نقش و تأثیر عناصر طراحی در کیفیت آسایش حرارتی فضاهای باز شهری بررسی موردی: طراحی پیاده راه طمقاچی ها در کاشان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد طراحی شهری، دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد دانشکده هنر و معماری‏، دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس

4 کارشناس ارشد طراحی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

پیچیدگی مباحث مرتبط با آسایش حرارتی که از یک‌سو با اقلیم به‌عنوان پدیده‌ای ناپایدار و از سوی دیگر با انسان مرتبط است، در کنار کمبود مبانی مدون در این زمینه موجب دشواری تشخیص و تأمین نیازهای اقلیمی یک سایت مشخص برای طراحان شهری و عدم توجه کافی به این بخش از عوامل سازنده کیفیت در طرح‌های اجرایی شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان تأثیرگذاری عناصر الحاقی نما، سایبان، پوشش و سطوح آب به‌عنوان پرکاربردترین ابزار طراحی مؤثر بر کیفیت آسایش حرارتی عابرین پیاده در نواحی گرم و خشک تهیه شده است. روش جمع‌آوری اطلاعات در این پژوهش، مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی بوده است. روش این پژوهش بر تحلیل مقایسه‌ای گزینه‌های پیشنهادی از طریق کاربرد تکنیک شبیه‌سازی رایانه‌ای (نرم‌افزار ENVI-met) کیفیت آسایش حرارتی در یک معبر نمونه در شهر کاشان استوار است. شاخص مورد استفاده در ارزیابی کیفیت آسایش حرارتی در این پژوهش شاخص PMV به‌عنوان یکی از جامع‌ترین روش‌های تخمین آسایش حرارتی است. در انتها پس از تحلیل وضع موجود معبر سه گزینه طراحی با استفاده از ابزارهای متداول طراحی اقلیمی طراحی شده و میزان تأثیرگذاری هریک از این عناصر با استفاده از مدل‌سازی مورد ارزیابی قرار گرفته است. درمجموع نتایج پژوهش تأثیرگذاری قابل توجه ایجاد سایه را نسبت به سایر روش‌ها در مقیاس اقلیم خرد شهری نشان داده است.

کلیدواژه‌ها


-   حیدری، شاهین و منعام، علیرضا (1392) «ارزیابی شاخصه‌های آسایش حرارتی در فضای باز»، مجله جغرافیا و توسعه ناحیه‌ای، شماره 20، 197-216.
-   حقیقت نائینی، علیرضا (1389) «انگاره طراحی «فرم شهری پایدار» و شهر تاریخی مطالعه موردی: بررسی سکونتگاه‌های حوزه بیابانی استان اصفهان»، نامه معماری و شهرسازی، شماره 3، 41-65.
-   رضازاده، راضیه و آقاجان بیگلو، عماد (1390) «الگوی پیشنهادی برای توده گذاری در قطعات مسکونی ردیفی بررسی تطبیقی دو الگوی توده گذار در بلوک‌های مسکونی با معیار آسایش حرارتی»، نشریه نامه معماری و شهرسازی، 165-184.
-   طاهباز، منصوره (1388) «روش تحلیل آمار هواشناسی برای طراحی معماری همساز با اقلیم»، نشریه هنرهای زیبا، دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران، شماره 38، 61-72.
-   فلاح منشادی، الهام؛ حبیبی، سارا و روحی امیر (1391) «پیاده‌راه‌های شهری، از ایده تا عمل؛ ارزیابی پیاده‌راه بازار شهر تهران»، نامه معماری و شهرسازی، شماره 9، 63-45.
-   قیابکلو، زهرا (1380) «روش‌های تخمین محدوده آسایش حرارتی»، نشریه هنرهای زیبا، شماره 10، 68- 74.
 
