تأثیر آب و گیاه در عملکرد اقلیمی نورگیرهای داخلی ساختمان بررسی موردی: ساختمان مسکونی واقع در شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی معماری، گروه معماری، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 دانشیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

4 استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

با رایج شدن شیوه زندگی آپارتمانی و افزایش تراکم شهری، نورگیرها یا پاسیوها به عنوان فضاهای تأمین کننده نور و هوای تازه در فضاهای داخلی طبقات مختلف، بسیار مورد استفاده قرار گرفتند. اینطور به نظر می‌رسد که استفاده از پاسیوها همراه با آب و گیاه در ساختمان‌ها می‌تواند در تعدیل شرایط اقلیمی محیط به روش غیر فعال و در نتیجه کاهش مصرف انرژی نقش به سزایی را ایفا کند. در مقاله حاضر، نورگیر مسقف یک ساختمان پنج طبقه مسکونی دارای گیاه و همراه با تزریق رطوبت استخر به فضای نورگیر مرکزی، واقع در شمال تهران به صورت میدانی و شبیه‌سازی موردمطالعه قرار گرفته است. با استفاده از برداشت میدانی به کمک تجهیزات هواشناسی دما، رطوبت، دمای کروی و دمای تر کروی، اندازه‌گیری‌هایی در دو فصل گرم و سرد سال انجام شد. نتایج نشان می‌دهد نورگیر مسقف همراه با گیاه و تزریق رطوبت استخر به فضای آن، موجب ایجاد خرد اقلیمی معتدل در فضای نورگیر شده که به طور میانگین، در فصل گرم دمای هوا را c° 4 کاهش داده و موجب افزایش c° 7/11 دمای داخل نورگیر نسبت به محیط خارج در فصل سرد شده است. همچنین مشخص گردید که با حذف رطوبت استخر، اختلاف دما بین طبقات پاسیو افزایش خواهد یافت. با مقایسه نتایج حاصل از شبیه‌سازی و مطالعات میدانی مشخص شد، با حذف گیاه و رطوبت استخر، اختلاف دمای شبانه روز در نورگیر افزایش می‌یابد.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-         اصغری جعفر آبادی، محمد، سلطانی، اکبر، و محمدی، سیده مؤمنه (1392). سری آمار: همبستگی و رگرسیون. مجله دیابت و لیپید ایران، 12(6)، 479-506.
-         برزگر گنجی، هدی، نوروزیان پور، هیربد، و بنی عامریان، صالح (1392). بررسی آتریوم به عنوان تأمین کننده نور روز در فضاهای آموزشی-فرهنگی در اقلیم سرد و خشک ایران. همایش بین المللی روشنایی روز و نورپردازی ایران، شیراز.
-         حاجی پور، خلیل، و فروزان، نرگس (1393). بررسی تاثیر فرم شهر بر میزان مصرف انرژی عملکردی در بخش مسکونی، نمونه موردی: شهر شیراز. نشریه هنرهای زیبا، 19(4)، 17-26.
-         صنایعیان، هانیه (1393). تأثیر شکل و همجواری فضای نیمه باز بر میزان مصرف انرژِی، دسترسی به نور خورشید و تهویه درون ساختمان (نمونه موردی: بناهای مسکونی متداول شهر تهران). رساله برای دریافت درجه دکتری معماری، دانشگاه علم و صنعت ایران.
-         کاظم زاده، مرضیه، قبادیان، وحید، و طاهباز، منصوره (1393). آتریوم و روشنایی فضای داخلی ساختمان های اداری. آرمان شهر، ۸، 53-61.
-         مفیدی، سید مجید، حسینی، سید باقر، و مدی، حسین (1389). بررسی عملکرد اقلیمی نورگیرهای داخلی ساختمان های اداری. انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران، 1 ، 101-108.
-         وبگاه اطلس کلانشهر تهران: http://atlas.tehran.ir
-         وبگاه سازمان هواشناسی کل کشور: https://data.irimo.ir/. Retrieved from http://irimo.ir
 
-         Ahadi, A., Saghafi, M., & Tahbaz, M. (2018). The optimization of light-wells with integrating daylight and stack natural ventilation systems in deep-plan residential buildings: A case study of Tehran. Building Engineering,18, 220- 244.
-         Akbari, H., M. Kurn, D., E. Bretz, S., & W. Hanford, J. (1997). Peak power and cooling energy savings of shade trees. Energy and Buildings, 25, 139-148.
-         Ferrante, A.,  & Mihalakakou, G. (2001). The influence of water, green and selected passive techniques on the rehabilitation of historical industrial buildings in urban areas. Solar Energy, 70(3), 245-253.
-         Liu, P.-C., Lin, H.-T., & Chou, J.-H. (2009). Evaluation of buoyancy-driven ventilation in atrium buildings using. Building and Environment, 44, 1970-1979.
-         Mangone, G., & van der Linden, K. (2014). Forest microclimates: Investigating the performance potential of vegetation at the building space scale. Building and Environment, 73, 12-23.
-         Moosavi, L., Mahyuddin, N., Ab Ghafar, N., & Azzam Ismail, M. (2014). Thermal performance of atria: An overview of natural ventilation effective designs. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 34, 654–670.
-         Tahbaz, M. (2018). Microclimate Observation by Outdoor Thermal Indices (Case Study of Five Climates). International journal of Architectural Engineering and Urban Planning, 28(1), 49-70.
-         Tahbaz, M., & Kazemzadeh, M. (2012). Effect of plant in two atrium building comfort: Report on two field-monitored case studies. Scientific, 110-116, 1958-1962.