نگرش‌های دسترس‌پذیر در حفاظت از مسجد جامع عتیق تهران بر مبنای نگرش‌سنجی از ذی‌مدخلان حفاظت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مرمت و احیاء بناها و بافت‌های تاریخی، دانشکده حفاظت و مرمت، دانشگاه هنر، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مرمت و احیاء بناها و بافت‌های تاریخی، دانشکده حفاظت و مرمت، دانشگاه هنر، تهران، ایران

چکیده

توجه به نگرش‌ها و نحوه مواجهه ذی‌مدخلان در حفاظت از میراث معماری، به عنوان عاملی تأثیرگذار در کیفیت فرایندهای حفاظتی مطرح است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف کاربست تحلیل نگرش‌های دسترس‌پذیر ذی‌مدخلان مسجد جامع عتیق تهران و به منظور ارزیابی بخشی از نسبت میان جامعه مرتبطین اثر با جریان حفاظت به انجام رسیده است. احصاء داده‌های کیفی در باب نگرش‌های دسترس‌پذیر گروه‌های مختلف ذی‌مدخل در حفاظت از اثر معماری یادشده با اتکا به راهبرد نظری زمینه‌یابی و پرسشگری غیرساختاریافته به انجام رسیده است. مخاطبان و دامنه ادراکات، گرایش‌ها و نیازهای ایشان نسبت به اثر و فرایند حفاظت از آن در ۱۸ محور کلی و ۱۹ محور جز‌ئی مورد طبقه‌بندی و تحلیل قرار گرفته و امکان مقایسه و تحلیل کمی داده‌ها متناسب با انواع ذی‌مدخلان را ایجاد نموده‌است. نتایج پژوهش بیانگر تسلط عمومی موضوعات کالبدی بر اذهان مصاحبه‌شوندگان است. همچنین افتراق نظر قابل توجهی در معانی، اولویت‌ها و گرایش‌های گروه‌های مختلف نسبت به موضوع حفاظت قابل مشاهده است. در تحلیل سطوح مختلف دسترس‌پذیری نیز، «مدت زمان مرمت کالبدی»‌ و «تمیز/مرتب بودن» به عنوان موضوعات دارای بیشترین قابلیت تاثیرگذاری در نگرش‌های ارائه‌شده توسط مخاطبان مطرح شدند.

کلیدواژه‌ها


-         ارونسون، الیوت (۱۳۸۷). روانشناسی اجتماعی (مترجم: حسین شکرکن). تهران: انتشارات رشد.
-         بارون، رابرت، بیرن، دان، و برنسکامب، نایلا (۱۳۸۸). روان‌شناسی‌اجتماعی (ویراست یازدهم متن انگلیسی) (مترجم: یوسف کریمی). تهران: نشر روان.
-         پدرام، بهنام، اولیاء، محمدرضا، و وحیدزاده، رضا (۱۳۹۰). ارزیابی اصالت در فرایند حفاظت از آثار تاریخی ایران: ضرورت توجه به تداوم فرهنگ بومی آفرینش هنری. نشریه مرمت، آثار و بافت های تاریخی، فرهنگی، ۱(۲)، ۱-۱۷.
-         جاپلقی، غلامرضا، محمدمرادی، اصغر، و معماریان، غلامحسین (۱۳۹۷). ابعاد و مؤلفه‌های نگرش استمرار و گسست تاریخی در پهنه‌های زیست اجتماعی ایران. مسکن و محیط روستا، ۱۶۶، ۱۰۹-۱۲۲.
-         حبیبی، حسن (۱۳۸۸). مساجد دیرینه‌سال تهران. تهران: بنیاد ایران‌شناسی.
-         حناچی، پیروز (۱۳۹۱). مرمت شهری در بافت‌های تاریخی ایران. تهران: موسسه‌ انتشارات دانشگاه تهران.
-         حناچی، پیروز، ملازاده، فاطمه، و فدایی‌نژادبهرامجردی، سمیه (۱۳۹۶). توسعه‌ چارچوب مفهومی مدیریت ارزش‌مبنا در مکان‌های فرهنگی تاریخی، با نگاهی به فرهنگ اسلامی. نشریه‌ نقش جهان، ۳-۷، ۱-۱۴.
-         خدمه امام‌رضایی، امید (۱۳۹۱). طرح جامع مرمت و احیاء مسجد جامع تهران. تهران: سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری استان تهران.
-         دوچ، مورتون، و کراوس، وبرت م (۱۳۸۶). نظریه‌ها در روان‌شناسی‌اجتماعی (مترجم: مرتضی کتبی). تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
-         رازقی، علی‌رضا (۱۳۹۱). علل بروز تعارض‌های اجتماعی در حفاظت از میراث معماری، موردپژوهش: تعارض‌های جامعه بومی سلطانیه با حفاظت از میراث معماری آن شهر. رساله‌ برای دریافت درجه دکتری تخصصی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز.
