بررسی مقایس های مفهوم اکوموزه با موز ه های سنتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای معماری، معاون پژوهشکده حفاظت آثار و اشیای تاریخی فرهنگی، سازمان میراث فرهنگی

کلیدواژه‌ها