دوره و شماره: دوره 14، شماره 32، پاییز 1400، صفحه 1-146