پالت رنگ در خانه های دوره قاجار قزوین نمونه موردی: خانه امینی ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تفرش

2 استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران

3 کارشناس ارشد معماری داخلی، دانشگاه هنر، تهران

چکیده

این پژوهش تلاشی است جهت شناسایی و تشکیل پالت رنگ در خانه‌های دورة قاجار قزوین؛ آخرین حلقه از آداب و رسوم ساخت‌و‌ساز در شهری که یکی از دروازه‌های اصلی ورود زندگی مدرن به ایران بوده، در مکانی که بازتاب مستقیم زندگی در مکان است و در فرهنگی که صاحب یکی از رنگین‌ترین معماری‌های جهان است. بازسازی رنگی از حیاتی‌ترین بخش‌های بازسازی مکان‌های تاریخی است و نیازمند تشخیص دقیق پالت‌های رنگی. کاربرد دیگر این پالت‌ها در ترکیب‌بندی‌های جدید رنگی در فضاهای داخلی امروزی است. اما آیا پیشینة رنگین معماری ایران می‌تواند پشتوانة رنگ‌های معماری معاصر ایران باشد؟ آیا معمار می‌تواند در فضاهای داخلی از این رنگ‌ها بهره جوید و هنوز امروزی و هنوز ایرانی باشد؟ در همین راستا، روش تحلیلی-توصیفی و مطالعات کتابخانه‌ای جهت شناخت نقش رنگ در معماری و پیشینة روش‌های شناسایی پالت رنگ مورد استفاده قرار گرفته است. تحقیقات میدانی شامل شناسایی رنگ در خانه‌های قاجار در قزوین و متمرکز بر یک نمونة موردی یعنی خانة امینی‌ها بوده و شناسایی رنگ‌های پالت‌های عمومی و نقطه‌ای در فضاهای باز، بسته و نیمه‌باز صورت گرفته است. ترکیب‌بندی‌ها و تناسبات بین رنگ‌‌های مکان یا به بیان ایتن کانترست وسعت در آنهاست که رنگ‌های فضاهای ایرانی را می‌سازد و تمامی این رنگ‌ها قابلیت استفاده در فضاهای امروزین را دارند.

کلیدواژه‌ها