کاربست رویکرد بایو میمیکری در طراحی شهری و سیاست‌گذاری مبتنی بر چرخه‌های غیر سلسله مراتبی و تغییرات زمانی در بافت های ارزشمند؛ بررسی موردی: بافت تاریخی گرگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

2 استادیار گروه برنامه‌ریزی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

چکیده

تضییع هویت بافت‌های شهری و به‌طور خاص بافت‌های ارزشمند تاریخی، حاکی از لزوم توجه به تناسب سیاست‌های کنترل توسعه با فرآیندهای پویای تغییر در طول زمان است. ازآنجاییکه بافت‌های تاریخی خود برآیندی از چندین اکوسیستم طبیعی هستند و در قالب یک کلیت جلوه می‌کنند، برای ادامه حیات خود به دگردیسی لایه‌های تشکیل‌دهنده این کلیت نیاز دارند. ازاین‌رو به نظر می‌رسد الهام از تناسبات سیستم‌های طبیعی به‌منظور کاربست در سیستم‌های انسانی (بایومیمیکری) بتواند در صورت‌بندی لایه‌های سیاست‌گذاری بافت‌های تاریخی قابل‌استفاده باشد. پژوهش حاضر به دنبال کاوشی در ویژگی‌های اکوسیستم‌ها و بررسی امکان‌پذیری به‌کارگیری آن‌ها در فرایند سیاست‌گذاری به‌منظور احیای بافت تاریخی گرگان است. این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی انجام ‌شده است. در این راستا بررسی اشتراکات قابل تعمق نظری میان حوزه‌های بایومیمیکری و طراحی شهری، امکان تبیین چارچوب نظری و ارزیابی تغییرات بافت در دو بعد ماهوی و رویه‌ای را فراهم نموده است. بررسی ویژگی‌های کلیدی اکوسیستم‌های طبیعی و ترجمه آن‌ها به ابعاد فضایی برای به‌کارگیری در محیط شهری هفت شاخص هارمونی با طبیعت، نهفتگی، فضاهای چند ظرفیتی و تنوع، عدم تعین، ناهمگنی، مدولاری و اتصال را معرفی می‌کند. مدل سیاست‌گذاری حساس به زمان برای احیای بافت تاریخی گرگان در قالب تعریف پروژه‌ها در چهار فاز پروژه‌های احیا و نوسازی، پیشگام و خدمات عمومی و زیربنایی، هویت آفرین و الگوساز، حفاظتی و کنترلی ارائه‌ شده‌ است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


پندار، هادی (۱۳۹۶). بازشناسی معیارهای مؤثر بر تجربه و ادراک ساکنان از چرخه ساختوساز در محیطهای مسکونی، نمونه موردی: محله سادات و همتآباد بابلسر، نشریه مطالعات معماری ایران، ۶ (۱۲)، ۱۱۷-۱۳۱.
پوراحمد، احمد، حبیبی، کیومرث، و کشاورز، مهناز (۱۳۸۹). سیر تحول مفهوم شناسی بازآفرینی شهری به عنوان رویکردی نو در بافتهای فرسوده شهری، فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی، ۱ (۱)، 73-92.
مهندسین مشاور خودآوند (1389). طرح بهسازی و نوسازی بافت تاریخی شهر گرگان. شرکت عمران و مسکن سازان استان گلستان.
مهندسان مشاور معمار و شهرساز پارت (1392). طرح جامع شهر گرگان. اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان.
 