-         رسولی، جلیل، زرینی، حسین، حاجی‌قاسمی، کامبیز، نوربخش، هدیه، موسوی‌روضاتی، مریم‌دخت، شهنواز، آرش،... و صابونیان‌یزد، مهدی (۱۳۸۳). گنجنامه: فرهنگ آثار معماری اسلامی ایران: مساجد جامع. تهران: نشر روزنه، دانشگاه شهید بهشتی.
-         فلامکی، محمدمنصور (۱۳۸۴). سیری در تجارب مرمت شهری، «از ونیز تا شیراز». تهران: نشر فضا.
-         فلامکی، محمدمنصور (۱۳۹۵). باززنده‌سازی بناها و شهرهای تاریخی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
-         یوسف‌نژاد، سودابه، و فلامکی، محمد منصور (۱۳۹۸). پدیده‌شناسی زمان در حفاظت و مرمت آثار تاریخی و فرهنگی. نشریه هنرهای زیبا-هنرهای تجسمی، ۲۴(۱)، ۵-۱۸.
 
-         Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179-211.
-         Allan, G. (2003). A Critique of using grounded theory as a research method. Electronic journal of business research methods, 2(1), 1-10.
-         Aronson, E., Wilson, T. D., & Akert, R. M. (2010). Social psychology. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
-         The Athens Charter for the Restoration of Historic Monuments (1931). Paper presented at the First International Congress of Architects and Technicians of Historic Monuments. Athens.
-         Australian ICOMOS. (1999). The Burra Charter, The Australia ICOMOS Charter for Places of Cultural Significance. Burra: Australian ICOMOS.
-         Baldner, C., Pierro, A., & Kruglanski, A. W. (2020). Moving Toward Helping Behavior: The Roles of Sympathy, Helping Goal Attainability, and Locomotion Orientation. Basic and Applied Social Psychology, 42(3), 133-149. doi:10.1080/01973533.2020.1716358.
-         Baron, R. A., & Branscombe, N. R. (2012). Social psychology. Boston: Pearson.
-         Biek, M., Wood, W., & Chaiken, S. (1996). Working Knowledge, Cognitive Processing, and Attitudes: On the Determinants of Bias. Personality and Social Psychology Bulletin, 22(6), 547-556.
-         Bizer, G. Y., & Krosnick, J. A. (2001). Exploring the Structure of Strength-Related Attitude Features: The Relation Between Attitude Importance and Attitude Accessibility. Journal of Personality and Social Psychology, 81(4), 566-586.
-         Chaiken, S. (1980). Heuristic versus systematic information processing and the use of source versus message cues in persuasion. Journal of Personality and Social Psychology, 39, 752-766.
-         Conner, M., & Sparks, P. (2002). Ambivalence and Attitudes. European Review of Social Psychology, 12(1), 37-70. doi:10.1080/14792772143000012.
-                   Council of Europe. (1975). European Charter of the Architectural Heritage. Council of Europe.
-         Council of Europe. (2005). Council of Europe Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society. Faro: Council of Europe.
-         Council of Europe. (2018-2019). The Council of Europe Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society. Council of Europe.
-         Descheemaeker, M., Spruyt, A., Fazio, R. H. & Hermans, D. (2017). On the generalization of attitude accessibility after repeated attitude expression. European Journal of Social Psychology, 47(1), 97-104. doi:10.1002/ejsp.2206.
-         Fazio, R. H., Ledbetter, J. E., & Towles-Schwen, T. (2000). On the costs of accessible attitudes: detecting that the attitude object has changed. Journal of Personality and Social Psychology, 78(2), 197-210. doi:10.1037//0022-3514.78.2.197.
-         Fazio, R. H., Blascovich, J., & Driscoll, D. M. (1992). On the Function Value of Attitudes: The Influence of Accessible Attitudes on the Ease and Quality of Decision Making. Personality and Social Psychology Bulletin, 18(4), 388-401.
-         Fazio, R. H., Chen, J., McDonel, E. C., & Sherman, S. J. (1982). Attitude accessibility, attitude-behavior consistency, and the strength of the object-evaluation association. Journal of Experimental Social Psychology, 18(4), 339-357.
-                   Fazio, R. H., Herr, P. M. & Onely, T. J. (1984). Attitude accessibility following a self-perception process. Journal of Personality and Social Psychology, 47(2), 277-286.
-         Fazio, R. H., Powell, M. C., & Williams, C. J. (1989). The Role of Attitude Accessibility in the Attitude-to-Behavior Process. Journal of Consumer Research, 16(3), 280-288.
