دوره و شماره: دوره 5، شماره 9، پاییز 1391، صفحه 1-194 
5. گونه شناسی روش های تحقیق در مطالعات محیطی کودکان

صفحه 87-103

10.30480/aup.2012.146

علیرضا عینی فر؛ عباسعلی ایزدی؛ مینو قره بیگلو