بایستگی بازاندیشی ریشه‌نگرانه در غیررسمی‌بودگی شهری با نگاهی نقادانه به اسناد سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی شهری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 استاد گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران و دانشجوی دکتری مطالعات توسعه شهری، موسسه بین‌المللی مطالعات اجتماعی، دانشگاه ارسموس روتردام، لاهه، هلند

چکیده

تحلیل دو سند ملی سیاست‌گذاری و برنامه‌‌‌‌‌‌‌ریزی شهری ایران در رویارویی با اسکان غیررسمی، نگرش دوگانه‌پندار رسمی-غیررسمی را برجسته می‌سازد، بطوریکه ریشه‌های چنین نگرشی را می‌توان در مفاهیم «گفتمان توسعه» ردیابی کرد که همواره از استاندارها و شاخص‌هایی برای رتبه‌بندی‌هایی چون جهان اول/جهان سوم، توسعه‌یافته/توسعه‌نیافته یا رسمی/غیررسمی استفاده می‌کند. هدف از این نوشتار، به چالش‌کشیدن این نگرش غالب در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی شهری ایران است که با بهره‌مندی از «پارادایم انتقادی»، بایستگی بازاندیشی در چارچوب‌های نظری این اسناد مطرح می‌شود. همچنین تلاش می‌شود تا با استفاده از آموزه‌های برآمده از مرور ادبیات جهانی، نگرش‌‌های بدیلی در رویارویی با واقعیت اسکان غیررسمی ارائه شود. الگوواره‌های فلسفی و اندیشه‌های برآمده از گفتمان توسعه همچون دوگانه‌پنداری، از سوی گفتمانی چون «پساتوسعه» به چالش کشیده‌ می‌شود. آنان برای تولید دانش، جغرافیای جدیدی را تحت عنوان «جهان جنوب» مطرح می‌سازند تا بدین طریق از دانش اقتدارگرا، مرکززدایی شود. یافته‌های نظری، بر اهمیت ژرف‌نگری در سطوح زیربنایی و سازوکارهای مولد رخدادها در سکونتگاه‌های غیررسمی تاکید دارند که این امر از طریق شناخت و تحلیل زیست روزمره مردم عادی و گذار از گفتمان توسعه می‌تواند تحقق یابد. براین‌اساس، چنین شناختی بر مبنای ارتباطات پویا بین کنشگران، نیروهای پیشران و سازوکارهای مولد زیربنایی در رخدادهای زیست روزمره تهی‌دستان، می‌تواند سکونتگاه‌های غیررسمی را نه‌تنها به عرصه‌ای برای سکونت و معیشت، بلکه بستری برای نظریه‌پردازی تبدیل نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


برآیندِ هم‌اندیشی نشست‌های بازخوانی ریشه‌نگرانه اسکان رسمی/غیررسمی (۱۴۰۰). سلسله نشستهای وبیناری «حلقه نواندیشی ریشه‌نگرانه در دی ۱۳۹۹ تا اردیبهشت ۱۴۰۰، بازیابی شده در ۱۰ تیر ۱۴۰۰ از سایت قطب علمی بازآفرینی شهری دانشگاه کردستان. https://ceuru.uok.ac.ir/storage/events-and-activities/achievement
سند ملی ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی (۱۳۸۲). مصوب هیات وزیران، معاونت حقوقی ریاست جمهوری.
سند ملی راهبردی احیاء، بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری (۱۳۹۳)، مصوب هیات وزیران.
 
Ashnaiy, T., Berner, E. (2021). Resettlement and the everyday production of lived space: urban informality as a way of life in Tehran, Iran. In Raffael. Beier, Amandine. Spire and Marie Bridonneau (Eds.), Urban Resettlements in the Global South (127-145). New York: Routledge.
Agostino, A. (2007). Post-development: unveiling clue for a possible future. In Aram Ziai (Ed), Exploring Post-Development: Theory and Practice, Problems and Perspectives. London: Routledge.
AlSayyad, N. (2004). Urban Informality as a “New” Way of Life. In Ananya Roy and Nezar Alsayyad (Eds.), Urban Informality: Transnational Perspectives from the Middle East, Latin America and South Asia (7-30). New York, Torento, Oxford: Lexington Books.
Andreasson, S. (2007). Thinking Beyond Development: The Future of Post-development Theory in Southern Africa. British International Studies Association annual conference.
Aramburu Guevara, N. K. (2014). Informality and Formalization of Informal Settlements at the Turn of the Third Millennium: Practices and Challenges in Urban Planning. Journal of Studies in Social Sciences, 9(2), 247-299.
