بررسی تطبیقی جایگاه اسناد طراحی شهری در نظام برنامه ریزی ایـران و انگلسـتان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشگاه هنر تهران

2 استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر تهران

3 دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر تهران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بازشـناسی جایگاه قانونی اسناد طراحی شهری و همچنین فرایند تهیه و انواع اسـناد در نظام برنامه‌ریزی ایران و انگلستان است. در این مقاله تفاوت‌ها و شباهت‌های نهادی و ساختاری و رویه‌ای میان جایگاه این اسناد در نظام برنامه‌ریزی ایران و انگلستان بررسی و مقایسه می‌شود. این پژوهش در حیطه پژوهش‌های کاربردی قرار می‌گیرد و با استفاده از چارچوب تحلیلی عمومیت‌گرایانه و کشف مغایرت و روش تحلیل داده‌های ثانویه (اسنادی)، سعی دارد تا شباهت‌ها و تفاوت‌ها را میان نظام برنامه‌ریزی ایران و انگلستان در زمینه جایگاه اسناد طراحی شهری مورد موشکافی قرار دهد. یافته‌ها نشان می‌دهند که تفرق عملکردی در ترتیبات نهادی - نهادهای قانون‌گذار و تهیه‌کننده و نیز نهادهای اجرایی در حوزه اختیارات و تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، نبود هماهنگی و همیاری و همکاری بین‌بخشی در دستگاه‌های ذی‌‌ربط، فقدان سیاست‌های طراحی مشخص در برنامه‌های توسعه فرادست اسناد طراحی شهری، ضعف در حوزه مشارکت مردمی، عدم نظارت و بازنگری در اسناد تهیه‌شده و ضعف در نهادهای مطالعاتی و پژوهشی به لحاظ درجه استقلال و سیاست‌گذاری از مهم‌ترین مشکلات رویه‌ای پیشِ روی اسناد طراحی شهری در نظام برنامه‌ریزی ایران‌اند. این مسائل و مشکلات درواقع اصلی‌ترین تفاوت‌های ساختاری و نهادی و رویه‌ای جایگاه اسناد طراحی شهری میان دو نظام برنامه‌ریزی در دو کشور به شمار می‌آیند.
 
 

کلیدواژه‌ها