فناوری اطلاعات، بازآفرینی شهری و هویتبخشی محلی (مطالعه تطبیقی آمادهسازی هکنی برای بازیهای المپیک و پاراالمپیک 2012 لندن و برنامه احیای شهری کیوتو)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران.

2 کارشناس ارشد مطالعات بریتانیا، دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد مطالعات آمریکای شمالی، دانشگاه تهران

چکیده

استفاده از فن‌آوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی در ابعاد مختلف شهرسازی از جمله پروژه‌های باز‌آفرینی شهری موضوعی درخور توجه در سطح بین‌المللی و ملی است. مسئلة حائز اهمیت در همین زمینه میزان شناخت دولت‌ها و ارگان‌های مرتبط از ظرفیت‌های بالقوة فن‌آوری‌های نوین ارتباطی و نحوة به‌کارگیری آنها در پروژه‌های باز‌آفرینی شهری است. بر این اساس تحقیق حاضر بر اساس یک رویکرد بالا به پایین در یک مطالعة تطبیقی بین دو پروژة باز‌آفرینی شهری در لندن (هکنی) و ژاپن (کیوتو) به تحلیل نحوة به‌کارگیری فن‌آوری اطلاعات در باز‌آفرینی این دو منطقه با تمرکز بر نقش فن‌آوری اطلاعات در پروژه‌های باز‌آفرینی شهری و ارتباط آن با هویت‌ محلی از طریق مطالعه و مقایسة دو وبگاه شهری رسمی پرداخته است. پس از تحلیل اسناد و داده‌های اطلاعاتی منتشره توسط دو وبگاه شهرداری‌های فوق، مشخص شد که پس‌زمینه‌های فرهنگی هویتی هر کشور از جمله عوامل مؤثری است که می‌تواند زمینه‌ساز کاربرد فن‌آوری اطلاعات در راستای هویت‌بخشی محلی در پروژه‌های باز‌آفرینی شهری باشد. در این میان، تمرکز عمدة برنامه‌ها‌ی باز‌آفرینی شهری کیوتو بر مبنای مشارکت شهروندی و هویت‌سازی در سطح محلی و حتی بین‌المللی بوده است، اما پروژة باز‌آفرینی شهری در هکنی از عناصر فرهنگی مؤثر در راستای هویت‌بخشی محلی به میزان کافی بهره نبرده است.
 

کلیدواژه‌ها