گونه شناسی تکنیک های مشارکت شهروندان در برنامه ریزی شهری، برمبنای سطوح مختلف مشارکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشگاه هنر تهران

2 استادیار گروه شهرسازی، دانشگاه هنر تهران

کلیدواژه‌ها