تأثیر طراحی معماری بر مصرف انرژیِ منازل مسکونی اقلیم سرد، با تکیه بر چرخه خورشیدی (مطالعه موردی: شهر اردبیل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد معماری و انرژی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

2 دانشیار معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

چکیده

در گذشته آسایش حرارتی و روشنایی از طریق طراحی ساختمان و تعداد محدودی از تجهیزات ساختمانی ایجاد می‌شد. جانمایی فضاها در پلان، انتخاب پوسته متناسب با اقلیم، ابعاد بازشوها و مواردی از این دست در طراحی معماری همواره در کانون توجه بودند. چنین شرایطی در دهه 1960 بسیار دگرگون شد و تأمین گرمایش و سرمایش و روشنایی ساختمان از طریق تجهیزات مکانیکی، جنبه‌ای محوری و اصلی به خود گرفت. متعاقب بحران انرژی در سال 1973، بهترین حالت تأمینِ گرمایش و سرمایش و روشنایی، توجه به طراحی ساختمان و سپس تأسیسات مکانیکی تعیین شد. در پژوهش حاضر تأثیر طراحی بر اساس چرخه خورشیدی روی بار گرمایشی و سرمایشی مسکنِ اقلیم سرد بررسی می‌گردد. در این بررسی به‌دلیل اهمیت ورودی نور در فضاهای بسته، محاسبات برای ابعاد مختلف پنجره جنوبی انجام می‌شود. این محاسبات از طریق شبیه‌‌سازی در نرم‌افزار Ecotect  که ویژه محاسبات انرژی است، انجام می‌شوند. خروجی نهایی، بار گرمایشی و سرمایشی مورد نیاز را برای ابعاد مختلف پنجره‌های جنوبی در طول یک‌سال مشخص می‌سازد. حاصل محاسبات انرژی، می‌تواند میزان تأثیر جانمایی فضاها را بر اساس چرخة خورشیدی و با توجه به ابعاد مختلف بازشو، بر مصرف انرژی مشخص ‌سازد. بر اساس نتایج به دست آمده، می‌توان تصمیم‌های لازم را گرفت و میزان کاهش مصرف انرژی خانگی را تنها از طریق جابه‌جا کردن فضاها و بدون صرف هزینه مازاد تعیین کرد.
 
 

کلیدواژه‌ها