مقایسه برخی مؤلفه‌های محیطی مؤثر بر ابعاد استاندارد در فضاهای اداری مقایسه استاندارد کشور ایران با چند نمونه از کشورهای توسعه یافته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی و عضو هیئت علمی گروه معماری داخلی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، استان تهران، شهر تهران

2 دانشیار گروه معماری داخلی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، استان تهران، شهر تهران

چکیده

ابعاد استاندارد در فضای داخلی ادارات این اطمینان را ایجاد مینماید که واگذاری این فضا، عادلانه، مؤثر و منعکسکننده نیازهای کاربردی کار باشد. استاندارد راهکاری است که سازگاری برنامهریزی و بودجهبندی با هم را تضمین میکند. در این خصوص این مقاله سعی دارد در بخش مطالعات کیفی خود ضمن بیان اهمیت تهیه چنین استانداردی با تکیه بر علم روانشناسی محیطی به مرور توصیفی علل تفاوتها در ابعاد مورد نیاز فضای کار افراد بپردازد و در ادامه و در بخش پایانی مقاله به منظور بررسی صحت مطالعات انجام شده به روش مقایسه تطبیقی به بررسی استاندارد ابعاد در نمونههای مختلف پرداخته میشود. در انتخاب جامعه آماری پژوهش از مرزهای جغرافیایی بهره گرفتیم. نتایجی که جدول بهدست آمده ارائه میدهد تأثیر مطالعات مقاله را بهروشنی نشان میدهد. در این بررسی به منظور گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانهای و از روش تحقیق تطبیقی- مقایسهای بهره بردهایم که مبنای این مطالعه قرار گرفته است. یافتههای پژوهش زمینه فهم تأثیر عوامل محیطی را در طراحی فضای داخلی میسر میسازد. همچنین ضمن آشنایی با نکات مورد توجه در این حوزه میتوان در مقیاس خرد، تفاوتهای محیطی در شهرهای مختلف را در نظر داشت و بر میزان کارایی و رضایتمندی این فضاها افزود.

کلیدواژه‌ها


- دفتر امور فنی و تدوین معیارهای سازمان برنامه و بودجه (1377).ضوابط طراحی ساختمانهای اداری.تهران: مؤسسه زحل چاپ.
-  مک اندرو، فرانسیس تی (1393). روانشناسی محیطی(ترجمۀ غلامرضا محمودی). تهران: نشر وانیا.
- وارث، سید حامد (1385). بازخوانی تئوری اداره: مطالعه هرمونوتیکی بروکراسی. فصلنامه علوم مدیریت ایران،4، 113-135.
 
-   Air Force Civil Engineering Center, US Air Force Interior Design Standards (2002). Whole Building Design Guide WBDG.Washington, DC, USA: National Institute of Building Science.
-   Bechtel, R. B., & Churchman, A. (2002).Handbook of Environmental Psycology. New York: John Wiley & sons, Inc. 
-   IPD Occupiers (2007).Efficiency Standards for Office Space -A report to Office of Government Commerce.London: Investment Property Databank Ltd.
-   Miller, N. (2012)Estimating Office Space per Worker.University of San Diego: Burnham-Moores Center for Real Estate.
-   Slighte, P., & Tannerr, M. (2012). Office Space Standard and Guidelines. Canada: Government of the Northwest Territories (GNWT).
-   Van Meel, J. (2000) The European office Office design and national context.10Publishers, Rotterdam- Delf University of Tecnology.
-   Voss, J. (2009). Revisiting office space standards. Cambridge, Ontario: Haworth whitepaper.
-   http://fortune.com/2017/01/18/i-hate-open-offices
-   https://www.knoll.com/design-plan /planning/private-offices