مطالعه تطبیقی روش های انتخاب دانشجوی کارشناسی معماری و شهرسازی در نه کشور جهان و ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر

2 استادیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

چکیده

هدف تحقیق حاضر بازنگری روش انتخاب دانشجوی کارشناسی معماری و شهرسازی در ایران است و تلاش می‌شود با توجه به منابع مرتبط و شناسایی روش‌های انتخاب دانشجو در سایر کشورها پیشنهاد‌هایی در این زمینه ارائه شود. به این منظور شیوه‌های انتخاب دانشجو در 9 کشور شامل آمریکا، انگلستان، برزیل، ترکیه، چین، فرانسه، کره، مالزی و هندوستان جمع‌آوری شده است. به‌جز کشورهایی که از روش متمرکز انتخاب دانشجو استفاده می‌کنند در سایر کشورها نیز جمعاً 20 دانشگاه معتبر شناسایی شده و روش‌های انتخاب دانشجو توسط آن‌ها مورد مطالعه قرار گرفت. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نتایج دروس دبیرستان در اکثر کشور‌ها از عوامل انتخاب داوطلبان ورود به دانشگاه به‌شمار می‌رود، ضمن اینکه در برخی موارد از آزمون سراسری نیز کمک گرفته می‌شود. در نیمی از کشورهای مورد مطالعه از عوامل دیگری چون مصاحبه، بیانیه‌های فردی، و نمونه کاری در سنجش داوطلبان استفاده می‌شود. همچنین مشخص شد که روش متمرکز انتخاب دانشجو فقط در دو کشور اجرا می‌شود و سایر کشورها یا از روش غیرمتمرکز استفاده می‌کنند و یا در حال تبدیل روش خود به سمت عدم تمرکز انتخاب دانشجو هستند. مسئولیت انتخاب دانشجو در اکثر موارد به عهده دانشگاه مربوطه است. در پایان مقاله پیشنهاد‌هایی برای بازنگری روش انتخاب دانشجو ارائه شده است.
 
 

کلیدواژه‌ها