Arfvidsson, H., Simon, D., Oloko, M., and Moodley, N. (2017). Engaging with and measuring informality in the proposed Urban Sustainable Development Goal. African Geographical Review, 36 (1), 100-114.
Banda, R.M.R. (2004). Development discourse and the third world. Proceedings of the Second Academic Sessions, 98-103.
Basak , K. (2014). The informal road to markets: Neoliberal reforms, private entrepreneurship and the informal economy in Turkey. International Journal of Social Economics, 41(4), 278-293
Basak, K. (2013). Neoliberal Reforms, Regulatory Change, and the Informal Economy, The Case of Turkey from a Comparative Perspective. In Isabelle Hillenkamp, FrŽdŽric Lapeyre and Andreia Lema”tre (Eds.), Securing Livelihoods: Informal Economy Practices and Institutions (254–273). New York: Oxford University press.
Bhaskar, R. (1998). The possibility of naturalism: A philosophical critique of the contemporary human sciences. 3rd. London: Routledge.    
 Blaikie, N. (2010). Designing Social Reseach, The Logic of Anticipation. Cambridge: Polity Press
Crotty, M. (1998). The foundations of social research, Meaning and Perspective in the Research Process. London: SAGE Publications Inc.
Castillo Ospina, O.L , and Masullo-JimŽnez, J. (2017). Alternative Development is no longer an alternative – Post-development could be. Economy Philosophy, 6(2), 99-119.
Cavalcanti, J. G. (2007). Development versus enjoyment of life: a postdevelopment critique of the developmentalist worldview. Development in Practice 17(1), 85-92.
Chen, M. A. (2006). Rethinking the informal economy: linkages with the formal economy and the formal regulatory environment,In Basudeb Guha-Khasnobis, Ravi Kanbur and Elinor Ostrom (Eds.), Linking the Formal and Informal Economy: Concepts and Policies (75-92). Oxford Scholarship Online.
Chiodelli, F. , and Tzfadia, E. (2016). The Multifaceted Relation between Formal Institutions and the Production of Informal Urban Spaces. Geography Research Forum, 36, 1-14.
Crawford, M. (2004). Everyday Urbanism: Michigan Debates on Urbanism, University of Michigan, A. Alfred Taubman College of Architecture.
Elian, T. (2015). The City as Collaborative Field. Tackling Informal Spatial Practices in Bucharest. SITA, studies in History and Theory of Architecture, 3, 183-195.
Elo, S. & Helvi, K. (2008). The Qualitative Content Analysis Process. Journal of a Advanced Nursing, 62(1), 107–115.
Escobar, A. )1984(. Discourse and Power in Development: Michel Foucault the Relevance of his work to the Third word. Alternatives, 10(3), 377-400.
Escobar, A. )1995). Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World. Princeton: Princeton University Press.
European Commission, (2011). DG ECHO, Directorate General for Humanitarian Aid and Civil Protection. Brussels.
Floridi, A., Wagner, N. and Cameron, J.( 2016). A study of Egyptian and Palestine trans-formal firms – A neglected category operating in the borderland between formality and informality. Working Paper, The International Institute of Social Studies, Erasmus University Rotterdam.
Frow, I. (2001). Language and Educational Research. Journal of Philosophy of Education, 35(2), 175-186.
Guba, E.G., and Lincoln, Y. S.(2011). Competing paradigms in qualitative research. In Norman K Denzin and Yvonna S Lincoln (Eds.), Handbook of qualitative research (105-117). CA: Sage.
Gudynas, E.(2012). Debates on development and its alternatives in Latin America. A brief heterodox guide. In Miriam Lang and Dunia Mokrani (Eds.), Beyond Development, Alternative visions from Latin America (15-39). Amsterdam: Transnational Institute/Rosa Luxemburg Foundation.
Herath, D. (2009). The Discourse of Development: Has It Reached Maturity? Third World Quarterly, 30(8), 1449-1464.
Hernández, F. (2017). Locating Marginality in Latin American Cities. In Felipe Hernández and Axel Becerra (Eds.), Marginal Urbanisms: Informal and Formal Development in Cities of Latin America, Cambridge Scholars Publishing.
Herrle, P. , and Fokdal, J. (2011). Beyond the Urban Informality Discourse: Negotiating Power, Legitimacy and Resources. Geographische Zeitschrift, 99(1), 3-15.
