مطالعه تطبیقی بوم‌آشکاری دو سکونتگاه در مجاورت رود دره درکه: روستا شهر درکه و شهرک غرب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، استان تهران، شهر تهران

2 استاد گروه طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، استان تهران، شهر

3 دانشیار گروه معماری منظر، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، استان تهران، شهر تهران

4 استادیار گروه طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، استان تهران، شهر تهران

چکیده

توسعه شهری بهعنوان بخش جدیدی از اکوسیستم طبیعی موجود، کارکرد اکولوژیک و خدمات اکوسیستمی آن را دگرگون میسازد. تأثیرات منفی این تغییرات باید تا حد امکان تقلیل و تجربه محیط طبیعی توسط مردم تداوم یابد. افزایش تجربه طبیعت، سلامت روانی و جسمانی افراد را متأثر ساخته، بهواسطه تأثیر بر آگاهی، رفتارهای حمایتگرایانه از طبیعت را تشویق مینماید. بومآشکاری از رویکردهایی است که در پاسخ به این مسئله و با تأکید بر ارتقای کیفیت محیط طبیعی و تسهیل ادراک مردم مورد توجه قرار گرفت. هدف اصلی این مقاله سنجش تأثیر محیط انسانساخت بر کیفیت بومآشکاری محیط است. بدین منظور دو محدوده سکونتگاهی در شهر تهران در مجاورت رود دره درکه انتخاب گردید. محدوده نخست بهصورت ارگانیک و در گذر زمان ساخته شده و محدوده دوم محیطی برنامهریزی شده است. نمونههای پژوهش دارای کیفیتهای اکولوژیک تقریباً مشابه بودند و عوامل مداخلهگر ناشی از آن در حداقل مقدار است. با بهکارگیری روش پیمایش و ابزار پرسشنامه، بومآشکاری در دو محدوده برگزیده سنجش گردید. نتایج بهدست آمده نشان داد، میزان بومآشکاری در دو محدوده با یکدیگر تفاوت دارد و افزایش بومآشکاری موجب افزایش آگاهی افراد از گونههای گیاهی و جانوری میشود. نتایج نشان میدهد محیط ارگانیک در مقابل محیط برنامهریزی شده، فرصت تجربه محیط طبیعی و بومآشکاری آن را بهطور چشمگیری افزایش میدهد.

کلیدواژه‌ها


--  اسدپور، علی، مظفر، فرهنگ، فیضی، محسن، و بهزادفر، مصطفی (1395). کاربست شاخص‌های ادارک اجتماعی در بازآفرینی منظر رودخانه شهری (نمونه موردی رودخانه خشک شیراز). علوم و تکنولوژی محیط زیست، 18(3)، 395-417.
--  برق جلوه، شهیندخت، مدقالچی، نیکو، و مبرقعی دینان، نغمه (1392). ارزیابی عملکرد بوم شناختی دالان روددره شهری (تهران دالان روددره درکه). پژوهش‌های محیط زیست، 4، 91-104.
--  برق جلوه، شهیندخت، و مبرقعی دینان، نغمه (1392). توسعه شاخص‌های پایداری شبکه سبزراه ها بر اساس اصول بوم شناسی سیمای سرزمین. فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 15، 51-68.
--  برنجی، شادی، و براتی، شینا (1390). شهر و بوم؛ عیان‌سازی زیرساخت های طبیعی، راهبرد توسعه بوم شناسی شهر. مجله منظر، 16، 64-67.
--  بریس، نیکلا، کمپ، ریچارد، و سنلگر، رمزی (1393). تحلیل داده‌های روان‌شناسی با برنامه SPSS (ویرایش سوم). تهران: نشر دوران.
-   سرمد، زهره، بازرگان، عباس، و حجازی، الهه (1392). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: آگاه.
 