-         Fazio, R. H., & Williams, C. J. (1986). Attitude Accessibility as a Moderator of the Attitude-Perception and Attitude-Behavior Relations: An Investigation of the 1984 Presidential Election. Journal of Personality and Social Psychology, 51(3), 505-514.
-         Fishbein, M. (1963). An Investigation of the Relationship Between Beliefs about an Object and the Attitude toward that Object. Human Relations, 16, 233-239.
-         Freeman, R. E. (1984). Strategic Management: A Stakeholder Approach. Boston: Pitman.
-         Freeman, R. E., Harrison, J. S., Wicks, A. C., Parmar, B. L., & Colle, S.  (2010). Stakeholder Theory: The State of the Art. Cambridge: Cambridge University Press.
-         Greenwald, A. G., & Banaji, M. R. (1995). Implicit Social Cognition: Attitudes, Self-Esteem, and Stereotypes. Psychological Review, 102(1), 4-27.
-         Heberlin, T. A., & Black, J. S. (1976). Attitudinal Specificity and Prediction of Behavior in a Field Setting. Journal of Personality and Social Psychology, 33(4), 474-479.
-         Hodges, S. D., & Wilson, T. D. (1993). Effects of Analyzing Reasons on Attitude change: the Role of Attitude Accessibility. Social Cognition, 11(4), 353-366.
-         Holland, R. W., Verplanken, B., & Van Knippenberg, A. (2003). From repetition to conviction: Attitude accessibility as a determinant of attitude certainty. Journal of Experimental Social Psychology, 39(6), 594-601. doi:10.1016/s0022-1031(03)00038-6.
-         Houston, D. A., & Fazio, R. H. (1989). Biased Processing as a Function of Attitude Accessibility: Making Objective Judgments Subjectively. Social Cognition, 7(1), 51-66.
-         ICOMOS. (1965). International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites. Venice: ICOMOS.
-         ICOMOS. (1982). Declaration of Dresden on the "Reconstruction of Monuments Destroyed by War". Dresden: ICOMOS.
-         ICOMOS. (1993). Guidelines on Education and Training in the Conservation of Monuments, Ensembles and Sites. Sri Lanka: ICOMOS.
-         ICOMOS. (1994). The Nara Document on Authenticity. Nara: ICOMOS.
-         ICOMOS. (1996). The Declaration of San Antonio. San Antonio: ICOMOS.
-         ICOMOS. (2008). The ICOMOS Charter for the Interpretation and Presentation of Cultural Heritage Sites. Quebec: ICOMOS.
-         ICOMOS. (2011a). The Valletta Principles towards the Safeguarding and Management of Historic Cities, Towns and Urban Areas. Valletta: ICOMOS.
-         ICOMOS. (2011b). The Paris Declaration On heritage as a driver of development. Paris: ICOMOS.
-         ICOMOS. (2014). The Florence Declaration on Heritage and Landscape as Human Values. Florence: ICOMOS.
-         ICOMOS. (2017a). Delhi Declaration on Heritage and Democracy. Delhi: ICOMOS.
-         ICOMOS. (2017b). Salalah Guidelines for the Mangement of  Public Archaelogical Sites. New Delhi: ICOMOS.
-         ICOMOS. (2019). European Quality Principles for EU-Funded Interventions with Potential Impact upon Cultural Heritage. ICOMOS International Secretariat.
-         Kallgren, C. A., & Wood, W. (1986). Access to Attitude-Relevant Information in Memory as a Determinant of Attitude-Behavior Consistency. Journal of Experimental Social Psychology, 22, 328-338.
-         Kokkinaki, F. & Lunt, P. (1997). The relationship between involvement, attitude accessibility and attitude-behavior consistency. British Journal of Social Psychology, 36, 497-509.
-         Kruglanski, A. W., Baldner, C., Chernikova, M., Destro, C. L. & Pierro, A. (2018). A new perspective on the attitude behavior relation: The essential function of goals. Polish Psychological, 49(1), 31-39.
-         Kryder-Reid, E., Foutz, J. W., Wood, E. & Zimmerman, L. J. (2017). ‘I just don’t ever use that word’: investigating stakeholders’ understanding of heritage. International Journal of Heritage Studies, 24(7), 743-763. doi:10.1080/13527258.2017.1339110.
-         LaPiere, R. T. (1934). Attitudes vs. Actions. Social Forces, 13(2), 230-237.
-         Lavine, H. G., Borgida, E. & Sullivan, J. L. (2000). On the Relationship Between Attitude Involvement and Attitude Accessibility: Toward a Cognitive-Motivational Model of Political Information Processing. Political Psychology, 21(1), 81-106.
