گونه شناسی روش های تحقیق در مطالعات محیطی کودکان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

3 دانشجوی دوره دکتری معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

چکیده

اینکه بزرگسالان و کودکان محیط خود را چگونه درک و در درون آن رفتار می‌کنند، موضوعی است که طراحان و روان‌شناسان و برنامه‌ریزان محیطی توجه زیادی بدان دارند و پژوهش‌های در خور تأملی نیز در این خصوص انجام گرفته است. ولی زمانی که نوبت فهم دنیای کودکان می‌رسد، طرح تئوری‌ها و یا مشاهدات پاسخگوی فهم عمیق و علمی از موضوع نیستند و نیاز به یک رویکردی درخور اعتماد و معتبر که چه بسا بتوان آن‌ را «رویکرد علمی» نام نهاد، احساس می‌شود. هدف این مقاله، آشنایی با نحوه انجام پژوهش علمی در مورد کودکان و معرفی برخی از روش‌های مناسب برای مطالعات محیطی گروه سنی کودک در محیط‌های مفروض است. در حالت ایده‌ال، این نوشتار می‌تواند به پرسش‌های مرتبط با انتخاب رویکردها و روش‌های مناسب برای جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات، بعد از اینکه موضوع و هدف پژوهش در محیط مورد نظر و رده سنی جمعیت آزمودنی به‌طور دقیق مشخص شدند، پاسخ دهد. با توجه به نکات مذکور، این مقاله بر آن است که پس از آشنایی با نحوه اکتساب دانش فضایی به‌وسیله کودکان در مراحل مختلف رشد، به معرفی انواع رویکردهای علمی در مطالعات محیطی کودکان بپردازد. سپس با ذکر اهمیت به کارگیری رویکرد کیفی در درک دنیای کودکان به ارائه چند روش تحقیق کیفی متناسب با سنین مختلف رشد پرداخته می‌شود. دستاورد این مقاله، ارائه‌ای گونه‌شناختی از روش‌های تحقیق در مطالعات محیطی کودکان است.
 
 

کلیدواژه‌ها