-   Ahern, J., Cilliers, S., & Niemela, J. (2014). The concept of ecosystem services in adaptive urban planning. Landscape and Urban Planning, 125, 254–259.
-   Asakawa, S., Yoshida, K., & Yabe, K. (2004). Perceptions of urban stream corridors within the greenway system of Sapporo, Japan. Landscape and urban planning, 68(2), 167-182.
--  Beately, T. (2011). Biophilic Cities: Integrating Nature Into Urban Design and Planning. Washington, D.C.: Island Press.
--  Charles, C., & Louv, R. (2009). Children’s nature deficit: What we know and don’t know. Children and Nature Network, 1-32.
--  Clark, N. E., Lovell, R., Wheeler, B. W., Higgins, S. L., Depledge, M. H., & Norris, K. (2014). Biodiversity, cultural pathways, and human health: a framework. Trends in Ecology and Evolution, 29(4), 198–204.
--  Cox, D. T., Hudson, H. L., Shanahan, D. F., Fuller, R. A., & Gaston, K. J. (2017). The rarity of direct experiences of nature in an urban population. Landscape and Urban Planning, 160, 79-84.
--  De Vries, S., Verheij, R. A., Groenewegen, P. P., & Spreeuwenberg, P. (2003). Natural environments—healthy environments? An exploratory analysis of the relationship between greenspace and health. Environment and planning, 35(10), 1717-1731.
--  Dronova, I. (2017). Environmental heterogeneity as a bridge between ecosystem service and visual quality objectives in management, planning and design. Landscape and Urban Planning, 163, 90–106.
--  Frank, S., Fürst, C., Koschke, L., & Makeschin, F. (2012). A contribution towards a transfer of the ecosystem service concept to landscape planning using landscape metrics. Ecological Indicators, 21, 30-38.
--  Fry, G., Tveit, M. S., Ode, A., & Velarde, M. D. (2009). The ecology of visual landscapes: Exploring the conceptual common ground of visual and ecological landscape indicatores. Ecological indicators, 9, 933-947.
--  Gobster, P. H., Nassauer, J. I., Daniel, T. C., & Fry, G. (2007). The shared landscape: what does aesthetics have to do with ecology? Landscape ecology, 22(7), 959-972.
--  Gunnarsson, B., Knez, I., Hedblom, M., & ode, A. (2016). Effects of biodiversity and environment-related attitude on perception of urban green space. Urban Ecosystems, 20(1), 1-13.
--  Hartig, T., Mitchell, R., De Vries, S., & Frumkin, H. (2014). Nature and health. AnnualReview of Public Health, 35, 207–228.
--  Junge, x., Jacot, K. A., Bosshard, A., & Lindemann-Matthies, P. (2009). Swiss people's attitudes towards field margins for biodiversity conservation. Journal for Nature Conservation, 17(3), 150-159.
--  Junge, X., Schuepbach, B., Walter, T., Schmid, B., & Lindemann-Matthies, P. (2015). Aesthetic quality of agricultural landscape elements in different seasonalstages in Switzerland. Landscape and Urban Planning, 133, 67–77.
--  Kuchler-Krischun, J., Nurnberg, M., Schell, C., Erdmann, K., & Mues, A. W. (2016). Indicator for public awareness of biodiversity. Federal agency for nature conservation, BFN. Berlin: Federal Ministry for Environmrnt, Nature conservation, Bilding and Nuclear Safety.
--  Leitao, A. B., & Ahern, J. (2002). Applying landscape ecological concepts and metrics in sustainable landscape planning. Landscape and urban planning, 59, 65-93.
--  Lerman, S. B., & Warren, P. S. (2011). The conservation value of residential yards: linking birds and people. Ecological applications, 21(4), 1327-1339.
--  Lin, B. B., Gaston, K. J., Fuller, R. A., Wu, D., Bush, R., & Shanahan, D. F. (2017). How green is your garden?: Urban form and socio-demographic factors influence yard vegetation, visitation, and ecosystem service benefits. Landscape and Urban Planning, 157, 239-246.
--  Lindemann-Matthies, P., Junge, X., & Matthies, D. (2010). The influence of plant diversity on people’s perception and aesthetic appreciation of grassland vegetation. Biological Conservation, 143(1), 195-202.
--  McCurdy, L. E., Winterbottom, K. E., Mehta, S. S., & Roberts, J. R. (2010). Using nature and outdoor activity to improve children's health. Current problems in pediatric and adolescent health care, 40(5), 102-117.
--  Nassauer, J. I. (2012). Landscape as medium and method for synthesis in urban ecological design. Landscape and Urban Planning, 106, 221–229.