-         Lopez-Mosquera, N., Garcia, T. & Barrena, R. (2014). An extension of the Theory of Planned Behavior to predict willingness to pay for the conservation of an urban park. Journal of Environmental Management, 135, 91-99. doi:10.1016/j.jenvman.2014.01.019.
-         McCartan, R., & Elliott, M. A. (2018). Bi-dimensional attitudes, attitude accessibility and speeding behavior. Transportation Research Part F, 58, 581–593.
-         Meng, B. & Cui, M. (2020). The role of co-creation experience in forming tourists' revisit intention to home-based accommodation: Extending the theory of planned behavior. Tourism Management Perspectives, 33, 100581.
-         Morse, J. M., Stern, P. N., Corbin, J., Bowers, B., Charmaz, K. & Clarke, A. E. (2016). Developing Grounded Theory. London: Routledge.
-         Newman, T. P., & Fernandes, R. (2015). A re-assessment of factors associated with environmental concern and behavior using the 2010 General Social Survey. Environmental Education Research, 22(2),1-23.
-         Powell, M. C., & Fazio, R. H. (1984). Attitude Accessibility as a Function of Repeated Attitudinal Expression. Personality and Social Psychology Bulletin, 10(1), 139-148.
-         Rocklage, M. D., & Fazio, R. H. (2018). Attitude Accessibility as a Function of Emotionality. Personality and Social Psychology Bulletin, 44(4), 508-520. doi:10.1177/0146167217743762.
-         Rogers, R. W. (1975). A Protection Motivation Theory of Fear Appeals and Attitude Change. The Journal of Psychology, 91(1), 93-114.
-         Schuette, R. A., & Fazio, R. H. (1995). Attitude Accessibility and Motivation as Determinants of Biased Processing: A Test of the MODE Model. Personality and Social Psychology Bulletin, 21(7), 704-710. doi:10.1177/0146167295217005.
-         Smith, E. R., Fazio, R. H. & Cejka, M. A. (1996). Accessible attitudes influence categorization of multiply categorizable objects. Journal of Personality and Social Psychology, 71(5), 888-898. doi:10.1037/0022-3514.71.5.888.
-         Stern, P. C., Dietz, T., Kalof, L. & Guagnano, G. A. (1995). Values, Beliefs, and Proenvironmental Action: Attitude Formation Toward Emergent Attitude Objects. Journal of Applied Social Psychology, 25(18), 1611-1636.
-         Stern, P. C., Dietz, T., Abel, T. D., Guagnano, G. & Kalof, L. (1999). A Value-Belief-Norm Theory of Support for Social Movements: The Case of Environmentalism. Human Ecology Review, 6(2), 81-97.
-         Strand, R. & Freeman, R. E. (2012). The Scandinavian Cooperative Advantage: Theory and Practice of Stakeholder Engagement in Scandinavia. Copenhagen Business School Working Paper, No. 01-2012.
-         The Indian National Trust (2004). Charter for the Conservation of Unprotected Architectural Charter for the Conservation of Unprotected Architectural. The Indian National Trust.
-         Thomas, W. I., & Znaniecki, F. (1918). The Polish Peasant in Europe and America, Monograph of an Immigrant Group (Vol. I). Boston: The Gorham Press.
-         UNESCO. (1972). Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage. Paris: UNESCO.
-         UNESCO. (1975). The Belgrade Charter. Belgrade: UNESCO.
-         UNESCO. (1976). Recommendation on Participation by the People at Large in Cultural Life and their Contribution to It. Nairobi: UNESCO.
-         UNESCO. (1977). Tbilisi Declaration. Tbilisi: UNESCO.
-         UNESCO. (1987). International Strategy for Action in the field of Environmental Education and Training for the 1990's. Mockba: UNESCO.
-         UNESCO. (2010). Managing Disaster Risks for World Heritage. UNESCO/ ICCROM/ IUCN/ ICOMOS.
-         UNESCO. (2011). Recommendation on the Historic Urban Landscape, including a glossary of definitions. UNESCO.
-         UNESCO. (2013). Managing Cultural World Heritage. UNESCO/ ICCROM/ ICOMOS/ IUCN.
-         Wicker, A. W. (1969). Attitudes versus Actions: The relationship of Verbal and Overt Behavioral Responses to Attitude Objects. Journal of Social Issues, 25(4), 41-78.
-         Wilson, T. D., Hodges, S. D., & Lafleur, S. J. (1995). Effects of Instropecting About Reasons: Inferring Attitudes From Accessible Thoughts. Journal of Personality and Social Psychology, 69(1), 16-28.
-         Xie, C., Bagozzi, R. P., & Troye, S. V. (2007). Trying to prosume: toward a theory of consumers as co-creators of value. Journal of the Academy of Marketing Science, 36(1), 109-122. doi:10.1007/s11747-007-0060-2.