نقش خرد‌اقلیم در دلبستگی و احراز مکان بررسی موردی: دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه یزد

2 استادیار دانشکده هنر و معماری، دانشگاه یزد

چکیده

در فرآیند دلبستگی به مکان، فضا برای فرد مبدل به مکان می‌شود، زیرا افراد در برقراری ارتباط با مکان به آن معنا می‌بخشند و آن را در خاطرة خود ثبت می‌کنند. علاوه بر فاکتورهای اجتماعی و فیزیکی مختلف، اقلیم نیز از عوامل مؤثر در شکل‌گیری این فرآیند و احراز مکان است که با وجود مطالعات گسترده در خصوص مکان و دلبستگی به آن، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به نقش حس دلبستگی به مکان در ارتقای کیفیت فضای طراحی شده، این پژوهش سعی دارد به بررسی نقش خرداقلیم در احراز مکان و شکل‌گیری دلبستگی به مکان بپردازد. به این منظور مقالة حاضر در ابتدا بر پایه مرور متون و اسناد مرتبط در این حوزه، ضمن ارائه تعاریف مکان، دلبستگی به مکان و اقلیم به رابطة آنها می‌پردازد. در نهایت با انجام مطالعات میدانی در نمونة موردی دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد و طرح پرسش‌نامه‌ها و مصاحبه‌های حضوری با دانشجویان، این رابطه روشن‌تر بیان می‌شود و مکان‌هایی که کیفیتشان تحت تأثیر خرد‌اقلیم خاصشان است، معرفی خواهند شد. نتایج تحقیق نشان می‌دهند که عوامل مختلفی در شکل‌گیری دلبستگی به مکان مؤثرند و خرداقلیم به‌عنوان یک فاکتور فیزیکی بر این حس تأثیرگذار است، اگرچه در برخی موارد ممکن است نقش آن کمرنگ‌تر از سایر عوامل کالبدی باشد. 

کلیدواژه‌ها