دوره و شماره: دوره 16، شماره 41، دی 1402، صفحه 1-156