امکان سنجی پیاده سازی مفهوم مدل سازی اطلاعات ساختمان در پروژه های مرمت ساختمان های تاریخی شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر تهران، استان تهران، شهر تهران

2 استادیار گروه مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر تهران، استان تهران، شهر تهران

چکیده

امروزه میراث گذشتگان بیش از پیش مورد توجه ملتها واقع شده است و پروژههای بسیاری به منظور حفاظت از آنها اجرا میشود. عدم قطعیت در زمان، هزینه و محدوده را میتوان از جمله ویژگیهای مشترک و متمایزکننده این پروژهها دانست که باعث بروز چالشهایی میشوند. یکی از جدیدترین پاسخها به این چالشها، پیادهسازی مدلسازی اطلاعات ساختمان در حوزه میراث فرهنگی است. مدلسازی اطلاعات ساختمان در قالب مجموعهای از ابزارها، فرآیندها و استراتژیها بهعنوان سیستمی جهت بهبود تعاملات و مدیریت اطلاعات پروژه عمل میکند. در مقابل بلوغ پیادهسازی این مفهوم در پروژههای حوزه ساخت، منافع و چگونگی پیادهسازی آن در حوزه میراث فرهنگی، موضوعی نوین و چالشانگیز است. این مقاله، ضمن درنظرگرفتن مدلسازی اطلاعات ساختمانهای تاریخی بهعنوان یک نوآوری تکنولوژیک، به دنبال امکانسنجی و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر پیادهسازی آن در بستر پروژههای مرمت ساختمانهای تاریخی شهر تهران است. این پژوهش کاربردی است و از جمله طرحهای تحقیقی آمیخته به شمار میآید. جهت گردآوری اطلاعات از سه روش مطالعه کتابخانهای، مصاحبه نیمهساختار یافته و پرسشنامه استفاده شده است. نتایج تحلیل آماری صورتگرفته درخصوص مدل مفهومی ارائه شده در این مقاله نشان میدهد که مؤلفههای موجود در سه گروه اصلی ویژگیهای نوآورانه این مفهوم، عوامل محیطی و ویژگیهای فردی تیم پروژه، با درجات متفاوتی بر پیادهسازی آن تأثیر میگذارند.

کلیدواژه‌ها


-  مبینی دهکردی، علی (۱۳۹۰). معرفی طرحها و مدلها در روش تحقیق آمیخته، فصلنامه راهبرد، 60، 217-234.
-  محمدپور، احمد (۱۳۸۹). طرحهای تحقیق با روشهای ترکیبی: اصول پارادایمی و روشهای فنی. مطالعات اجتماعی ایران، ۴ (۲)، 81-107.
 
