مهندسی اجتماعی و نقش مشارکت مردمی در تحقق پذیری نوسازی در بافت های فرسوده شهری (نمونه موردی: محله نعمت آباد، منطقه 19 ، تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معماری، دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس

3 کارشناس ارشد طراحی شهری، دانشگاه تربیت مدرس تهران

کلیدواژه‌ها