چالش شیوه متداول شهرسازی ایران در مواجهه با بافت‌های دچار فرسودگی و کاربست رویکرد نهادگرایی در حل معضل بررسی موردی: «طرح پیشگام مسکن» در تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران

2 استاد گروه شهرسازی، دانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

بهرغم اقدامات وسیع نوسازی تهران از ابتدای دهه 80 کمبود خدمات عمومی (از اهداف اصلی مداخله شهرسازی) همچنان مشهود است. چالشهای حرفه شهرسازی که در این مقاله به آن پرداخته میشود، بیانگر این است که درشیوه متداول مداخله در شهرسازی ایران، نظام مدیریت شهری برای تأمین خدمات عمومی «امکان مداخله» ندارد. هدف این پژوهش ارائه الگوی نهادگرایی شهرسازی ذیل دو رویکرد رویهای و محتوایی و بیان شقوق آن است به گونهای که براساس شیوه متداول شهرسازی و حاکمیت نظام بازار، بخش عمدهای از چالشها مرتفع شود. یافته پژوهش این است که با به رسمیت شناختن نظام بازار (محوریت نهاد توسعهگر) و به قاعده در آوردن آن (کاربست اخلاق توسعه) میتوان امکان مداخله برای مدیریت شهری و فرصتی جهت حل عمده چالشهای شیوه متداول شهرسازی ایران را فراهم نمود. در این پژوهش با استفاده از روش تحقیق ترکیبی، چالشهای موجود شناسایی و یافتهها تدوین گردیدهاند. نمونه مطالعاتی، طرح پیشگام مسکن است که توسط بخش خصوصی با داعیه رویکرد نهادی و نقشآفرینی توسعهگر به دولت معرفی شد و در اینجا پس از تشریح، نقد گردید. درنهایت دو پیشنهاد جهت تطبیق آن با رویکرد نهادگرایی ارائه شد. پیشنهاد نخست به رسمیت شناختن ظرفیت و امکان مداخله بخش خصوصی و نظارت دولت و پیشنهاد دوم تعریف شئون رویهای و محتوایی فعالیت توسعهگر است. 

کلیدواژه‌ها


مارشال، استفن (1395). شهرها، طراحی و تکامل (مترجم: سید حسین بحرینی و آمنه بختیار). تهران: دانشگاه تهران.
-  معاونت شهرسازی و معماری (1397). تدوین برنامه سوم توسعه شهر تهران. معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران. کمیته فضایی-کالبدی. ارائه شده در جلسه کمیته شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران مورخ 5/8/1397.
-  وزارت راه و شهرسازی (1396). طرح پیشگام مسکن. وزارت راه و شهرسازی، تهیه شده توسط گروه توسعه ایرانیان. 
-  وبگاه دانشنامه آکسفورد https://en.oxforddictionaries.com/definition/institution
-  وبگاه دفتر هیئت دولت
 http://cabinetoffice.ir/fa/news/3491/بازآفرینی-شهری-رویکردی-نو-در-نوسازی-بافت-های-فرسوده-شهری
-  وبگاه شرکت بازآفرینی شهری http://udrc.ir/
 
