تأثیر ساختار کالبدی و پیکربندی فضایی بر کیفیت تجربه منظر صوتی عابران پیاده در فضاهای عمومی با استفاده از واقعیت مجازی بررسی موردی: حد فاصل میدان ولیعصر تا میدان جهاد، تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه طراحی شهری، دانشکده معماری شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

چکیده

امروزه در روند طراحی و ساماندهی فضاهای شهری، نقش منظر صوتی و متغیرهای تأثیرگذار آن، به عنوان پتانسیلی در افزایش قابلیت افراد جهت درک عمیق و با کیفیت از محیط کالبدی، نادیده گرفته شده است. از جمله متغیر مهم تأثیرگذار بر صوت و ادراک انسان از محیط، بحث ساختار کالبدی فضا است. بنابراین، هدف پژوهش حاضر، دستیابی به منظر صوتی مطلوب برای عابران، از طریق بررسی روابط میان متغیرهای کالبدی-فضایی بر تجربه منظر صوتی عابران می‌‌باشد. پژوهش حاضر از روش اکتشافی-تحلیلی و روابط علی-معلولی، با تکیه بر روش تحقیق آمیخته بهره برده است و به سبب ناممکن بودن تغییر شرایط کالبدی وضع موجود و دشواری کنترل متغیرهای غیرکالبدی، از تکنیک واقعیت مجازی استفاده نموده است. با استخراج شاخص‌های کالبدی مهم از چارچوب پژوهش، آزمون‌‌های تحقیق در قالب گروه‌‌های کالبدی-فضایی طبقه‌‌بندی شده‌‌اند و از طریق پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفته‌‌اند. سپس، ارتباط میان متغیرهای هدف پژوهش با یکدیگر از طریق آزمون‌‌های آماری در SPSS، در کنار مقایسه نتایج با نحوه توزیع واقعی صوت، در نرم‌‌افزار Arraycalc، تحلیل شده‌‌اند. نتایج گویای این مطلب‌‌اند که بین ساختار کالبدی-فضایی با متغیرهای تجربه منظر صوتی ارتباط معنادار و منطقی وجود دارد. در واقع، بنابر میانگین نتایج رضایت خاطر از منظر صوتی آزمون‌‌ها، در آرایش فضایی محدب (182.53)، کاهش ارتفاع ساختمان‌‌ها (190.58)، کاهش عرض مسیر (188.1) و ایجاد گشودگی (206.36) در مسیر حرکت عابران، کیفیت تجربه منظر صوتی از مطلوبیت نسبی بالاتری برخوردار خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-         شهابیان، پویان، و لاریمیان، سیده فرزانه (1395). بررسی منظر صوتی خیابان ولیعصر تهران با تأکید بر ادراک مردم از منظر صوتی. معماری و شهرسازی آرمان شهر، 17، 237-248.
-         شیخ بیگلو، رعنا (1395). نقش منظر صوتی در مطلوبیت ادراک فضاهای شهری از دیدگاه شهروندان (مطالعه‌موردی: شهروندان شهر شیراز).  نخستین کنفرانس ملی معماری، موسیقی، ادبیات. تهران، ایران.
-         قلعه نویی، محمود، و محسن حقیقی، نسرین (1395). ارزیابی منظر صوتی در فضاهای شهری (نمونه موردی پیاده راه خیام، شهر ارومیه). نشریه انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران، 12، 127- 138.
-         Aburawis, A., & Dokmeci Yorukoglu, P. N. (2018). An integrated framework on soundscape perception and spatial experience by adapting post-occupancy evaluation methodology. Building Acoustics, 25(1), 3-16.
-         Aletta, F., & Xiao, J. (2018). Handbook of Research on Perception-Driven Approaches to Urban Assessment and Design. Hershey, PA: IGI Global.
-         Aletta, F., Brambilla, G., Maffei, L., & Masullo, M. (2017). Urban soundscapes: Characterization of a pedestrian tourist route in Sorrento (Italy). Urban Science, 1(1), 4, 1-10.