--  Nisbet, E. K., Zelenski, J. M., & Murphy, S. A. (2009). The nature relatedness scale: Linking individuals' connection with nature to environmental concern and behavior. Environment and Behavior, 41(5), 715-740.
--  Ode, A., & Miller, D. (2011). Analysing the relationship between indicators of landscape complexity and preference. Environment and Planning B-Planning & Design, 38(1), 24–40.
--  Oliveira, S., Andrade, H., & Vaz, T. (2011). The cooling effect of green spaces as a contribution to the mitigation of urban heat: A case study in Lisbon. Building and Environment, 46(11), 2186-2194.
--  Pett, T. J., Shwartz, A., Irvine, K. N., Dallimer, M., & Davies, Z. G. (2016). Unpacking the People–Biodiversity Paradox: A Conceptual Framework. BioScience, 66(7), 576-583.
--  Phillips, P. (1998). Intelligible Images: The Dynamics of Disclosure. Landscape Journal, 17(special issue), 108-117.
--  Priego, C., Breuste, J. H., & Rojas, J. (2008). Perception and value of nature in urban landscapes: a comparative analysis of cities in Germany, Chile and Spain. Landscape Online, 7, 1-22.
--  Purcell, A. T., & Lamb, R. J. (1998). Preference and naturalness: An ecological approach. Landscape and Urban Planning, 42, 57-66.
--  Sang, A. O., Knez, I., Gunnarsson, B., & Hedblom, M. (2016). The effects of naturalness, gender, and age on how urban green space is perceived and used. Urban Forestry & Urban Greening, 18, 268-276.
--  Scannell, L., & Gifford, R. (2010). The relations between natural and civic place attachment and pro-environmental behavior. Journal of environmental psychology, 30(3), 289-297.
--  Schuepbach, B., Junge, X., & Lindemann-Matthies, P. (2016). Seasonality,diversity and aesthetic valuation of landscape plots: An integrative approachto assess landscape quality on different scales. Land Use Policy, 53, 27–35.
--  Shwartz, A., Turbé, A., Laurent, S., & Julliard, R. (2014). Enhancing urban biodiversity and its influence on city-dwellers: An experiment. Biological Conservation, 171, 82-90.
--  Soga, M., & Gaston, K. J. (2016). Extinction of experience: The loss of human-natureinteractions. Frontiers in Ecology and the Environment, 14(2), 94–101.
--  Soga, M., Gaston, K. J., Koyanagi, T. F., Kurisu, K., & Hanaki, K. (2016). Urban residents' perceptions of neighbourhood nature: Does the extinction of experience matter? Biological Conservation, 203, 143-150.
--  Soga, M., Yuichi, Y., Aikoh, T., Shoji, Y., Kubo, T., & Gaston, K. (2015). Reducing the extinction of experence: assossiation between urban form and recreational use of public greenspace. Landscape and urban planning, 143, 69-75.
--  Sowi´nska-´Swierkosz, B. N. (2016). Index of Landscape Disharmony (ILDH) as a newtool combining the aesthetic and ecological approach to landscape assessment. Ecological Indicators, 70, 166–180.
--  Sowi´nska-´Swierkosz, B., & Chmielewski, T. J. (2016). A new approach of theidentification of landscape quality objectives (LQOs) as a set of indicators. Journal of Environmental Management, 184, 596–608.
--  Steinitz, C. (1990). Toward a sustainable landscape with high visual preference and high ecological integrity: the loop road in Acadia National Park, USA. Landscape and urban planning, 19(3), 213-250.
--  Syrbe, R. U., & Walz, U. (2012). Spatial indicators for the assessment of ecosystem services: providing, benefiting and connecting areas and landscape metrics. Ecological indicators, 21, 80-88.
--  Turner, F. (1998). A Cracked Case. Landscape journal, 17(special issue), 130-138.
--  Tveit, M. S., & Ode, A. (2014). Landscape assessment in metropolitan areas –developing a visual indicator based approach. SPOOL.
--  van Riper, C. J., Kyle, G. T., Sherrouse, B. C., Bagstad, K. J., & Sutton, S. G. (2017). Toward an integrated understanding of perceived biodiversity values and environmental conditions in a national park. Ecological Indicators, 72, 278-287.
--  Wu, J. (2013). Landscape sustainability science: ecosystem services and human well-being in changing landscapes. Landscape ecology, 28, 999-1023.
--  Zheng, B., Zhang, Y., & Chen, J. (2011). Preference to home landscape: wildness or neatness? Landscape and Urban Planning, 99(1), 1-8.