دوره و شماره: دوره 7، شماره 13، تابستان 1393، صفحه 1-184