-         Alper, S. (2009). Quantitative analysis of urban morphology: Exploring ethnic urban formations and structure in the city of Izmir. Doctoral Thesis, Izmir Institute of Technology.
-         Axelsson, Ö., Nilsson, M. E., & Berglund, B. (2010). A principal components model of soundscape perception. The Journal of the Acoustical Society of America, 128(5), 2836–46.
-         Cain, R., Jennings, P., & Poxon, J. (2013). The development and application of the emotional dimensions of a soundscape. Applied Acoustics, 74(2), 232–239.
-         Calleri, C., Shtrepi, L., Armando, A., & Astolfi, A. (2018). Evaluation of the influence of building façade design on the acoustic characteristics and auditory perception of urban spaces. Building Acoustics, 25(1), 77-95.
-         Davies, W. J., Adams, M. D., Bruce, N. S., Cain, R., Carlyle, A., Cusack, P., Poxon, J. (2013). Perception of soundscapes: An interdisciplinary approach. Applied Acoustics, 74(2), 224–231.
-         Farina, A. (2014). Soundscape ecology: principles, patterns, methods and applications. Berlin: Springer Science & Business Media.
-         Genuit, K., & Fiebig, A. (2006). Psychoacoustics and its benefit for the soundscape approach. Acta Acustica united with Acustica, 92(6), 952-958.
-         Guedes, I. C. M., Bertoli, S. R., & Zannin, P. H. (2011). Influence of urban shapes on environmental noise: a case study in Aracaju-Brazil. Science of the Total Environment, 412, 66-76.
-         Hao, Y. (2015). Effects of Urban Morphology on Urban Sound Environment from the Perspective of Masking Effects. Doctoral Thesis, University of Sheffield.
-         Hupeng, W., Kang, J., & Hong, J. (2019). Effects of urban street spatial parameters on sound propagation. Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science, 46(2), 341-358.
-         Jeon, J. Y., Jo, H. I., & Polack, J. D. (2019). Evaluation of soundscape and audio-visual factors in VR environment for quiet urban park. In INTER-NOISE and NOISE-CON Congress and Conference Proceedings, Vol. 259 (7) (2986-2994). Ingenta Connect Publication.
-         Kang, J., & Schulte-Fortkamp, B. (2016). Soundscape and the built environment. United States: CRC Press.
-         Lee, P. J., & Kang, J. (2015). Effect of height-to-width ratio on the sound propagation in urban streets. Acta Acustica united with Acustica, 101(1), 73-87.
-         Liu, J. (2014). Research on Urban Soundscapes in Relation to Landscape and Urban Planning: Case Studies in Germany and China. Doctoral Thesis, University of Rostock.
-         Ma, K. W., Wong, H. M., & Mak, C. M. (2018). A systematic review of human perceptual dimensions of sound: Meta-analysis of semantic differential method applications to indoor and outdoor sounds. Building and Environment, 133, 123-150.
-         Mydlarz, C. (2013). Application of mobile and internet technologies for the investigation of human relationships with soundscapes. Doctoral Thesis, University of Salford.
-         Offenhuber, D., & Auinger, S. (2013). Urban Configuration and the Soundscape. Bonndorf: Stadtmusik.
-         Oldoni, D. (2015). Computational modelling for soundscape analysis inspired by human auditory perception and its application in monitoring networks. Doctoral Thesis, Ghent University.
-         Oliveira, M. I. F., & Silva, L. T. (2011). The influence of urban form on facades noise levels. Journal of WSEAS Transactions on Environment and Development, 5(7), 125-135.
-         Owens, P. M. (2005). Beyond Density: Measuring Neighborhood Form in New England's Upper Connecticut River Valley. UC Berkeley: University of California, Transportation Center.
-         Ozcevik, A., & Can, Z. Y. (2012). A laboratory study on the evaluation of soundscape. Proceedings of the Acoustics.
