دوره و شماره: دوره 12، شماره 24، مهر 1398، صفحه 1-118