دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، شهریور 1389، صفحه 1-168 
بازشناخت بوم ساخت مجتمع های زیستی سواحل خلیج فارس در بندر لافت

صفحه 43-60

10.30480/aup.2010.191

محمدرضا پورجعفر؛ محمدرضا لیلیان؛ مهدیه عابدی؛ الهام رضوی