نویسنده = علیرضا مستغنی
تعداد مقالات: 4
طراحی راهروی ایمن در برابر تخریب ناشی از زلزله در ساختمان دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه هنر در پردیس باغ ملی تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1401

10.30480/aup.2022.3079.1636

بهنود برمایه‌ور؛ علیرضا مستغنی؛ مسعود حسن‌زاده


ارزیابی شاخص‌های مؤثر بر طراحی ساختمان کم‌کربن در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1401

10.30480/aup.2022.2913.1585

نوشین ابوالحسنی؛ ریما فیاض؛ علیرضا مستغنی؛ ستار قصاب ستاری


پالت رنگ در خانه های دوره قاجار قزوین نمونه موردی: خانه امینی ها

دوره 6، شماره 12، فروردین 1393، صفحه 97-115

10.30480/aup.2014.104

سوزان حبیب؛ علیرضا مستغنی؛ ندا رحمانی