دوره و شماره: دوره 12، شماره 27، تیر 1399، صفحه 1-125 
مؤلفه‌های آموزش طراحی معنامحور مسکن با رویکرد نشانه‌شناسی

صفحه 43-58

10.30480/aup.2020.798

مرضیه اعتمادی پور؛ جمال الدین مهدی نژاد؛ بهرام صالح صدق پور