Hollender , R. (2015). Post-Growth in the Global South: The Emergence of Alternatives to Development in Latin America. Socialism and Democracy, 29(1), 73-101.
Hosseinioon, S. (2019). Urban Resilience and Informality: Effects of Formalisation in Golestan, Iran. In Grazia Brunetta, Nicola Tollin, Jordi Morató, Ombretta Caldarice and Marti Rosas-Casals (Eds.), Urban Resilience for Risk and Adaptation Governance, Theory and Practice (111-127). Springer International Publishing.
Holston, J. (2008). Insurgent Citizenship: Disjunctions of Democracy and Modernity in Brazil. Princeton University Press.
Imran Bari, A. (2016). Understanding Urban Informality: Everyday life in informal urban settlements in Pakistan. A thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy, Newcastle University.
Kamete, A.Y. (2018). Pernicious assimilation: reframing the integration of the urban informal economy in southern Africa. Urban Geography, 39(2), 167-189.
Kamete, A.Y. (2013). On handling urban informality in southern Africa. Geografiska Annaler: Series B, Human Geography (Swedish Society for Anthropology and Geography), 95(1), 17–31.
Lawhon, M. , Ernstson, H., and Silver, J. (2014). Provincializing Urban Political Ecology: Towards a Situated UPE Through African Urbanism. Antipode, 46(2), 497–516.
Leitner, H., and Sheppard, E. (2015). Provincializing Critical Urban Theory: Extending the Ecosystem of Possibilities. International Journal of Urban and Regional Research, 40(1), 228-235.
Lombard, M. (2013). Struggling, suffering, hoping, waiting: perceptions of temporality in two informal neighbourhoods in Mexico. Environment and Planning D: Society and Space, 31, 813 – 829.
Lutzoni, L. (2016). Informalised urban space design. Rethinking the relationship between formal and informal. Lutzoni City Territ Archit, 3(20), 1-14.
Masum, F. (2014). Challenges of Upgrading Housing in Informal Settlements: A Strategic Option of Incremental Housing. FIG Congress, Kuala Lumpur, Malaysia 16-21 June.
McFarlane, C. (2012). Rethinking Informality: Politics, Crisis, and the City. Planning Theory & Practice, 13(1), 89-108.
McFarlane , C. , and Silver, J. (2017). Navigating the city: dialectics of everyday urbanism. Royal Geographical Society, 42, 458–471.
McFarlane , C., & Waibel, M. (2012). Introduction: The Informal-formal Divide in Context. In Colin McFarlane and Michae Waibel (Eds.), Urban Informalities: Reflections on the Formal and Informal. Ashgate.
Merino, R. (2016). An alternative to ‘alternative development’?: Buen vivir and human development in Andean countrie. Oxford Development Studies, 44(3), 271-286.
Miraftab, F. (2009). Insurgent planning: Situating radical planning in the global south. Planning Theory, 8(1), 32–50.
Neuman, W. L. (2014). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. 7th. Pearson Education Limited.
Nustad, K.G. (2007). Development: the devil we know?, In Aram Ziai (Ed), Exploring Post-Development: Theory and Practice, Problems and Perspectives, Routledge.
Pieterse, E. (2008). city futures confronting the crisis of urban development. London: Zed Books Ltd.
Pieterse, J. N. (2010). Development Theory: Deconstructions/Reconstructions. SAGE Publications Ltd.
Porter, L.; Lombard, M.; Huxley, M.; Kıyak Ingin, A.; Islam, T,; Briggs, J.; Rukmana, D., Devlin, R.; and Watson, V. (2011). Informality, the Commons and the Paradoxes for Planning: Concepts and Debates for Informality and Planning Self-Made Cities: Ordinary Informality? Planning Theory & Practice, 12(1), 115-153.
Puttilli, M. , and Aru, S. (2014). forms, spaces and times of marginality an introduction,  Bollettino Della Societa Geografica Italiana Roma, 5-16.
Rahnema , M., and Bawtree, V. (1997). The Post-Development Reader. Zed Books.
Ranta, E. M. (2016). Toward a Decolonial Alternative to Development? The Emergence and Shortcomings of Vivir Bien as State Policy in Bolivia in the Era of Globalization. Globalizations, 13(4), 425-439.
Rist, G. (2010). Development as a buzzword. In Andrea Cornwall and Deborah Eade (Eds.), Deconstructing Development Discourse, Buzzwords and Fuzzwords. Practical Action Publishing in association with Oxfam GB.
Roberts, A. (2014). Peripheral accumulation in the world economy: A cross-national analysis of the informal economy. International Journal of Comparative Sociology,  54(5-6), 420–444.
