دوره و شماره: دوره 14، شماره 32، مهر 1400، صفحه 1-146