ارزیابی بازشوی همساز با معماری پدافند غیرعامل (با بهره گیری از روش تحلیل سلسله مراتبی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر تهران

2 دانشجوی دکتری پژوهشگاه مهندسی بحران های طبیعی و پدافند غیرعامل

3 دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

4 مدرس دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

با توجه به این موضوع که مقاومت یک ساختمان در برابر موج انفجار بستگی به شکل و فرم ساختمان، تعداد دریچه‌ها و بازشوها و قدرت و جنس مصالح به‌کار رفته در ساختمان دارد، بنابراین مطالعه و ارزیابی نوع بازشوهای ساختمان در برابر پیامدهای ناشی از انفجار اهمیت می‌یابد. بازشو ضعیف‌ترین قسمت ساختمان در برابر امواج و ترکش‌های ناشی از انفجار است و با توجه به قرارگیری آن در جداره خارجی ساختمان می‌تواند نقش به‌سزایی در کاهش یا افزایش تأثیرات انفجار بر روی ساختمان داشته باشد. بنابراین هدف اصلی این پژوهش تعیین شاخص‌هایی جهت ارزیابی بازشوهای ساختمان در برابر اثرات انفجار است. در این زمینه ابتدا انواع بازشوها با استفاده از منابع کتابخانه‌ای شناسایی گردید و سپس با مصاحبه با افراد خبره در این زمینه کلیه شاخص مطرح برای بازشو‌ها استخراج گردید و در ادامه به‌منظور کسب نظرسنجی از خبرگان، پرسش‌نامه‌ای جهت وزن‌دهی به شاخص‌های مؤثر در معرض دید 28 فرد خبره قرار گرفت. سپس از طریق به‌کارگیری روش تصمیم‌گیری گروهی بر اساس الگوی مقایسات زوجی، درجه ضرورت وجودی هر یک از شاخص‌ها تعیین گردید. در نهایت به این نتیجه رسیده شد که از میان شاخص‌های مؤثر بر ارزیابی بازشوها، نسبت سطح بازشو به سطح دیوار مهمترین عامل بوده و سپس روش نورگیری در رتبه بعدی قرار گرفته است.
 
 

کلیدواژه‌ها