Robinson, J. (2002). Global and World Cities: A View from off the map. International Journal of Urban and Regional Research 26(3), 531–54.
Robinson, J. (2003). Postcolonialising Geography: Tactics and Pitfalls. Singapore Journal of Tropical Geography, 24(3), 273-289.
Roy, A. (2005). Urban Informality : Toward an Epistemology of Planning, Journal of the American Planning Associarion, 71(2), 147-158.
Roy, A. (2012). Urban Informality: The Production of Space and Practice of Planning, In Randall Crane and Rachel Weber (Eds.), The Oxford Handbook of Urban Planning. Oxford University Press.
Roy, A. (2011 a). Postcolonial Urbanism: Speed, Hysteria, Mass Dreams, In Ananya Roy and Ong, Aihwa (Eds.), worlding cities asian experiments and the art of being global. A John Wiley & Sons, Ltd.
Roy, A. (2011 b). Slumdog Cities: Rethinking Subaltern Urbanism. International Journal of Urban and Regional Research, 35(2), 223-38.
Roy, A. (2009). The 21st-Century Metropolis: New Geographies of Theory. Regional Studies Association, 43(6), 819–830.
Roy, A. (2014). Worlding the South: Toward a Post-Colonial Urban Theory. In Susan Parnell and Sophie Oldfield (Eds.), The Routledge handbook on cities of the Global South. Routledge.
Sachs, W. (2010). Introduction. In Wolfgang Sachs (Ed.), The Development Dictionary, a guide to knowledge as power (Second ed.). Zed Books.
Saffari, S. (2013). Alternative Development(s), or Alternative(s) to Development?: Challenges and Prospects for Genuine Alternative-building. In Nathan Andrews, Nene Ernest Khalema, Temitope Orio and Isaac Odoom (Eds.), Africa Yesterday, Today and Tomorrow: Exploring the Multi-dimensional Discourses on Development, Cambridge Scholars Publishing.
Sheppard, E., Leitner,H. and Maringanti, A. (2013). Provincializing Global Urbanism: A Manifesto. Urban Geography, 34(7), 893–900.
Simone, A. (2004). People as Infrastructure: Intersecting Fragments in Johannesburg. Public Culture, 16(3), 407–429.
Swilling, M. (2011). Reconceptualising urbanism, ecology and networked infrastructures. Social Dynamics, 37(1), 78-95.
UNDP (1990). Human Development Report 1990: Concept and Measurement of Human Development. New York.
UN-Habitat (2014). Practical Guide to Designing, Planning and Implementing Citywide Slum Upgrading Programs. United Nations Human Settlements Programme.
Weisberger, A. (1992). Marginality and Its Directions. Sociological Forum, 7(3), 425-446.
Williams, C. and Lansky, M. A. (2013). Informal employment in developed and developing economies: Perspectives and policy responses. International Labour Review, 152(3-4), 355-380.
Williams, C. (2017). Tackling employment in the informal economy: A critical evaluation of the neoliberal policy approach. Economic and Industrial Democracy, 38(1), 145–169.
Williams, C., and Gurtoo A. (2012). Evaluating competing theories of street entrepreneurship: some lessons from a study of street vendors in Bangalore, India. International Entrepreneurship and Management Journal, 8(4), 391-409.
Williams, C., Round, J., & Rodgers, P. (2007). Beyond the formal/informal economy binary hierarchy. International Journal of Social Economics, 34(6), 402-414.
Williams, C., and Round, J. (2008). A Critical Evaluation of Romantic Depictions of the Informal Economy. Review of Social Economy, 66(3), 297-323.
World Bank (1992).World Development Report 1992 : Development and the Environment. New York: Oxford University Press, World Bank.
World Bank (1997). World Development Report 1997 : The State in a Changing World. New York: Oxford University Press, World Bank.
World Bank (2013). The World Bank Annual Report 2013. Washington, DC.: World Bank.
Yiftachel, O. (2009). Theoretical notes on gray cities: The coming of urban apartheid. Planning Theory, 8(1), 88-100.
Zhang, L. (2011). The political economy of informal settlements in post-socialist China: The case of chengzhongcun(s). Geoforum, 42, 473–483.
Ziai , A. (2013). The discourse of “development” and why the concept should be abandoned. Development in Practice, 23(1), 123-136.
Ziai, A. (2007). Exploring Post-development: Theory and Practice, Problems and Perspectives. London and New York: Routledge Taylor & Francis Group.