Ahern, J. (2011). From fail-safe to safe-to-fail: sustainability and resilience in the new urban world. Landsc. Urban Plan, 100(4), 341–343.
Allen, S. (2001). Mat urbanism: the thick 2-D. In: H. Sarkis, (Ed.), Case: Le Corbusier’s Venice Hospital and Mat Building Revival (119-126). Cambridge, MA: Harvard University and Prestel.
Anderson, S. (1978). People in the physical environment: the urban ecology of streets. On Streets (Doctoral dissertation, ed. S. Anderson, The MIT Press: Cambridge).
Auld, H. E. (2008). Adapting by design: the impact of changing climate on infrastructure. J. Public Works Infrastruct, 1(3), 276–288.
Cadenasso, M. L., & Pickett, S. T. A. (2013). Designing ecological heterogeneity. Urban design ecologies: AD reader. John Wiley & Sons, Hoboken, 271-281.
Carpenter, S. R., and Turner. M. G. (2000). Hares and tortoises: Interactions of slow and fast variables in ecosystems. Ecosystem. 3(6), 495-497.
Collier, M. J., Nedović-Budić, Z., Aerts, J., Connop, S., Foley, D., Foley, K., Verburg, P. (2013). Transitioning to resilience and sustainability in urban communities. Cities, 32, 21-28.
Czerniak, J., Hargreaves, G., & Beardsley, J. (2007). Large parks. New York: Princeton Architectural Press.
Franklin, J. F., MacMahon, J. A. (2000). Messages from a mountain. Science, 288(5469), 1183-1184.
Frantzeskaki, N., Broto, V. C., Coenen, L. & Loorbach, D. (Eds.) (2017). Urban sustainability transitions. New York and London: Taylor & Francis.
Geddes, P. (1915). Cities in evolution: an introduction to the town planning movement and to the study of civics. London: Williams.
Gunderson, L. H. (2000). Ecological resilience—in theory and application. Annual review of ecology and systematics, 31(1), 425-439.
Habraken, N. J. (1972). Supports: An Alternative to Mass Housing. London: Architectural Press.
Hertznerger, H. (1991). Lessons for Students in Architecture. Rotterdam: 010 Publishers.
Holling, C. S & Gunderson, L. H. (2002). Panarchy: understanding transformations in human and natural systems. Washington, DC: Island Press.
Holling, C. S. (1986). The resilience of terrestrial ecosystems: local surprise and global change. Sustainable development of the biosphere, 14, 292-317.
Holling, C. S. (1992). Cross-scale morphology, geometry, and dynamics of ecosystems. Ecological monographs, 62(4), 447-502.
Holling, C. S. (1995). Sustainability: the cross-scale dimension. Defining and Measuring Sustainability. Washington DC: IBRD/WB.
Kendall, S., Teicher, J. (2000). Residential Open Building. New York and London: Taylor & Francis.
Lister, N. M. (2007). Sustainable large parks: ecological design or designer ecology? In: J. Czerniak et al. (Eds.), Large Parks (35-58). New York: Princeton Architectural Press.
Ludwig, D., Walker, B., Holling, C. S. (1997). Sustainability, stability, and resilience. Conservation ecology, 1, 1-21.
Lynch, K. (1981). Good City Form. Cambridge: The MIT Press.
McHarg, I. L. (1969). Design with Nature. New York: American Museum of Natural History.
Mehaffy, M. W., Salingaros, N. A. (2015). Design for a Living Planet: Settlement, Science, and the Human Future. Portland, Oregon: Sustasis Press.
Moudon, A. V. (1986). Built for Change: Neighborhood Architecture in San Francisco. Cambridge: Mit Press, MA.
Nel, D. H. (2016). Exploring a complex adaptive systems approach to the study of urban change. Doctoral dissertation, University of Pretoria.
Olsson, P., Gunderson, L. H., Carpenter, S. R., Ryan, P., Lebel, L., Folke, C., & Holling, C. S. (2006). Shooting the rapids: navigating transitions to adaptive governance of social-ecological systems. Ecology and society, 11, 323-334.
Roggema, R., Kabat, P., Van den Dobbelsteen, A. (2012). Towards a spatial planning framework for climate adaptation. Smart Sustain. Built Environ, 1(1), 29–58.
Simmie, J., Martin, R. (2010). The economic resilience of regions: towards an evolutionary approach. Cambridge journal of regions, economy and society, 3(1), 27-43.
Smithson, A. (1974). How to recognize and read mat-building: mainstream architecture as it developed towards mat-building. Archit. Des. 9.
Vojnovic, I. (2014). Urban sustainability: Research, politics, policy and practice. Cities, 41, 30- 44.
 Weinstein, M. P., Turner, R. E. (Eds.) (2012). Sustainability science: The emerging paradigm and the urban environment. Berlin/Heidelberg, Germany: Springer Science & Business Media.
Waldheim, C. (2006). Landscape as Urbanism. In: C. Waldheim (Ed.), The Landscape Urbanism Reader (35-53). New York: Princeton Architectural Press.
Wolfram, M., Frantzeskaki, N. (2016). Cities and systemic change for sustainability: Prevailing epistemologies and an emerging research agenda. Sustainability, 8(2), 144-162.
Zari, M. P. (2018). Regenerative urban design and ecosystem biomimicry. London: Routledge.