-   Albrecht, J. (1986). Development, context, and purpose of planning (Urbanism). School of Architecture, University of Illinois.
-   Allmendinger, P. (2002). Towards a Post-Positivist Typology of Planning Theory. Planning Theory, 1(1), 77-99.
-   Archer, M. S. (2015). Generative Mechanisms Transforming the Social Order. Switzerland: Springer International Publishing.
-   Barker, C. (2005). Cultural Studies: Theory and Practice. London: Sage.                 
-   Berger, P., & Luckmann, T. (1967). The Social Construction of Relaity. England: Penguin Books Ltd. Registered Offices: Harmondsworth. Middlesex. 
-   Blair, T. L. (1973). Recent epirical work on the determinants of relative house prices. Urban Studies, 10(2), 213-233
-   Bolan, R. S. (1967). Emerging Views of Planning. Journal of the American Institute of Planners, 33(4), 233-245.
-   Coase, R. (1937). The Nature of the Firm. Economica, 4(16), 386-405.
-   Commons, J. R. (1931). Institutional Economics. American Economic Review, 21(3), 648–657. 
-   Davidoff, P., & Reiner, T. A. (1962). A Choice Theory of Planning. Journal of the American Institute of Planners,28(2), 103-115.
-   Etzioni, A. (1969). Toward a Theory of Societal Guidance. The American journal of Sociology, 73(2), 173-187.
-   Evans, A. W. (2004). Economics & Land Use Planning, Oxford: Blackwell Publishing.
-   Faludi, A., & Altes, W. K. (1997). Evaluating communicative planning, in Evaluating Theory-Practice and Urban-Rural Interplay in Planning. Borri D., Khakee A., & Lacirignola C. (ed.s), Selected papers presented at a workshop on Evaluation and Planning held at Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Mediterraneennes (CIHEAM) in Valenzano (Bari) in November 1993, Springer-Science+Business Media, Bv.
-   Faragó, L. (2004). The General Theory of Public (Spatial) Planning. Centre for Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences. Series editor: Zoltán Gál. 
-   Friedmann, J. (1969). Notes on societal action. Journal of the American Institute of Planners, 35, 311-318.
-   Flyvbjerg, B. (1998). Rationality and Power: Democracy in Practice. Chicago, IL: The University of Chicago Press. 
-   Forester, J. (1989). Planning in the face of power. Berkeley: University of California Press.
-   Gunder, M. (2011). Commentary: Is Urban Design Still Urban Planning? An Exploration and Response. Journal of Planning Education and Research, 31, 184.
-   Hall, P. (1982). Urban and Regional Planning, 2nd ed. Harmondsworth: Penguin Books.
-   Hall, P.A., & Taylor, R.C.R. (1998). The potential of Historical Institutionalism: A response to Hay and Wincott. Political Studies, XLVI, 958-962.
-   Harding, A. (1997). Urban Regimes in a Europe of the Cities? European Urban and Regional Studies, 4, 291-314.
-   Harris, B. (1988). The Emerging Unity of Science and Humanism in Planning, Journal of the American Planning Association, 54(4), 521-524.
-   Hayek, F.A. (1978). Liberalism, in: New Studies in Philosophy, Politics, Economics and the History of Ideas. Chicago: The University of Chicago Press, 119-151.
-   Healey, P. (1993). The communicative work of development plans. Environment and Planning, 20, 83-104.
-   Hodgson, G. M. (2006). What Are Institutions? Journal of Economic Issues, 40(1), 1-25.
-   Hodgson, G. M. (1998). The Approach of Institutional Economics. Journal of Economic Literature, 36(1), 166-192.
-   Hopkins, L. D. (2001). Urban development: the logic of making plans. Washington: Island Press.
-   Inam, A. (2002). Institutional Analysis and Urban Planning: Means or Ends? The University of Michigan.
-   Mannheim, K. (1940). Man and Society in an Age of Reconstruction. New York: Harcourt.
-   Moore, T. (1978). Why Allow Planners to Do What They Do? A Justification from Economic Theory. Journal of the American Institute of Planners, 44(4), 387-398.
-   North, D. (1986). Institutions and economic growth: An historical introduction. Paper prepared for the Conference on the Role of Institutions in Economic Development. Ithaca: Cornell University
-   Olson, M. (2002). The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups. Revised of 1971 edi. Harvard University Press. 
-   Rittel, H., & Webber, M. (1973). Dilemmas in a general theory of planning. Policy Science, 4(2), 155-169.
-   Popper, K. R. (1945). The Open Society and Its Enemies. London: Routledge und Kegan Paul.
-   Rydin, Y. (2011). The Purpose of Planning: Creating Sustainable Towns and Cities. Bristol: The Policy Press.
-   Savini, F., & Salet, W. (2017). Planning projects in transition, Federico Savini and Willem Salet (Eds.). Berlin: JOVIS Verlag GmbH.
-   Savini, F., Majoor, S., & Slaet, W. (2017). Dilemmas of planning: Intervention, Regulation and Investment in planning projects in transition. Federico Savini / Willem Salet (Eds.). JOVIS Verlag GmbH, Berlin. 6-27.
-   Shone, D.A. (1983). The Reflective Practitioner: How Professionals Think In Action, United State of America: Basic Book.
-   Throgmorton, J. A. (1993). Planning as a Rhetorical Activity- Survey Research as a Trope in Argument. Journal of the American Planning Association, 59(3), 334-346.
-   Verma, N. (Ed.). (2007). Institutions and Planning: Current Research in Urban and Regional Studies. New York, NY: Elsevier