تحلیل ارتباط میان جداافتادگی کالبدی و محرومیت چندگانه در مناطق شهری بررسی موردی: محلات شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر دوره دکتری شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، استان اصفهان، شهر اصفهان شگاه هنر اصفهان

2 دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، استان اصفهان، شهر اصفهان

3 دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، استان تهران، شهر تهران

چکیده

بر اثر توسعه پراکنده شهرها، ساختار اصلی آنها دگرگون گردیده و موجب انزوای فضایی بخشهای مختلف شهرها و در نتیجه انزوای اقتصادی- اجتماعی آنها شده است. بر این اساس بهتازگی شهرسازان در حوزههای ریختشناسی و ساختارگرایی مدعی شدهاند که تغییرات سطح جداافتادگی ساختار فضایی نقش بسزایی در تغییرات سطح محرومیت اجتماعی و اقتصادی مناطق شهری دارد. در این زمینه این مقاله به دنبال آزمون فرضیه ارتباط میان جداافتادگی کالبدی و محرومیت چندگانه در شهر اصفهان و 155 محله این شهر را مورد آزمون قرار داده است. در این آزمون جداافتادگی فضایی محلات به روش چیدمان فضا و محرومیت اجتماعی- اقتصادی به روش تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی مورد بررسی قرار گرفته و سپس ارتباط میان این دو ویژگی به روش همبستگی تحلیل شده است. در تحلیل جداافتادگی فضایی از شاخص همپیوندی و در تحلیل محرومیت از شاخص محرومیت چندگانه استفاده شده است. نتایج نشان میدهد ارتباط معنادار قوی و مستقیمی میان جداافتادگی فضایی و محرومیت چندگانه محلات شهر اصفهان وجود دارد، بهطوریکه با کاهش جدافتادگی، سطح محرومیت محلات نیز کاهش مییابد و بالعکس. همچنین ابعاد اجتماعی – اقتصادی محرومیت بیش از ابعاد کالبدی با جداافتادگی فضایی- کالبدی محلات همبستگی دارند. بنابراین ارتباط میان این دو متغیر میتواند نقش مهمی در توسعه و یا عدم توسعه محلات شهر اصفهان داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


-  اکبری، نعمتالله، و مهدی زاهدی، کیوان (1387). کاربرد روشهای رتبهبندی و تصمیمگیری چندشاخصه.تهران: سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور. 
-  ایزدی، محمدسعید، مسعود، محمد، و معززی مهرطهران، امیرمحمد (1395). طراحی مدل جامعنگر در مطالعه پدیده افتراق شهری. فصلنامه مطالعات شهری، 5 (20)، 79-91. 
-  ریسمانچیان، امید، و بل، سایمون (1390). بررسی جداافتادگی فضایی بافتهای فرسوده در ساختار شهر تهران به روش چیدمان فضا.فصلنامه علمی پژوهشی باغ نظر، 8(17)، 69-80.
-  سجادزاده، حسن، ایزدی، محمدسعید، و حقی، محمدرضا (1396). بازآفرینی محلات فقیرنشین شهری با تأکید بر تحلیل پیکرهبندی فضایی، نمونه مطالعه شهر همدان.محیط شناسی،43(1)، 1-15.
-  رفیعیان، مجتبی، علیزاده، آزاده، و تقوایی، علی اکبر (1395). تحلیل افتراق فضایی در محلههای شهر یزد با استفاده از تحلیل شبکه و چیدمان فضا.پژوهشهای جغرافیای انسانی،48(3)، 441-459. 
-  عباسزادگان، مصطفی، مختارزاده، صفورا، و بیدرام، رسول (1391). تحلیل ارتباط میان ساختار فضایی و توسعه یافتگی محلات شهری به روش چیدمان فضا (مطالعه موردی: شهر مشهد). مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقهای،4(14)، 43-62. 
-  مؤمنی، منصور، و قیومی فعال، علی (1386). تحلیل دادههای آماری با استفاده از SPSS.تهران: کتاب نو.
 
