تبیین رویکرد بازنمایی منظر مبتنی بر ادراک شنیداری شرح یک تجربه آموزشی در درس بازنمایی در رشته معماری منظر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معماری منظر، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دکتری طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 کارشناس معماری منظر، دانشکده معماری، دانشگاه شفیلد، شفیلد، انگلستان

چکیده

در کارگاههای طراحی منظر، فرایند یادگیری تعاملی تاحد بسیار زیادی وامدار زبان بصری است. دستنگاری مهمترین ابزار انتقال مفاهیم و بازنمایی وجه احساسی و تأویلپذیر آن است. پرسش اصلی این است که بهجای تأکید بر ادراک دیداری به مثابه مولدی برای بازنمایی منظر، آیا میتوان سرنخهای خلاقانه بازنمایی را مبتنی بر سایر حواس، نظیر ادراک شنیداری درک کرد و انتقال داد؟ چگونه قابلیت شنیدن نقادانه میتواند به مثابه راهبردی آموزشی سبب غنا یافتن محتوای درس بازنمایی منظر شود؟ این مقاله با هدف برانگیختن قابلیت ادراک شنیداری دانشجویان و اثرگذاری آن بر توان بازنمایی خلاقانه آنها از طریق مصاحبه گروهی متمرکز و تحلیل محتوا با روش نظریه مبنایی انجام شد. ادراک شنیداری دانشجویان گروههای آزمون و شاهد با پیمایش میدانی ثبت گردید و با انجام دستنگاری کوتاه مدت دانشجویان در محل و مصاحبههای نیمهساختار یافته، بازخوردها دریافت شد. همچنین به کمک روش دلفی با نظرسنجی از سه نفر از صاحبنظران حوزه معماری منظر، سطح انتزاع دستنگاریها بررسی گردید. نتایج بیانگر تفاوت آشکار میان پاسخها و موفقیت پژوهش در ارتقای توان بازنمایی دانشجویان با تکیه بر ادراک شنیداری است. گروه آزمون با تکیه بر ادراک شنیداری نقادانه، به شیوهای انتزاعیتر «بازنماییهای اولیه» از حالتهای فیزیکی صدا را ارائه کردهاند. به این ترتیب میتوان از ادراک شنیداری به مثابه راهبردی سودمند در غنا بخشیدن به محتوای بازنمایی منظر استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


