تأثیر تغییر مقطع تحصیلی از کارشناسی ارشد پیوسته به ناپیوسته بر انتخاب دانشجو برای تحصیل در رشتة معماری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری معماری، دانشکده معماری، دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکده معماری، دانشگاه تهران

چکیده

تاکنون در نحوة پذیرش دانشجو برای تحصیل در رشتة معماری دو تغییر عمده ایجاد شده است. ابتدا آزمون طراحی حذف شد و سپس مقطع آن از کارشناسی ارشد پیوسته به ناپیوسته تغییر یافت. تغییر مقطع این رشته موجب شده است داوطلبانی با ویژگی‌های متفاوت از قبل پذیرفته شوند که در این مطالعه به تفاوت ویژگی‌های داوطلبان پذیرفته شده در رشتة معماری در دوره قبل و بعد از تغییر مقطع آن پرداخته می‌شود.در این پژوهش به کمک آمار و اطلاعات دریافت‌شده از سازمان سنجش کشور، عملکرد پذیرفته‌شدگان در رشتة معماری در کنکور سراسری قبل و پس از تغییر مقطع این رشته مورد تحلیل کمّی قرار گرفت. برای سنجش علایق و انگیزه‌های داوطلبان پذیرفته شده در رشتة معماری به تحلیل کمّی و کیفی پرسش‌نامة طراحی‌شده برای این منظور نیز پرداخته شد. به‌علاوه برای محک زدن عملکرد تحصیلی دانشجویان، پرسش‌نامه‌‌ای که پاسخ‌دهندگان آن استادان بودند، تحلیل کیفی شد. بنا به نتایج پژوهش انجام‌شده، تغییر مقطع معماری از کارشناسی ارشد پیوسته به ناپیوسته، موجب شده است دانشجویانی با علایق و توانایی‌های متفاوت برای تحصیل در این رشته پذیرفته شوند. با توجه به جوانب مثبت و منفی این تغییر در نحوة برگزاری آزمون معماری، ایجاد مجموعه‌ای از تحولات در شیوه‌های آموزش جهت این دسته از دانشجویان ضروری به‌نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها