دوره و شماره: دوره 12، شماره 24، پاییز 1398، صفحه 1-118