-  ایرانمنش، محمد (۱۳۸۶). منطق و شهود در معماری؛ رویکرد آموزشی. رساله برای دریافت درجه دکتری معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی.
-  بختیاریمنش، الهام (1395). تقویت ادراک حسی متعادل در کارگاه درک و بیان محیط. نشریه صفه، 73، 21-38.
-  تقوایی، سید حسن و سمیاری، امیر (1393). پژوهش برای طراحی در رشته معماری منظر؛ ارزیابی تجربه طراحی در «کارگاه طراحی منظر1».نشریه صفه،  67(۲۴)، ۶۳-۷۵.
-  تقوایی، سید حسن و سمیاری، امیر (1394). آسیب شناسی برنامه درس طراحی در رشته معماری منظر در ایران، با تأکید بر محتوای آموزشی کارگاه طراحی منظر1. دو فصلنامه مطالعات معماری ایران، 8(۴)، ۱۱۹-.۱۳۵
-  پالاسما، یوهانی (1393). چشمان پوست، معماری و ادراکات حسی (مترجم: رامین قدسی). تهران: نشر پرهام منش. 
-  دانشگر مقدم، گلرخ (۱۳۸۸). فهم مسئله طراحی در آموزش معماری، بررسی مؤلفههای مؤثر بر فهم کافی از مسئله طراحی بهعنوان آغازگاهی برای طراحان مبتدی. نشریه هنرهای زیبا، ۳۷، ۵۹-۶۸.
-  سمیاری، امیر (1395). بازنمایی منظر؛ بررسی درونمایه درس بیان تصویری در رشته معماری منظر. کتابنامه دومین همایش ملی معماری منظر،دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی، ۶۱-۷۱.
-  فون مایس، پییر (۱۳۸۴). عناصر معماری، از صورت تا مکان (مترجم: فرزین فردانش). تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
-  ندیمی، حمید و شریعتراد، فرهاد (۱۳۹۱). منابع ایدهپردازی معماری، جستاری در فرایند ایدهپردازی چند معمار از جامعه حرفهای کشور. نشریه هنرهای زیبا، ۲، 5-14.
-  محسنحقیقی، نسرین، قلعهنویی، محمود و غفاری، عباس (۱۳۹۶). ارزیابی مؤلفههای مؤثر در نقشانگیزی و آسایش صوتی افراد در میدان نقش جهان اصفهان، دو فصلنامه نامه معماری و شهرسازی، ۱۹، ۱۳۳-۱۵۱
-  منشیزاده، آرزو (۱۳۹۶). نظام آوایی- ادراکی آب در فضای باغ ایرانی، بررسی موردی: باغ فین و شازده. دو فصلنامه نامه معماری و شهرسازی،۱۸، ۸۱-۹۷.
-   Ahern, J. (2006). Theories, methods and strategies for sustainable landscape planning. In Tress, B., Tres, G., Fry, G., & Opdam, P. (Eds.), From landscape research to landscape planning. Aspects of integration, education and application (119-131). Dordrecht, NL: Springer.
-   Cantrell, B., & Michael, W. (2010). Digital Drawing for Landscape Architecture: Contemporary Techniques and Tools for Digital Representation in Site Design. New Jersey: Wiley and Sons. 
-   Corner, J. (2012). Representation and landscape: Drawing & Making in the Landscape medium. Word & Image: A journal of Verbal/ Visual Enquiry, Retrieved 10/20/2018 from: http://dx.doi.org/10.1080/02666286.1992.10435840. 
-   Dee, Catherine (2012). To design landscape, art, nature & utility. London: Taylor & Francis. 
-   Deming, M. E., & Swaffield, S. (2011). Landscape Architecture Research, Inquiry, Strategy, Design. New Jersey: John Wiley & sons. Inc.
-   Dillon, P. (2006). Creativity, integrativism and a pedagogy of connection. Thinking skills and creativity, 1, 69-83.
-   Eplenyi, A., & Olah, B. (2011). landscape sketches: traditional and innovative approach in developing freehand drawing in landscape architecture studies, First International Conference “Horticulture and Landscape Architecture in Transylvania” Agriculture and Environment Supplement, 7-11.
-   Foley, D., Tynan E. (2012). The relationship between landscape representation and landscape design. The Journal of Architecture, 17(1), 119-129.
-   Fowler, M. D. (2013). Soundscape as a design strategy for landscape architectural praxis. Design studies, 34, 111-128.
-   Gazvoda, D. (2002). Characteristics of modern landscape architecture and its education. Landscape and Urban Planning, 60, 117-133.
-   Gobster, P. H., Nassauer, J. I., Daniel, T. C., & Fry, G. (2007). The shared Landscape: what does aesthetics have to do with ecology? Landscape Ecology, 22, 959-972.
-   Goel, A. K., & Shu, L. H. (2015). Analogical thinking: An introduction in the context of design, Artificial Intelligence for Engineering Design. Analysis and Manufacturing (AI EDAM), 29(2), 133-134.
-   Hutchison, E. (2011). Drawing for Landscape Architecture: sketch to Screen to site. London: Thames & Hudson.
-   Kang, J. (Ed.), Schulte-Fortkamp, B. (Ed.). (2016). Soundscape and the Built Environment. Boca Raton: CRC Press, https://doi.org/10.1201/b19145
-   Koliji, H. (2009). Drawing as landscape Architectural Scholarship. Thesis Submitted to the Graduate Faculty of Virginia Polytechnic Institute and State University in Partial Fulfillment for the Degree of Master of Landscape Architecture.
-   Lagro, J. A. (2008). Site Analysis: a contextual approach to sustainable land planning and site design. New York: John Wiley & Sons Inc.
-   Lawson, B. (2006). How Designers Think – The Design Process Demystified. Cambridge: University Press. 
-   Lenzholzer, S., Duchhart, I., & Koh, J. (2013). Research through designing in landscape architecture. Landscape and urban planning, 113, 120-127.
-   Lindquist, M., Lange, E., & Kang J. (2016). From 3D landscape visualization to environmental simulation: the contribution of sound to the perception of virtual environments. Landscape and Urban Planning, 148, 216_ 231.
-   Marusic, I. (2002). Some observations regarding the education of landscape architects for the 21st century. Landscape and urban planning, 60, 95-103.
-   Nassauer, J. I., & Opdam, P. (2008). Design in science: extending the landscape ecology paradigm. Landscape Ecology,23, 633-644.
-   Palmer, J. A. (1998). Environmental Education in the 21st century, Theory, Practice, Process and Promise. London and New York: Routledge.
-   Pellegri, G. (2015). Survey and drawing representation of architecture and environment: different teaching approach for architects and engineers. Procedia, Social and Behavioral Sciences, 174, 4090-4095.
-   Salama, A. M. (2015). Spatial design education: New directions for pedagogy in architecture and beyond. Routledge. London and New York: Taylor & Francis Group. 
-   Seale, C. (1999). Quality in qualitative research. Qualitative inquiry, 5(4), 465-478.
-   Steenbergen, C. (2008). Composing landscape: Analysis, typology and experiments for design. Basel: Birkhauser Verlag. 
-   Corbin, J., & Strauss, A. (2008). Basics of qualitative research (3rd ed.): Techniques and procedures for developing grounded theory. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc. doi: 10.4135/9781452230153.
-   Thompson, I. H. (2002). Ecology, Community and Delight: Sources of Values in Landscape Architecture. London: E & F SPON.
-   Tovey, M. (Ed.) (2015). Design pedagogy: Developments in art and design education. London and New York: Routledge, Taylor & Francis Group.
-   Treib, M. (2008). Representing landscape architecture. London: Taylor & Francis. 
-   Waldheim, C. (ed.), (2006). The Landscape Urbanism Reader. New York: Princeton Architectural Press.