-   Ali-Toudert, Fazia & Mayer, Helmut (2007) "Effects of asymmetry, galleries, overhanging facades and vegetation on thermal comfort in urban street canyons," Solar Energy, 81, 742-754.
-   Bruse, M. & Fleer, H. (1998) "Simulating surface-plant-air interactions inside urban environments with a three- simentional numerical model," Environmental Modelling and software, 13, 373-384.
-   Bruse, M. (2013) ENVI-met 3.1: model overview, Available online at: www.envi-met.com.
-   Carmona, Matthew & Tiesdell, Steve (2007) Urban Design Reader, Architectural press, Oxford.
-   Chappells, H. & Shove, E. (2004) COMFORT: A review of philosophies and paradigms, Lancaster University, available at: http://www.lancaster.ac.uk/fass/projects/futcom/fc_litfinal1.pdf.
-   Chen, Liang & Ng, Edward (2012) "Outdoor thermal comfort and outdoor activities: A review of research in the past decade," Cities, 29, 118-125.
-   Emmanuel, R. (2005) "Thermal comfort implications of urbanization in warm-humid city: the Colombo Metropolitan Region (CMR), Sri Lanka," Building and Environment, 40, 1591-1601.
-   Erell, Evyatar; Pearlmutter, David & Williamson, Terry (2011) URBAN MICROCLIMATE Designing the Spaces Between Buildings, Earthscan, London.
-   Givoni, B.; Noguchi, M.; Saaroni, H.; Pochter O.; Yaacov, Y.; Feller, N. & Becker S. (2003) "Outdoor comfort research issues," Energy and Buildings, 35, 77-86.
-   Gómez, F.; Pérez Cueva, A.; Valcuende, M. & Matzarakis, A. (2013) "Research on ecological design to enhance comfort in open spaces of a city (Valencia, Spain). Utility of the physiological equivalent temperature (PET)," Ecological Engineering, 27, 27-39.
-   Höppe P. (1999) "The Physiological Equivalent Tempreture-a Universal Index for the Biometeorological Assessment of the Thermal Environment," Int. Biometeorology.
-   Höppe, P. (2002) "Different aspects of assessing indoor and outdoor thermalcomfort," Energy and Buildings, 34, 661-665.
-   Howard L. (2007) The Climate of London, IAUC edition available at www.lulu.com in two volumes.
-   Jendritzky, G.; Menz, G.; Schirmer, H. & Schmidt-Kessen, W. (1990) "Method of a regionoriented assessment of the thermal component of human bioclimate (UpdatedKlima-Michel model)," 114. Hannover: Beiträge Akad RaumforschungLandesplanung, 7-69.
-   Johansson, E. (2006) "Influence of urban geometry on outdoor thermal comfort in a hot dry climate: A study in Fez, Morocco," Building and Environment, 41, 1326-1338.
-   Kruger E.L.; Minella F.O. & Rasia F. (2011) "Impact of urban geometry on outdoor thermal comfort and air quality from field measurements in Curitiba, Brazil," Building and Environment, 46, 621-634.
-   Lenzholzer, Sanda (2012) "Research and design for thermal comfort in Dutch urban squares," Resources, Conservation and Recycling, 64, 39-48.
-   Perini, Katia & Magliocco, Adriano (2014) "Effects of vegetation, urban density, building height, and atmospheric conditions on local temperatures and thermal comfort," Urban Forestry & Urban Greening, 13, 495-506.
-   Szűcs, Á. (2013) "Wind comfort in public urban space- case study within Dublin Docklands," Frontiers of Architectural Reasearch, 50-66.
-   Taha, H. (1997) "Urban Climates and heat islands: albedo, evapotranspiration, and anthropogenic heat," Energy Build, 25, 99-103.
-   Taleb, H. & Taleb D. (2014) "Enhancing the thermal comfort on urban level in a desert area: Case study of Dubai, United Arab Emirates," Urban Foresty & Urban Greening, 13, 253-260.
-   Taleghani, Mohammad; Kleerekoper, Laura; Tenpierik, van den & Dobbelsteen Andy (2014) "Outdoor thermal comfort within five different urban forms in the Netherlands," Building and Environment, 1-14.
-   Thomson, Madeleine C.; Garcia-Herrera, Ricardo & Beniston, Martin (2008) "Seasonal Forecasts, Climatic Change and Human Health: Health and Claimate," Springer Science+ Business Media B.V.
-   Van Esch, MME.; Looman, RHJ.; & de Bruin-Hordijk, G. J. (2012) "The effects of urban and building design parameters on solar access to the urban canyon and the potential for direct passive solar heating strategies," Energy and Buildings, 47, 189-200.
-   URL 01 : http://www.model.envi-met.com/hg2e/doku.php?id=root:start (2016).