بررسی شیوه‌های مختلف نقد در آتلیه‌های معماری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، پردیس بین‌الملل کیش، دانشگاه تهران، استان هرمزگان، جزیره کیش

2 دانشیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، استان تهران، شهر تهران

چکیده

طراحی معماری چالش اصلی دانشجویان رشته معماری است که در طول دورۀ آموزشی با آن مواجه هستند. هدف این پژوهش، بررسی روشهای مؤثر شیوههای نقد در آتلیههای معماری و میزان اثرگذاری آن بر فرآیند یادگیری، با توجه به روشهای مختلف نقد است. عوامل اصلی در نقد که توسط استادان انجام میشود عبارتاند از: تبیین طرح، توصیف، تجزیه، تحلیل و قضاوت طرح. در این پژوهش به انواع مختلف نقد مانند نقد بر سر میز، نقد گروهی، تعاملات غیررسمی، تحویل موقت، تحویل نهایی و روشهای ارزیابی جدید مانند نقد همتراز، نقد عمومی، کنفرانس، نقد مکتوب، پنل بحث، نمایشگاه و کرکسیون پرداخته شده است. جامعۀ آماری این پژوهش 57 نفر از دانشجویان دروس طراحی معماری دانشگاه ارومیه است که به سه گروه تقسیم شدهاند. از هر گروه سؤال شده است که؛ مؤثرترین روش برای انتقال دانستهها، تجربیات، دانش و یادگیری دروس کارگاهی چیست؟ با مقایسۀ جوابهای سه گروه، نتایج متفاوتی بهدست آمده است: دانشجویان دروس مقدمات طراحی (1) و (2)، کرکسیونهای فردی و نقد بر سر میز را روشی مناسب دانستند. دانشجویان دروس طرح معماری (1) و (2)، روش کرکسیون فردی را چندان مناسب ندانستند و معتقد بودند که نقد و کرکسیون گروهی نقش مؤثرتری در یادگیری ایفا میکند. دانشجویان دروس طراحی (3) و (4) و (5) ضمن تأکید بر کارایی نقد گروهی، تحویل موقت را یکی از روشهای مؤثر در یادگیری میدانند.

کلیدواژه‌ها


-  حجت، عیسی (1391). معماران کوچک، آموزش معماری از آموزش سینه به سینه تا آموزش شانه به شانه. فصلنامه آموزش مهندسی ایران،14(56)، 37-53. 
-  خویی، حمیدرضا (1381). صور نقد معماری در کتاب معماری و اندیشه نقادانه. فصلنامه خیال، 3، 60-71. 
-  رئیسی، ایمان (1392). تحلیل محتوای معماری نشریات معماری ایران. در ایمان رئیسی و همکاران (مترجمان)،نقد بازی: جستارهای نقد معماری (167)، مشهد: نشر کتابکده کسری. 
-  سامه، رضا و ایزدی، عباسعلی (1393). سازوکار داوری و سنجش طراحی در آموزش معماری پیشنهاد مدلی برای ارزیابی فرآیند و ارزشیابی طرح در تعامل استاد و دانشجو.نشریه علمی-پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران،8، 1-13. 
-  سلطانزاده، حسین (1379). آموزش معماران.تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی.
-  شریف، حمیدرضا (1388).فرآیند طراحی معماری و تفکر نقاد (تعامل تفکر نقاد با تفکر خلاق)، رساله دکتری، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی.
-  صدرام، وحید و ندیمی، حمید (1394). نقش دستنگاری استاد در آموزش طراحی.صفه،25(68)، 5-18. 
-  معین، محمد (1371). فرهنگ فارسی،چاپ هفتم، تهران: امیر کبیر. 
-   Anthony, K. H. (1991). Design juries on trial: the renaissance of the design studio.New York: Van Nostrand Reinhold.
-   Grasha, A. F. (1996). Teaching with style: A practical guide to enhancing learning by understanding teaching and learning styles.Pittsburgh: Alliance Publishers. 
-   Moore, K. D. (2001). The scientist, the social activist, the practitioner and thecleric: pedagogical exploration towards a pedagogy of practice.Journal of Architectural and Planning Research,18(1), 59-79. 
-   Schon, D. (1985). The Design Studio: An Exploration of its Traditions and Potentials.London: RIBA Publications.
-   Webster, H. (2005). The Architectural Review: A Study of Ritual, Acculturation and Reproduction in Architectural Education, in Arts & Humanities in Higher Education,4(3), 265-282.
-  Yeonjoo O.H., Ishizaki, S., Gross, M. D., Yi, E., & Do, L. (2012). A theoretical framework of design critiquing in architecture studios,School of Industrial Design and School of Interactive.