-   Alcock, P. (1997). Understanding poverty. UK: Macmillan Education. 
-   Andersen, H. S. (2002). Excluded places: the interaction between segregation, urban decay and deprived neighborhoods. Housing, Theory and Society,19(3-4), 153-169.
-   Atkinson, T., Cantillon, B., Marlier, E., & Nolan, B. (2002). Social indicators: The EU and social inclusion.Oxford: Oxford University Press.
-   Bhalla, A., & Lapeyre, F. (1997). Social exclusion: towards an analytical and operational framework. Development and change, 28(3), 413-433.
-   Bossert, W., D'AMBROSIO, C. O. N. C. H. I. T. A., & Peragine, V. (2007). Deprivation and social exclusion.Economica,74(296), 777-803.
-   Byrne, D. (1998). Class and ethnicity in complex cities—the cases of Leicester and Bradford. Environment and Planning A,30(4), 703-720.
-   Carpenter, A., & Peponis, J. (2010). Poverty and connectivity. The Journal of Space Syntax,1(1), 108-120.
-   Castells, M. (1997).The Information Age: Economy, Society and Culture. Vol. 3, End of Millennium. Oxford: Wiley-Blackwell.
-   Charalambous, N. (2011). Understanding segregation: the relationship between urban form and social exclusion. In Social Sustainability of the 23rd Enhr Conference: Relationship between urban form and social exclusion.
-   Conroy-Dalton, R. (2007). Social exclusion and transportation in Peachtree City, Georgia. Progress in Planning, 67(3), 264-286.
-   Council, L. C. (2011). The index of multiple deprivation 2010: A Liverpool analysis.Liverpool, United Kingdom: Liverpool City Council.
-   Department of the Environment, Transport and the Regions (DETR) (2000). Measuring multiple deprivation at the small area level: the indices of deprivation 2000. London: DETR.
-   Duncan, O. D., & Duncan, B. (1955). A methodological analysis of segregation indexes. American sociological review, 20(2), 210-217.
-   Engels, F. (1844). The condition of the working class in England. USA: Oxford University Press.
-   Figueiredo, L. (2005). Mindwalk 1.0 – Space Syntax Software. Brazil. Laboratório deEstudos,http://www.mindwalk.com.br/papers/Figueiredo_2005_Space_Syntax_Software_en.pdf
-   Franzen, M. (2001). The problem of segregation: an unfair comparison. In Lena Magnusson (Ed.) The Divided City; Segregation and Ethnicity in Urban Settlements,pp. 23-47. Umeå: Borea Bokförlag.
-   Franzén, M. (2009). Matters of urban segregation. In Proceedings of the 7th International Space Syntax Symposium.Stockholm: KTH.
-   Hanson, J. (2000). Urban transformations: a history of design ideas. Urban design international, 5(2), 97-122.
-   Harvey, D. (1973). Social justice and the city (Vol. 1). University of Georgia Press.
-   Harvey, D., & Braun, B. (1996). Justice, nature and the geography of difference (Vol. 468).Oxford: Blackwell.
-   Hillier, B., & Hanson, J. (1984). The social logic of space.New York: Cambridge University Press. 
-   Hillier, B., Greene, M., & Desyllas, J. (2000). Self-Generated Neighbourhoods: The Role of Urban Form in the Consolidation of Informal Settlements. Urban Design International,5(2), 61-96.
-   Hillier, B. (1996). Cities as movement economies. Urban Design International,1(1), 41-60.
-   Hillier, B., & Vaughan, L. (2007). The city as one thing.Progress in Planning,67(3), 205-230.
-   Hillier, B., Penn, A., Hanson, J., Grajewski, T., & Xu, J. (1993). Natural movement: or, configuration and attraction in urban pedestrian movement.Environment and Planning B: planning and design, 20(1), 29-66.
-   Labonté, R., & Hadi, A., & Kauffmann, X. (2011). Indicators of Social Exclusion and Inclusion: A Critical and Comparative Analysis of the Literature.PHIRN Working Papers. 2. 
-   Lefebvre, H. (1979). Space: social product and use value. In Freiberg, J.W. (Ed.),Critical sociology: European perspectives,pp. 285-295. John Wiley & Sons Inc.
-   Legeby, A. (2010). Urban segregation and urban form: From residential segregation to segregation in public space,Doctoral dissertation, Stockholm: KTH.
