ارزیابی شاخص‌های مؤثر بر طراحی ساختمان کم‌کربن در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

2 دانشیار گروه معماری و انرژی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

3 دانشیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

4 استادیار گروه معماری، دانشکده مهندسی عمران و نقشه‌برداری، دانشگاه کوئینزلند جنوبی، کوئینزلند، استرالیا

چکیده

تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین از آثار انتشار گازهای گلخانه‌ای از جمله دی‌اکسید کربن به اتمسفر است. با توجه به سهم ایران در تولید دی‌اکسیدکربن و تعهدات ملی و بین‌المللی برای کاهش انتشار کربن در کشور از یک سو و پتانسیل بالای بخش ساختمان برای کاهش انتشار کربن از سویی دیگر، ضروری است صنعت ساختمان به سمت آینده کم‌کربن هدایت شود. هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی شاخص‌های مؤثر بر طراحی ساختمان کم‌کربن در ایران است. به‌منظور دستیابی به این هدف، شاخص‌های مؤثر با مرور پیشینه تحقیق شناسایی شد و با استفاده از روش دلفی و با توزیع پرسشنامه میان صاحب‌نظران از سه حوزه سیاست‌گذاران، پژوهشگران و فعالان در عرصه ساختمان، اهمیت شاخص‌ها برای دستیابی به ساختمان کم‌کربن در ایران ارزیابی‌شد و در هفت حوزه که عبارت‌اند از مکان‌یابی و سایت، معماری ساختمان، مصالح و روش ساخت، بهره‌وری انرژی، بهره‌وری آب، کیفیت محیط داخل و انرژی تجدیدپذیر طبقه‌بندی ‌شد. پس از ایجاد اجماع میان‌صاحب‌نظران، بااهمیت‌ترین شاخص‌ها در جهت دستیابی به ساختمان کم‌کربن در ایران، «طراحی اقلیمی» و «ارتقای پوسته خارجی ساختمان متناسب با اقلیم» تعیین شد. دستاورد این تحقیق می‌تواند در شناسایی و مسیریابی تصمیمات کلیدی در طراحی ساختمان کم‌کربن و تعیین خط مشی و اولویت‌بندی سیاست‌گذاران در کشور مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات