عدم تعادل‌هایی در موضوعات، مضامین و یا آثار از مناطق جغرافیایی کمتر ثبت‌شده، یکی از چالش‌های پیش روی کنوانسیون میراث جهانی محسوب می‌شود. در این راستا، پژوهش حاضر بر آثار ایران در فهرست میراث جهانی متمرکزشده و سؤال اصلی پژوهش نیز بر همین موضوع شکل‌گرفته که «شکاف‌ها و عدم تعادل‌های احتمالی فهرست میراث جهانی ایران در چه بخش‌هایی است؟» پژوهش حاضر به دلیل بهره‌گیری از تبیین و تفسیر در مقام داوری، پژوهشی کیفی است و به‌منظور انجام آن از راهبرد توصیفی- تاریخی و توصیفی- تفسیری برای گرداوری داده، بهره برده شده است. بدین منظور کلیه پرونده‌های ثبتی و اطلاعات منتشرشده آثار فهرست میراث جهانی و فهرست موقت ایران موردبررسی قرارگرفته است و با استفاده از چارچوب‌های مطالعه ایکوموس در این خصوص، دسته‌بندی شده‌اند. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نیز با استفاده از استدلال قیاسی صورت پذیرفته است. درنهایت بر اساس تجزیه‌وتحلیل صورت گرفته و با در نظر گرفتن اولویت‌های مضامین و موضوعات بااهمیت بالا برای ثبت و اسناد بالادستی، شکاف‌های فهرست میراث جهانی ایران، تبیین و تفسیر شده‌اند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که فهرست میراث جهانی ایران در موارد مختلف مثل میراث طبیعی، آثار فرامرزی و یا مضامین خاص میراث فرهنگی ازجمله میراث صنعتی، میراث بومی و یا موضوعاتی در ارتباط با حرکت مردم و توسعه تکنولوژی، دچار عدم تعادل و شکاف است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


حیدری، شاهین (1394). درآمدی بر روش تحقیق در معماری. تهران: انتشارات کتاب فکرنو
دلاور، علی (1385). روش‌های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی. تهران: دانشگاه پیام نور
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی (1398). آمار تعداد آثار موجود در فهرست میراث فرهنگی غیر منقول ملی.
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی (1400). آمار تعداد آثار موجود در فهرست میراث طبیعی ملی.
یوکیلهتو، یوکا (1387). تاریخ حفاظت معماری (مترجمان: محمد حسن طالبیان، خشایار  بهاری). تهران: انتشارات روزنه.
 
Duedahl, P. (2016). A History of UNESCO: Global Actions and Impacts. London: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-1-137-58120-4.
Elliott, M. A., & Schmutz, V. (2012). World heritage: Constructing a universal cultural order. Poetics, 40, 3, 256–277. https://doi.org/10.1016/j.poetic.2012.03.003.
Francioni, F. (2008). The 1972 World Heritage Convention. A Commentary. New Yurk: Oxford University Press. https://doi.org/10.1628/000389209788075275.
Ishizawa, M., & Westrik, C. (2021). Analysis of the Global Strategy for a Representative , Balanced and Credible World Heritage List ( 1994 - 2020 ) (Issue March).Paris:UNESCO. https://whc.unesco.org/document/187906.
Jokilehto, J., Cleere, H., Denyer, S., & Petzet, M. (2005). The World Heritage List Filling the Gaps. An Action Plan for the Future. Paris: ICOMOS. http://www.icomos.org/world_heritage/gaps.pdf.
Jokiletho, J. (2008). The World Heriatge List: What is OUV? Defining the Outstanding Universal Value of Cultural World Heritage Properties. Paris:ICOMOS.
Labadi, S. (2005). A review of the Global Strategy for a balanced, representative and credible World Heritage List 1994–2004. Conservation and Management of Archaeological Sites, 7, 2, 89–102. https://doi.org/10.1179/135050305793137477.
League of nations. (1923). Minutes of the second session- committee on intellectual co-operation. https://biblio-archive.unog.ch/Dateien/CouncilMSD/C-570-M-224-1923-XII_EN.pdf.
Meskell, L. (2013). Challenging the Economic and Political Order of International Heritage Conservation. Current Anthropology, 54, 4, 483. https://doi.org/10.1086/671136.
Nedučin, D. (2009). International Documentation on World Heritage Protection – A Review. Građevinsko – Arhitektonski Fakultet U Nišu Nauka + Praksa, 12, 1, 143–146.
Rao, K. (2010). A new paradigm for the identification, nomination and inscription of properties on the World Heritage List. International Journal of Heritage Studies, 16(3), 161–172. https://doi.org/10.1080/13527251003620594.
Titchen, S. M. (1995). On the construction of outstanding universal value. UNESCO’s World Heritage Convention and the identification and assessment of cultural places for inclusion in the World Heritage List. Ph.D Thesis, Australian National university. https://doi.org/10.25911/5D78D84DD1746.
UNESCO. (1994). Expert Meeting on the “Global Strategy” and thematic studies for a representative World Heritage List (UNESCO Headquarters, 20-22 June 1994)- Report. Paris:UNESCO. https://whc.unesco.org/archive/global94.htm.
UNESCO. (2000). Unesco World Heritage Committee, Twenty Fourth Session Report. Paris:UNESCO. https://whc.unesco.org/en/sessions/24COM.
UNESCO. (2001). UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity . Paris:UNESCO. https://en.unesco.org/about-us/legal-affairs/unesco-universal-declaration-cultural-diversity.
UNESCO. (2002). The Budapest Declaration on World Heritage (Issue May).Paris:UNESCO.
UNESCO. (2011). Preparing World Heritage Nomination. Paris:UNESCO.
UNESCO. World Heritage Centre (2019). Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention (Issue July). Paris:UNESCO. http://whc.unesco.org/archive/opguide08-en.pdf.
URL_1: SPAB History. Retrieved December 4, 2019, from https://www.spab.org.uk/about-us/spab-history.
URL_2: Treaties, States parties, and Commentaries - Hague Convention (IX) on Bombardment by Naval Forces, 1907. Retrieved December 4, 2019, from https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/INTRO/220.
URL_3: The Athens Charter for the Restoration of Historic Monuments 1931. (1931). https://www.icomos.org/en/167-the-athens-charter-for-the-restoration-of-historic-monuments.
URL_4: UNESCO World Heritage Centre - World Heritage List. Retrieved October 25, 2021, from https://whc.unesco.org/en/list/.
URL_5: https://rc.majlis.ir/fa/law/show/97176.
URL_6:https://www.iucn.org/theme/world-heritage/our-work/advisor-world-heritage/nominations. Retrieved December 12, 2021.
URL_7: UNESCO World Heritage Centre - Tentative Lists. Retrieved October 27, 2021, from https://whc.unesco.org/en/tentativelists/state=ir.
URL_8:https://www.icomos.org/en/about-the-centre/publicationsdoc/monographic-series-3/198-thematic-studies-for-the-world-heritage-convention.