-   Levitas, R. (2006). The concept and measurement of social exclusion. In Pantazis, C., Gordon, D., & Levitas, R. (Eds.). Poverty and social exclusion in Britain: The millennium survey, pp. 60-123. Bristol: Policy Press. 
-   Mayhew, H. (1861). London labor and the London poor. UK: Dover.
-   Morgan, B. S. (1975). The segregation of socio-economic groups in urban areas: a comparative analysis. Urban Studies,12(1), 47-60.
-   Musterd, S. (2005). Social and ethnic segregation in Europe: levels, causes, and effects. Journal of urban affairs, 27(3), 331-348.
-   Niggebrugge, A., Haynes, R., Jones, A., Lovett, A., & Harvey, I. (2005). The index of multiple deprivation 2000 access domain: a useful indicator for public health? Social science & medicine, 60(12), 2743-2753.
-   Noble, M., Wright, G., Smith, G., & Dibben, C. (2006). Measuring multiple deprivation at the small-area level.Environment and planning A, 38(1), 169-185.
-   Orford, S. (2004). Identifying and comparing changes in the spatial concentrations of urban poverty and affluence: a case study of inner London. Computers, Environment and Urban Systems,28(6), 701-717.
-   Orford, S., Dorling, D., Mitchell, R., Shaw, M., & Smith, G. D. (2002). Life and death of the people of London: a historical GIS of Charles Booth's inquiry.Health & place, 8(1), 25-35.
-   Pierson, J. (2002). Tackling social exclusion(Vol. 3). Psychology Press.
-   Roberto, E., & Hwang, J. (2016). Barriers to Integration: Institutionalized Boundaries and the Spatial Structure of Residential Segregation.
-   Rosenbaum, E. (1995). The making of a ghetto: Spatially concentrated poverty in New York City in the 1980s. Population Research and Policy Review,14(1), 1-27.
-   Silver, H., & Miller, S. M. (2003). Social exclusion. Indicators,2(2), 5-21.
-   Sindzingre A. (2000) Values, norms and poverty: a consultation on WDR 2000/2001 poverty and development.Washington, DC: World Bank Group, 1999.
-   Smith, T., Noble, M., Noble, S., Wright, G., McLennan, D., & Plunkett, E. (2015). The English indices of deprivation 2015.London: Department for Communities and Local Government.
-   Social Protection Committee (2001) Social Protection Committee: Report on indicators in the field of poverty and social exclusion.European Commission.
-   Townsend, P. (1987). Deprivation.Journal of social policy, 16(2), 125-146
-   Vaughan, L; (2007). The spatial form of poverty in Charles Booth's London. In: Vaughan, L, (Ed.). The Spatial Syntax of Urban Segregation, pp. 231-250. Elsevier. 
-   Vaughan, L., & Arbaci, S. (2011). The challenges of understanding urban segregation. Built Environment, 37(2), 128-138.
-   Vaughan, L., & Geddes, I. (2009). Urban form and deprivation: a contemporary proxy for Charles Booth's analysis of poverty. Radical Statistics,99, 46-73
-   Vaughan, L., & Penn, A. (2001). The Jewish 'ghetto': formation and spatial structure. In:Proceedings of the Third International Space Syntax Symposium. Atlanta, Georgia, USA.
-   Vaughan, L., Chatford, D., & Sahbaz, O. (2005a). Space and exclusion: The relationship between physical segregation. In Economic marginalization and poverty in the city. Paper presented to Fifth International Space Syntax Symposium, Delft, Holland.
-   Vaughan, L., Clark, D. L. C., Sahbaz, O., & Haklay, M. M. (2005b). Space and exclusion: does urban morphology play a part in social deprivation? Area, 37(4), 402-412.
-   White, M. J. (1983). The measurement of spatial segregation. American journal of sociology,88(5), 1008-1018.
-   White, M. J. (1986). Segregation and diversity measures in population distribution. Population index, 52(2), 198-221.
-   Wong, D. W. (1993). Spatial indices of segregation. Urban studies,30(3), 559-572.
-   Yitzhaki, S. (1979). Relative deprivation and the Gini coefficient. The quarterly journal of economics, 93(2), 321-324.