تحلیلی بر رابطه میان دسترسی به خدمات شهری و میزان امنیت تصرف ادراکی در سکونتگاه های غیررسمی (بررسی موردی: محله کشتارگاه شهر ارومیه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه شهرسازی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران

چکیده

تجارب علمی و عملی در مورد رویکردهای ارتقای امنیت تصرف در سکونتگاه‌های غیررسمی در چند سال اخیر نشان داده است که فرآیند صدور و ارائه سند به‌علت ناتوانی مالی ساکنان منجر به عدم رغبت آنها برای کسب آن و به‌علت نیروهای قدرتمند و تأثیرگذار در بازار زمین، منجر به بورس‌بازی و احتکار زمین شده است. امروزه به‌جای ارتقای امنیت تصرف از طریق فاکتورهای قانونی، استفاده از ابزارهای میانجی‌گر نظیر ارائه خدمات شهری مرسوم گشته است. در این تحقیق تأثیر دسترسی به خدمات شهری بر میزان امنیت تصرف ادراکی ساکنان محله کشتارگاه ارومیه مورد بررسی قرار گرفته است. در پی بررسی این رابطه از 5 شاخص تبیین‌کنندة امنیت تصرف ادارکی و 7 معیار برای سنجش میزان دسترسی به خدمات شهری استفاده شده است. روش تحقیق در این مقاله از نوع توصیفی و تحلیلی بوده و در آن از روش پیمایش و ابزار پرسش‌نامه و از تکنیک‌های تحلیل شبکه در محیط ArcGIS، تحلیل فازی و روش‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که با افزایش دسترسی به خدمات شهری میزان امنیت تصرف ادارکی ساکنان محله کشتارگاه ارومیه افزایش یافته است بدین‌صورت که حدود 60 درصد از واریانس امنیت تصرف ادارکی در این محله وابسته به دسترسی به خدمات شهری است.
 

کلیدواژه‌ها