-         Payne, S. R., Davies, W., & Adams, M. (2009). Research into the practical and policy applications of soundscape concepts and techniques in urban areas (NANR 200). London: HMSO.
-         Pérez, M., Germán, T., Antonio, R., Diego (2018). Soundscape assessment of a monumental place: A methodology based on the perception of dominant sounds. Landscape and Urban Planning, 169, 12-21.
-         Pijanowski, B.C., Villanueva-Rivera, L.J., Dumyahn, S.L., Farina, A., Krause, B.L., Napoletano, B.M., Gage, S.H., Pieretti, N. )2011(. Soundscape ecology: the science of sound in the landscape. BioScience, 61, 203e216.
-         Raimbault, M., Dubois, D. (2005). Urban soundscapes: experiences and knowledge. Cities, 22(5), 339–350.
-         Sanchez, G. M. E., Van Renterghem, T., Thomas, P., & Botteldooren, D. (2016). The effect of street canyon design on traffic noise exposure along roads. Building and Environment, 97, 96-110.
-         Sandrea, C. Q., Ferrer, M., Recuero, M., & Pérez, T. (2015). Sound Environment as an Element of Urban Analysis for Public Spaces. International Journal of the Constructed Environment, 6(1), 29-43.
-         Schafer R. M. (1977). The tuning of the world. New York: Knopf.
-         Sheikh, M.A., & Mitchell, A.H. (2018). Design strategies for perceived acoustic comfort in urban environments – A literature review. Proceedings of Acoustics, Vol. 7 (9).
-         Sheng, N., & Tang, U. W. (2011). Spatial analysis of urban form and pedestrian exposure to traffic noise. International Journal of Environmental Research and Public Health, 8(6), 1977-1990.
-         Silva, L. T., Fonseca, F., Rodrigues, D., & Campos, A. (2018). Assessing the influence of urban geometry on noise propagation by using the sky view factor. Journal of Environmental Planning and Management, 61(3), 535-552.
-         Stansfeld, S. A., & Matheson, M. P. (2007). Noise pollution: non-auditory effects on health. British Medical Bulletin, 68(1), 243-257.
-         Steele, D. (2018). Bridging the gap from soundscape research to urban planning and design practice: how do professionals conceptualize, work with, and seek information about sound? Dotoral Thesis, McGill University.
-         Stevens, F. (2018). Strategies for Environmental Sound Measurement, Modelling, and Evaluation. Doctoral Thesis, University of York.
-         Stojanovsk, T., & Axelsson, Ö. (2019). Typo-morphology and Environmental Perception of Urban Space. International Conference Urban Form and Social Context, Krasnoyarsk, Russia.
-         Sudarsono, A. (2017). soundscape composition and relationship between sound object and soundscape dimension of an urban area. Doctoral Thesis, University of Salford.
-         Sun, K., De Coensel, B., Filipan, K., Aletta, F., Van Renterghem, T., De Pessemier, T., & Botteldooren, D. (2019). Classification of soundscapes of urban public open spaces. Landscape and Urban Planning, 189, 139-155.
-         Truax, B. (2001). Acoustic Communication. Westport, Connecticut: Greenwood Publishing Group.
-         Vermir G, Rychtarikova, M., & Domecka, M. (2008). The application of the soundscape approach in the evaluation of the urban public spaces. Journal of the Acoustical Society of America, 123(5), 3810.
-         Villaverde, A. B., Jiménez-Hornero, F. J., & De Ravé, E. G. (2014). Influence of urban morphology on total noise pollution: Multifractal description. Science of the Total Environment, 472, 1-8.
-         Yang, W., & Kang, J. (2005). Soundscape and sound preferences in urban squares: a case study in Sheffield. Journal of Urban Design, 10(1), 61-80.
-         Yu, L. (2009). Soundscape evaluation and ANN modelling in urban open spaces. Doctoral Thesis, University of Sheffield.