-   Ahmed, A. L., Kawalek, J. P., Kassem, M. (2017). A Comprehensive Identification and Categorization of Drivers, Factors, and Determinants for BIM Adoption: A Systematic Literature Review. Computing in Civil Engineering, 220- 227.               
-   Allison, H. (2010). 10 Reasons Why Project Managers Should Champion 5D BIM software. VICO Software. [Online] Available at: http://www.vicosoftware.com/vico-blogs/guestblogger/tabid/88454/bid/27701/10-Reasons-Why-Project-Managers-Should-Champion-5D-BIMSoftware.aspx.
-   Arayici, Y. (2008). Towards Building Information Modelling for Existing Structures. Structural Survey, 26(3), 210–222.
-   Backer T. E., Liberman R. P., Kuehnel T. G. (1986). Dissemination and Adoption of Innovative Psychosocial Interventions. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 54(1), 111–118. 
-   Biagini, C., Pietro, C., Donato, V., & Facchini, N. (2016). Towards the BIM implementation for historical building restoration sites. Automation in Construction, 71, 74-86.
-   Bregianni, A. (2013). BIM Development for Cultural Heritage Management. National Technical University of Athens.             
-   Brumana, R., Torre, S., Oreni, D., Previtali, M., Cantini, L., Barazzetti, L., Franchi, A., & Banfi, F. (2017). HBIM Challenge among the Paradigm of Complexity, Tools and Preservation: The Basilica Di Collemaggio 8 Years after Earthaquake, the International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Science. Volume XLII-2/W5, 97-104.
-   Bruno S., & Fatigus F. (2017). Building Conditions Assessment of Built Heritage in Historic Building Information Modeling. International Journal of sustainable development planning, 13 (1), 36–48. 
-   Brusaporci, S., Maiezza, P., & Tata, A. (2018). A Framework for Architectural Heritage HBIM Semantization and Development. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLII-2, 179-184.
-   COTAC (2016). COTAC BIM4C Integrating Report Part 1: Ingval Maxwell.
-   Davis, F. D., Bagozzi, R. P., & Warshaw, P. R. (1989). User Acceptance of Computer Technology: A Comparison of Two Theoretical Models. Management Science, 35 (8), 982-1003.
-   Denis, F. (2015). The Guide to BIM. ADEB-VBA, Brussel.  
-   Dore, C., & Murphy, M. (2017). Current State of the Art Historic Building Information Modelling. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, XLII-2/W5, 185-192.
-   Doumbouya, L., Gao, G., & Guan, C. (2016). Adoption of the Building Information Modeling (BIM) For Construction Project Effectiveness: The Review of BIM Benefits. American Journal of Civil Engineering and Architecture, 4(3), 74-79.             
-   Eynon, J. (2016). Constructions Managers BIM Handbook. UK: Willey Blackwell.
-   Fund, Global Heritage. (2010). Saving Our Vanishing Heritage. USA.
-   García-Valldecabres, J., Pellicer Armiñana, E., & Jordán Palomar, I., (2016). BIM scientific literature review for existing buildings and theoretical method: proposal for heritage data management using HBIM. Construction Research Congress, 31 May. 1–2 Jun. San Juan de Puerto Rico, ASCE Library, 2228–2238.
-   Gelaw A. (2010). Exploration of adoption of preservation metadata in cultural heritage institutions: Case of PREMIS. Proceedings of the American Society for Information Science and Technology, 47, 1-8.
-   Gigliarelli, E., Calcerano, F., & Cessari, L. (2017). Heritage BIM, Numerical Simulation and Decision Support Systems: An Integrated Approach for Historical Buildings Retrofit. Energy Procedia, 133, 135-144.
-   Giudice, M. D., & Osello, A. (2013). BIM for Cultural Heritage. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, XL (September), 225–229.
-   Gledson, B. (2017). Innovation Diffusion within the UK Construction Sector: A Study of the Adoption of 4D BIM.Doctoral Thesis, North Umbria University.
-   Historic England (2017). BIM for Heritage: Developing a Historic Building Information Model. Swindon. Historic England, UK.
-   Khodeir, L. M., DaliaAly, B., & ShaimaaTarek, C., (2016). Integrating HBIM (Heritage Building Information Modeling) Tools in the Application of Sustainable Retrofitting of Heritage Buildings in Egypt. Procedia Environmental Sciences, 34, 258-270.
-   López, F., Lerones, P., Llams, J., Bermejo, J., & Zalama, E., (2018). A Review of Heritage Building Information Modeling (H-BIM). Multimodal Technologies and Interaction, 2(2), 21.
-   Monko, R. J., Berryman, C., & Friedland, C. (2017). Investigation of Factors and Sub-Factors Influencing Inter Organizational Building Information Modeling Adoption. International Journal of Construction Engineering and Management, 6(4), 160-167
-   Murphy, M., Mcgovern, E., & Pavia, S. (2009). Historic Building Information Modelling (HBIM). Struct. Surv, 27, 311–327.
-   NBIM US Committee, (2007). National Building Information Strandard Version 1- Part 1: Overview, Principles and Methodologies. Washington DC: National Institute of Building Siences. 
-   Oreni, D. (2013). From 3D Content Models to HBIM for Conservation and Management of Built Heritage.International Conference on Computational Science and Its Applications. Ho Chi Minh City, Vietnam.
-   Perovic, M. (2015). Overcoming the Challanges of Bulding Heritage Projects: Improvments to Time, Scope and Cost Performance. Queensland University of Technology.                
-   Poirier, E., Forgues, D., & Staub-French, S. (2016). Collaboration through Innovation: Implications for Expertise in the AEC Sector. Construction Management and Economics, 34(11), 1-21.
-   Rogers, E. M. (1995). Diffusion of Innovations. New York: Free Press.
-   Roy, D., & Kalidindi, S. N. (2017). Critical Challenges in Management of Heritage Conservation Projects in India. Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development, 7(3), 18-21.
-   Saygi. G., & Remondino. F. (2013). Management of architectural heritage information in BIM and GIS: state of the art and future perspectives. International journal of Heritage in the digital era, 2(4), 695-713.
-   Sepasgozar, S. M. E., & Bernold, L. E. (2012). Factors Influencing the Decision of Technology Adoption in Construction. International Conference on Sustainable Design, Engineering, and Construction, Texas, United States.
-   Succar, B. (2009). Building Information Modelling Framework: A Research and Delivery Foundation for Industry Stakeholders. Automation in Construction, 18 (3), 357–375.
-   Tong, C., Wong, A., & Lee, W. (2015). Barriers to Software Adoption: a study of building information modelling (BIM) technology in the Hong Kong construction industry. International Journal of Advanced Multidisciplinary Research, 2(4), 19-31.
-   Tornatzky, L. G., & Fleischer, M. (1990). The processes of technological innovation. Lexington, MA: Lexington Books, USA.