دوره و شماره: دوره 6، شماره 11، مهر 1392، صفحه 1-182 
بررسی کارکرد و معنای فرم شهر مدرن از منظر نشانه شناسی لایه ای

صفحه 71-88

10.30480/aup.2013.112

عبدالهادی دانشپور؛ راضیه رضازاده؛ فرزان سجودی؛ مریم محمدی


بسط چارچوب ارزیابی راهبردی محیط زیستی طرح های توسعه شهری بر اساس تفکر تابآوری

صفحه 155-171

10.30480/aup.2013.116

پرستو پریور؛ شهرزاد فریادی؛ اسماعیل صالحی؛ احمدرضا یاوری؛ احد ستوده